mr Luc Jurgens

 


Victa vincit veritas?


"In een rechtsstaat is het recht de primaire ordeningsfactor."


(Britta Böhler, erudiet en intellectueel advocate, in haar boekje

https://www.bol.com/nl/nl/f/de-goede-advocaat/9200000068150095/)


"De werkelijke waarde van een mens kan worden gevonden in de mate waarin hij bevrijding van zijn eigenbelang heeft bereikt."

"Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muß man vor allem ein Schaf sein."

(A. Einstein, nobelprijswinnaar)


"Gemeenschapszin is geest van saamhoorigheid, van samenvoelen en samenwerken tot gemeen welzijn; meer bijzonder innerlijke bereidheid en vaardigheid om, zoo noodig ook ten koste van persoonlijke offers, een maatschappelijk geheel te dienen en zijn structuur te eerbiedigen. De gemeenschapszin der leden is de ziel van ieder maatschappelijk verband."

(Katholieke Encyclopaedie)


Institutioneel machtsbederf met collusie


Op 22 april 2011 doet mr. Jurgens voor het eerst melding bij de Amsterdamse deken mr. Kemper middels een e-mail.pdf.

Op 16 juli 2011 wijdt Het Parool een  voorpagina en twee extra pagina's aan de strafrechtelijke aangifte van mr. Jurgens tegen Aegon Bank en tegen (ex)advocaten van A&O.

En wat doet de deken? intimideren.pdf.


 

De extreme Effectenleasefraude voor dummies:

https://www.youtube.com/watch?v=NSAn-i8orLA

Deskundigenrapporten, met de Balansen van DNB, ECB, Fed c.a. 

www.aandelenlease.nl


Gerdineke's profetie uit 2008:

de Groot , G. (2008) Het deskundigenadvies in de civiele procedure, Kluwer.pdf

"In de hypothetische situatie bijvoorbeeld dat in effectenleasezaken ... zijn de potentiële gevolgen ernstig..."


Een gigantische Sigaar uit eigen doos

Feitelijk belegden de consumenten met hun eigen geld in aanschaf bulk-opties met een nominale waarde van rond 250 miljoen gulden met Investmentbanken als tegenpartij, niet met de 'lening' in aankoop aandelen.

Immers, opties + huren aandelen, dat behoeft een 40 maal kleinere investering dan kopen aandelen. Daardoor de girale (!) lening niet nodig, en geheel ongebruikt (en dus bedrieglijk verzonnen en vals).

Willens en wetens rente en aflossing vragen op een geheel fictieve lening, zo'n 1.000.000 keer, dat is een extreem en pervers rechtsdelict.

Bedacht door de groep van wittenboorden Talentlozen binnen de financiële sector, die vanwege afwezigheid van talent voor wat dan ook, het moet hebben van bedrieglijk en wederrechtelijk misbruik van kennisvoorsprong, ten koste van de (psychisch) zwakkere, intellectueel minder weerbare medemensen, die het inzicht missen dat 'opties + huren aandelen' veertig keer goedkoper is dan 'kopen van aandelen', en dus veertig keer minder geld nodig heeft, en dus de lening volstrekt overbodig.

Rechtsherstel en vergelding van dit extreme en perverse strafwaardig onrecht lijkt toch gepast en geboden!


Als wittenboorden criminele organisaties hun tentakels uitspreiden over de hele wereld?

Weet u wie achter deze zwendel van swaps/opties (knollen) voor aandelen (citroenen) zitten?

Ah, opnieuw John Pierpont's clique.


The New York Times van 23 januari 1976

AM-RO Bank verkoopt in 1976 50% Labouchere & Co. NV aan JP Morgan:

https://www.nytimes.com/1976/01/23/archives/morgan-buys-interest-in-dutch-bank.html

In 1984 volgt de resterende 50%.

Rond 1990 worden in de landen rond het Atlantisch bekken de waterdichte schotten tussen banken en verzekeringsmaatschappijen geslecht, een en ander als resultaat van zeer dominante neoliberale druk vanuit - vooral - de US of A.

(Neoliberalen willen dat alle nutsbedrijven worden geprivatiseerd, want dan kun je er wél private winst uitpersen, die anders binnen de nutsfunctie blijft en kan worden geïnvesteerd om de functie te verbeteren en daarmee de samenleving als geheel.)

In april 1991 begint dan de grootste beroving van de Nederlandse bevolking sinds...

Ja, sinds wanneer eigenlijk?

13,9 miljard florijnen guldens in jaren 90tig koopkracht.

Hoewel, de illegale en wederrechtelijke girale valsmunterij van onze Particuliere banken binnen het Publieke Geldstelsel met die extreme illegale en wederrechtelijke balansverruimingen en geldscheppingswinsten is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid nog een factor 10 (!) erger, en gaat vandaag de dag nog steeds door.

Klaas Knot, wat ga je er aan doen?

Parlement, wat ga je er aan doen?

Intellectuele / morele elite (met karakter, fatsoen en zelfcorrigerende gewetensstructuren) in Nederland, wanneer wordt die rovende pseudo-elite eens grondig en chirurgisch aangepakt, gefileerd en achter tralies gezet?

Als dit te lang door-ettert, implodeert de boel...

-------------------------------------------------------------------------


Mr Jurgens heeft zich per 15 januari 2021 uitgeschreven als advocaat.

Mr Jurgens gaat iets anders doen waar hij wel voldoening uit kan halen. Zich maatschappelijk nuttiger maken, met meer plezier en voldoening, dan voorheen als sociaal advocaat.

Hij gaat aan de UvA of VU een lerarenopleiding Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen volgen, met geven van onderwijs aan welwillende, nieuwsgierige, zich verwonderende mensen aan de lycea.

Mr Jurgens wil niet langer worden geassocieerd met de niet-verwaarloosbare groep mensen binnen de advocatuur, die geraffineerd list en bedrog als uitgangspunt en - belangrijker - verdienmodel heeft liggen in hun gereedschapskist.

Verder wil mr Jurgens niet langer worden geassocieerd met die niet-verwaarloosbare groep mensen van zo'n 5 à 25 % van de advocaten, die een hoop van hun gedrags- en persoonlijkheidskenmerken gemeenschappelijk heeft met de klassieke psychopaat: de Snakes in suits.


Context: https://www.advocatie.nl/column/column-psychopaten-aan-de-top/


Let op: de meeste advocaten deugen, maar de 5 à 25% advocaten die niet deugen, die veroorzaken door geraffineerd list en bedrog een enorme hoop ellende en extreme maatschappelijke schade en lijden bij o.a. weerloze consumenten.

Het enige talent dat deze groep hoogbegaafde, hoogopgeleide psychopaten bezit, is een tot kunst verheven gewetenloos geraffineerd liegen en bedriegen in een spinsel van samenweven van verdichtsels, waar steeds de leugens in gelaagdheid tussen een enorme hoeveelheid waarheid wordt verborgen en in een hinderlaag geregen.

De Topcriminelen binnen de advocatuur 

Ratio: Artikel 21 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaalt heel expliciet:

"Partijen zijn verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren."

https://wetten.overheid.nl/ Rv Artikel21

Deze norm geldt voor processtukken, én voor mondelinge behandelingen ten overstaan van een rechter. En wat voor de partijen geldt, geldt naar zijn aard ook - en juist - voor de advocaten.

Ratio: door advocaten plegen van valsheid in geschrift in processtukken, en oplichten van rechters door liegen en bedriegen bij een mondelinge behandeling, dat zijn strafbare misdrijven waarop gevangenisstraf is gesteld, en mensen die misdrijven plegen heten in de volksmond wel crimineel of criminelen. Indien ze dat in georganiseerd (kantoor-)verband doen, is ook sprake van deelname aan een criminele organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van de misdrijven valsheid in geschrift en oplichting.

Gemiddeld 1 op 17 is psychopaat

Volgens deskundigen wereldwijd bestaat zo'n 5 à 6 % van de Westerse mensenpopulatie uit psychopaten, lopen vrij rond, en de meesten worden nooit ontmaskerd / gediagnostiseerd.

Zo'n 9% van die 5 à 6 % is (hoog)begaafd.

Dat zijn de gevaarlijk(st)e engnekken: Without Conscience.

Deze antropomorfen hebben geen zelfcorrigerende emphatische neurologische structuren, met als resultaat afwezigheid van zelfcorrigerende gewetensfuncties en - mechanismes.

En zoals motten afkomen op de lamp, zo komen (zeer) hoog intelligente, hoog opgeleide psychopaten af op beroepen met macht en status, zodat binnen die beroepen de concentraties flink oplopen, vaak tot of voorbij een kritisch niveau, waarbij de boel instabiel wordt en ontspoort.

Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk dus wordt het gemiddelde percentage van de gehele mensenpopulatie van 5 à 6 procent, binnen de advocatuur flink overschreden, mogelijk tot wel 25%, en bij sommige kantoren - door eindeloze coöptatie - richting de 100% onder de partners (de rest wordt na 8 jaar afgevoerd).

Psychopaten en (verval van) beschaving

Steeds als de concentratie psychopaten binnen (zelfbenoemde) 'elites' / instituties te hoog wordt - de cyclische epidemie, thans pandemie van psychopathie - ontsporen samenlevingen en imploderen beschavingen.

Iedere - keer - weer.

Al zo'n 5 à 6 duizend jaar. Een cyclisch fenomeen.

Pak een willekeurig boek over de wereldgeschiedenis, begin bij het begin te lezen, en turf de ontsporingen en implosies.

Alles mogelijk gemaakt in een context van de grote kudde meelopers - de opportunisten en conformisten zonder autonome geest - die onmiddellijk bezwijken aan groepsdruk inclusief amoreel en immoreel (crimineel) gedrag, en de nog grotere kudde wegkijkers zonder fatsoen en/of zonder karakter, die door groepsdruk en/of tot zelfbehoud, zwijgen veiliger vinden dan je uitspreken.

De tragiek van de menselijke soort.

De voortschrijdende inzichten van de evolutiepsychologie leren ons, dat ons bewustzijn, onze intelligentie, en onze neocortex, in onderlinge samenhang en verband, over een periode van miljoenen jaren door mutatie en selectie zijn geëvolueerd, hoofdzakelijk in context van een 'wapenwedloop' tussen i) het vermogen list en bedrog te bedrijven, ii) het vermogen list en bedrog van de ander (tijdig) te herkennen, en iii) het vermogen om op dat list en bedrog van de ander met nog geraffineerder eigen list en bedrog (tijdig) te reageren.

Menig advocaat heeft een en ander tot kunst verheven, alsook tot verdienmodel gemaakt.

En geen verrassing, er zijn genoeg mensen die graag en goed willen betalen voor dit soort 'diensten' van foute advocaten.

En de vraag creëert natuurlijk (de omvang van) het aanbod.

Inmiddels is zo goed als iedere sfeer en sector van onze maatschappij tot in de haarvaatjes vergaand ontspoord en geperverteerd door onze humane genetisch gedreven hebzucht, bij menig individu en (corporate) samenwerkingsverband resulterende in door die innerlijke hebzucht gedreven criminalisering in verschillende gradaties.

Afgedekt onder het neoliberale eufemisme van de individuele en corporate 'winstmaximalisatie' (van aandeelhouderswaarde), met geheel negeren van de externaliteiten en de impact daarvan op het collectieve maatschappelijk belang, en de lange termijn.

Vergaande Verhuftering van een niet-verwaarloosbaar deel der bevolking is het complement.

Welkom op uw eigen apenrots!


Blog!

De extreme Effectenleasefraude uitgelegd voor dummies in zo'n 3 minuten:

https://www.youtube.com/watch?v=NSAn-i8orLA


Huren aandelen + opties i.p.v. kopen aandelen met 14% lening

Ratio: opties + huren aandelen behoeft een 40 maal kleinere investering dan kopen aandelen: 2,5:100.

Daardoor lening niet nodig en ongebruikt, want de opties en het huren worden betaald met het geld, dat u even daarvoor bij vooruitbetaling heeft betaald aan de bank als 'kosten', 'rente' en (eerste) 'aflossing'.

Maatschappelijke schade zo'n EURO 6,5 miljard van het volk geroofd geld.


Klokkenluidende advocaat

Mr Jurgens heeft vanaf 22 april 2011 als klokkenluider drie elkaar opvolgende dekens - Kemper, Van Rechteren Altena en Henrichs - van de Amsterdamse orde van advocaten ruim 10 jaar lang volhardend op de hoogte gesteld en gehouden van deze extreme fraude.

Maar in plaats van aanpakken van het corrupte, foute gedrag van de advocaten betrokken bij bedenken, uitvoeren en helpen verhullen van deze extreme effectenlease-fraude, begonnen twee van die dekens van die Amsterdamse orde van advocaten - mrs. Kemper en Henrichs met hun hulpjes - mr Jurgens te intimideren en belasteren, met het klaarblijkelijke doel hem het zwijgen op te leggen en te diskwalificeren; de klassieke Kill the Messenger-acties van fout volk dat met de (extreem) foute streken van henzelf of van hun klanten wordt geconfronteerd.

Bad breed, bad breeding.

List, bedrog en intimidatie, een deken en advocaat onwaardig.

Maar ja, een 'nobil officium', indien al ooit zo geweest, dat is het al lang niet meer, althans voor de meeste 'advocaten', de uitzonderingen daargelaten.

Kent u dat boek "La Rebelión de las masas" ?

Kent u dat boek Snakes in Suits ?

Kent u die Engelse uitdrukking It takes three generations to make a gentlemen ?

Projecteer al die inzichten op uw object/subject van observatie, en u heeft een eerste voorlopige indicatie en diagnose.

De huidige deken (april 2021) van de Amsterdamse orde van advocaten overigens, die lijkt een aantal van zijn gedrags- en persoonlijkheidskenmerken gemeenschappelijk te hebben met de klassiek psychopaat. Een disfunctionele, welteverstaan. En zijn complice mr. H. heeft soortgelijke subtiele kenmerken.

Ze hebben geen 'kern'; het ontbreekt aan zelfcorrigerende gewetensfunctie en empathisch structuren.

De concentratie psychopaten binnen de instituties is opnieuw op een kritisch niveau beland. Het ontgaat de meesten van ons, en men komt er pas achter als het te laat is en de beschaving weer door de zoveelste crisis moet.


Hoe talentloze lieden miljarden roven van het volk

Vervolg uw leerproces met lezen van navolgende onderzoekrapportage van professor dr. Ton Derksen, wetenschapsfilosoof, mede houdende een volstrekt heldere conclusie en onderbouwing daarvan.


Rapport prof.dr. A.A. Derksen Dexia: Kopen of lenen? 2018.pdf


Professor Derksen is auteur van het boek 'De ware toedracht, Praktische wetenschapsfilosofie voor waarheidszoekers', en schrijver van het spraakmakende boek 'Lucia de B.' dat de aanzet vormde tot een herziening van de strafzaak tegen deze Haagse verpleegster.

Zijn conclusie op pagina 24 van zijn rapport is glashelder, de voorafgaande onderbouwing ook:

"Ik concludeer: er is niets dat voor het koop-scenario pleit, en alles pleit voor het leen-scenario. Het aanwezige bewijsmateriaal maakt het leen-scenario derhalve hoogstwaarschijnlijk.".


Professor Derksen (s)preekt nog meer subtiele woorden, op p. 13 van zijn rapport "Dexia: kopen of lenen?:

"Er is nog iets. Het is moeilijk voorstelbaar dat de AFM zich niet bewust is geweest van de mogelijkheid van inlenen. Het AFM-rapport impliceert dat de AFM de effecten-posities op de diverse jaarrekeningen heeft bestudeerd, en in de jaarrekeningen van 1992 tot 2002 wordt inlenen/uitlenen expliciet als activiteit vermeld.30

 

30 (voetnoot in rapport) Ik citeer, van p. 6 en p. 25:
‘Ad (2) Opname van effecten op de balans De AFM heeft geconstateerd dat in diverse jaarrekeningen van Dexia op de balans effectenposities zijn opgenomen. Op grond van de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving dienen effecten op de balans te worden opgenomen indien de rechtspersoon hierover de beschikkingsmacht heeft én de economische voordelen ervan naar de rechtspersoon toevloeien.’ ".

 

Dineke de Groot's profetie in haar proefschrift van 2008, p. 13:

"In de hypothetische situatie bijvoorbeeld dat in effectenleasezaken gebruik zou worden gemaakt van deskundigenbewijs en naderhand zou blijken dat het deskundigenbewijs niet strookt met de werkelijkheid, zijn de potentiële gevolgen ernstig, niet alleen voor het vertrouwen van de burger in recht, rechtsgang en rechtsstaat, maar ook voor de Nederlandse economie, gezien het financiële belang dat met de effectenlease-affaire als geheel is gemoeid.".


Dineke zal na 9 november 2006 (definitief rapport) en 25 januari 2007 (verbindendverklaring) vrij snel onraad hebben geroken.

Dineke is nu (eerste vrouwelijke (eindelijk!)) Presidente van 's-lands hoogste rechtscollege De Hoge Raad der Nederlanden, het juridisch en moreel geweten van den samenleving en den rechtsorde.

Zullen we het er voorlopig maar op houden, dat onder haar bezielende leiding en aanwijzingen, de effectenlease-affaire alsnog, en op meer neutrale gronden zal worden (rechts)hersteld. Voordat het allemaal is verjaard, en zonder gebruik door de aanbieders van QE-gelden (dus betalen uit eigen vermogen!).


De extreme, systemische fraude der effectenlease

Met een door Kempen & Co. (Kempen & Co. Sterrenstelsel en Zonnestelsel.pdf), door Aegon's Financiele Diensten, door Aegon's Bank Labouchere, door Dexia Bank Nederland en door Fortis Bank Nederland (Holding) / Groeivermogen aan de consument verstrekte rentedragende girale 'lening' beweerdelijk beleggen door onmiddellijke aankoop aan de beurs van aandelen en obligaties.

Althans, zo werd het de consumenten voorgehouden door de particuliere banken die deze extreem bedrieglijke 'producten' gekoppeld aan een geheel fictieve rentedragende lening op de markt hebben aangeboden, en zo'n 1.000.000 keer hebben verkocht aan zo'n 650.000 gezinnen.

Zo'n 650.000 gezinnen zijn in de periode 1991 - 2012 middels klassieke corporate-crime beroofd van zo'n 6,5 miljard EURO aan loon en andere inkomsten (van MKB'ers) spaargeld en overwaarde van hun huis (velen werd een tweede hypotheek aangesmeerd om daarmee 'inleg' dan met 10 à 20 % 'korting' te betalen, vaak in één keer vooruit).

Met stilzwijgende instemming van de liberale zijde van de politiek en van toezichthouders.

Tientallen jaren van door (vooral) VVD-politici benoemen van ambtenaren in 's-lands instituties, waaronder de Hoge Raad, heeft het land aardig gecorrumpeerd, niet?

Een rechterlijke macht die meedoet met wegmoffelen van extreme fraude is in de kern verrot. Veiligheidsdiensten en een stichting AFM die daar aan mee helpen.

Welke clique van talentloze engnekken zit hier toch achter?

Scum! Bad breed, bad breeding.


De extreme fraude

Aanschaf bij Investmentbanken, van heel goedkope opties tot *eventuele latere aankoop van aandelen of tot *cash-settlement, bedrieglijk verkopen als heel duur aankoop van aandelen (met een lening met 14% rente per jaar).

De laatste overeenkomsten effectenlease zijn verkocht eind 2003. Vanaf eind 2023 beginnen dan in veel zaken de vorderingen van de consumenten tot schadevergoeding te verjaren; beoordeel hoelang geleden de laatste betaling aan de bank is gedaan: Korter of langer dan 20 jaar geleden?

Een uitzondering daarop kan zijn de werking van de bepaling van artikel 3:321 lid 1 aanhef en onder f van het Burgerlijk Wetboek:

"Een grond voor verlenging van de verjaring bestaat (...) tussen de schuldeiser en zijn schuldenaar die opzettelijk het bestaan van de schuld of de opeisbaarheid daarvan verborgen houdt;".

Immers, reeds langdurig is Dexia Nederland B.V. met behulp van enige hulppersonen doende haar enorme effectenleaseschuld en de opeisbaarheid van die effectenleaseschuld voor de afnemers verborgen te houden.

Dat geldt dan ook voor de huidige en vorige moederbedrijven - Kempen & Co., Aegon N.V., Fortis Bank (Holding) Nederland N.V. en ABN AMRO N.V. - en hun bestuurdersaansprakelijkheid.

Effectenlease valt uiteen in Aandelenlease en Certificatenlease.

Effectenlease betreft beweerdelijk met 'geleend' geld beleggen door

i) met de geldlening onmiddellijke aankoop aan de beurs van aandelen / obligaties, of

ii) door storting van de 'geldlening' van Bank Labouchere NV / Fortis Groeivermogen N.V. op een 'certificaat' dat blijkens het prospectus van de certificaat uitgevende instelling Labouchere NV / Fortis Bank Nederland gaat beleggen in (index)opties en in obligaties.

De aandelenlease is forse fraude, de certificatenlease extreme systemische fraude.


Certificaten-lease

Girale Valsmunterij:

De illegale (girale) geldpers van de Aegon-groep

Aegon N.V. was enig aandeelhouder van de groep waartoe Labouchere N.V. behoorde. Labouchere N.V. was enig aandeelhouder van o.a. Bank Labouchere N.V. (en door een geraffineerde verhullende structuur -storting aandelen Erener B.V. als betaling in natura op uitgegeven aandelen Labouchere N.V.- vanaf 1991 ook van de groep waartoe Legio Lease B.V. behoorde).

Moederbedrijf Labouchere N.V. leende (1ste uitleen) grote sommen geld uit aan dochterbedrijf Bank Labouchere N.V.. Beiden hadden een bankvergunning, dus deden aan illegale 'girale' geldschepping middels Fractional Reserve Lending. Terzijde: Dexia Securities Services N.V. had ook een bankvergunning, en deed aan illegale geldschepping middels Fractional Reserve Lending.

Bank Labouchere N.V. leende dat van Labouchere N.V. geleende geld vervolgens uit aan consumenten. Namens die consumenten stortte Bank Labouchere dat geld op het certificaat, uitgegeven door Labouchere N.V..

Merk op, dat het geld dat de holding Labouchere N.V. uitleende aan dochter Bank Labouchere N.V., door storting op dat certificaat uitgegeven door de holding Labouchere N.V, terugkwam bij die holding Labouchere N.V..

Het geld is in een cirkel rondgegaan, en terug bij af, en kan door Labouchere N.V. opnieuw worden gebruikt.

Labouchere N.V. zou nu conform de bepalingen van het prospectus, behorende bij het certificaat, indexopties en obligaties moeten kopen met de 'storting' van geld op het certificaat, maar doet dat niet.

Hier wordt het pas goed (wittenboorden) crimineel.

Het geld wordt opnieuw (2de uitleen) door holding Labouchere N.V. voor 97% - 3% wordt toegevoegd aan het 'eigen vermogen op de balans'  - uitgeleend aan dochter Bank Labouchere N.V., die het op haar beurt opnieuw uitleent aan de volgende consumenten, met opnieuw storting op het certificaat, uitgegeven door moeder Labouchere N.V.

Het geld is voor een tweede maal in een cirkel rondgegaan, en terug bij af, en kan door Labouchere N.V. opnieuw worden gebruikt.

Labouchere N.V. leent het ontvangen geld opnieuw (3de uitleen) voor 97% uit - 3% wordt toegevoegd aan het 'eigen vermogen op de balans' - aan Bank Labouchere N.V. Bank Labouchere N.V. leent het geld opnieuw uit aan de volgende consumenten, en stort het geld namens die consumenten opnieuw op een door Labouchere N.V. uitgegeven certificaat.

Het geld is voor een derde maal in een cirkel rondgegaan, en terug bij af, en kan door Labouchere N.V. opnieuw worden gebruikt.

Enzovoort.

Labouchere N.V. koopt geen obligaties, en koopt / sluit af enkel een Indexoptie die speculeert op stijging van (een deel van) de Index (AEX), waarvan de optiepremie werd betaald met een even daarvoor ontvangen optiepremie voor de even daarvoor door Labouchere N.V. geschreven/verkocht putoptie op obligaties waarvoor de koper een optiepremie betaalde aan Labouchere N.V.

Een zelf-bedruipende en dus kostenneutrale beleggingsconstructie, met geheel ongebruikt laten van de storting op het certificaat, gefinancierd met de 14% "lening".

Beide optieovereenkomsten hebben (nagenoeg) dezelfde tegengestelde karakteristieken, en dezelfde prijs. De over en weer te betalen gelijkluidende optiepremies-geldstromen werd een swap, af te reken met gesloten beurzen.

Verkochte put en gekochte call werden door Labouchere N.V. afgesloten met een en dezelfde Investment Bank in hetzelfde contract, zodat Labouchere N.V. en de tegenpartij Investment Bank van die overeenkomst middels een swap van geldstromen met gesloten beurzen konden 'afrekenen'. Kostenneutraal, met volledig ongebruikt laten van het op het certificaat gestorte geldbedrag dat als rentedragende 'lening' ter beschikking was gesteld aan de consumenten.

De 'lening' gestort op het certificaat werd dus in het geheel niet gebruikt, en enkel rondgepompt, meermalen zelfs.

Zo'n 33 rondes, 100% - met steeds aftrek van die 3% storting in het eigen vermogen - tot 0%.

Door steeds toevoegen uit een andere bron van nieuw geld (b.v. de rente die Labouchere N.V. ontving van Bank Labouchere N.V., die op haar beurt 'rente' ontving van de consumenten) kan binnen dit mechanisme en met deze communicerende vaten, de girale valsmunterij (geldschepping) eindeloos worden voortgezet en desgewenst worden uitgebouwd tot gigantische proporties.

Hoewel Labouchere N.V. en Bank Labouchere N.V. jaarlijks een gezamenlijke geconsolideerde jaarrekening met jaarverslag publiceerden, dan toch wordt je wijzer door ook naar de in die geconsolideerde jaarrekening separaat toegevoegde vennootschappelijke balans van Labouchere N.V. te kijken, en te beoordelen of daar wel of geen obligaties op staan. Immers, blijkens het prospectus zou Labouchere N.V. de aankoop van obligaties voor eigen rekening en risico doen, en dan moet het op die vennootschappelijke balans verschijnen. Staat het er niet? Niet aangekocht.

En ze staan er niet in vermeld.

De vennootschappelijke balansen van aandelenlease en certificatenlease-bank Fortis Bank Nederland (Holding) N.V.pdf laten hetzelfde zien.


Fraude en bedrog

Mr Jurgens heeft als een van weinigen de moeite genomen de jaarverslagen met de jaarrekeningen met de toelichtingen van de grotere aanbieders van de effectenlease Kempen & Co. N.V., Aegon (Nederland) N.V., Dexia Bank Nederland N.V. en Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. / Fortis' Groeivermogen N.V. te bestuderen en beoordelen, mede in onderlinge samenhang en verband met andere informatie en bescheiden.

Dat heeft geleid tot het inzicht dat Nederland niet is gevrijwaard van door talentloze mensen bestierde corporate-crime, corruptie en machtsbederf, en dat er nog al wat (extreem) foute advocaten rondlopen, waarvan een niet-verwaarloosbaar aantal, meerdere van hun gedrags- en persoonlijkheidskenmerken gemeenschappelijk (lijken te) hebben met de klassieke psychopaat. Een niet verwaarloosbaar aantal is psychopaat.

Let op: de meeste advocaten deugen, maar de 5 à 25% advocaten die niet deugen, die veroorzaken door geraffineerd list en bedrog een enorme hoop ellende en extreme maatschappelijke schade en lijden bij o.a. weerloze consumenten.


Kopen wordt huren, dus lening niet gebruikt en fictief, en de restschuld op die 'lening' dus bedrieglijk verzonnen

Uit de jaarrekeningen met toelichting wordt voldoende duidelijk en aannemelijk, dat de aanbieders van de effectenlease achter de schermen de aandelen en vastrentende waarden / obligaties niet hebben aangekocht, maar hebben gehuurd - zonder gebruik van de aldus geheel fictieve rentedragende lening - samen met combinaties van verkopen en/of kopen van opties en/of swaps van geldstromen.

Mr Jurgens struikelde begin 2011 ongevraagd een extreme fraude binnen, doordat hij inging op de uitnodiging van een oude - terminaal zieke - oud-bankman om te komen praten in Hilversum. Daarbij werd hem de enorme effectenleasefraude uitgelegd.

Vanaf mei 2011 is mr Jurgens, na een gesprek in april 2011 in Hilversum met die oud hoofd beleggingen van de Fortis Bank, binnen zijn Amsterdamse beroepsgroep volhardend gaan klokkenluiden over deze extreme fraude, en over de betrokkenheid bij die extreme fraude, van enige prominente Amsterdamse en Haarlemse advocaten.

E-mail mr Jurgens aan Amsterdamse deken mr Kemper 22 april 2011 pdf

Intimidatiepoging nr. 1 van Walter Hendriksen van Van Doorne 2012.pdf

Brieven deken Kemper mei 2012.pdf

Brief deken Van Rechteren Altena 2016.pdf

Brieven deken Henrichs van 2018.pdf

De drie opvolgende dekens van de Amsterdamse Orde van advocaten mrs. Kemper (niet-disfunctioneel), Van Rechteren Altena (niet-disfunctioneel) en Henrichs (disfunctioneel) hebben ieder van mr Jurgens herhaalde malen ontvangen, gegevens en bescheiden aangaande enige nogal extreem corrupte kwesties waarbij de verdenking bestond en bestaat, dat daarbij enige prominente advocaten betrokken waren en zijn.

Maar in plaats van aanpakken van de gemelde kwesties, leidde een en ander tot herhaalde vergaande pogingen de boodschapper van het slechte nieuws mr. Jurgens met list, bedrog en intimidatie onderuit te halen (fenomeen historisch bekend als 'Kill the messenger').

Fatsoenlijke mensen onder de advocaten zijn daartoe niet in staat, enkel de psychopaten binnen die beroepsgroep.

Ondanks een voorpagina Parool van 16 juli 2011 met een artikel over de strafrechtelijke aangifte bij het Functioneel Parket tegen Aegon Bank N.V. en tegen vier advocaten van Aegon bij Allen & Overy, waaronder de advocaat die nu (april 2021) managing partner is bij dat A&O:

https://www.parool.nl/nieuws/gedupeerde-beleggers-nemen-aegon-onder-vuur~b334bddc/

en ondanks een door mr Jurgens in april 2012 aan de Amsterdamse deken mr Kemper van de Amsterdamse orde van advocaten overgelegde rapportage van een assistent-professor registeraccountant aan de Radboud Universiteit, waarin het bedrieglijk misleiden van de rechter door Aegon Bank en door die advocaten van Allen & Overy nader wordt uitgelegd en toegelicht op pagina 7 van het rapport, meer in het bijzonder in paragraaf 3 met voetnoot nr. 3:

pagina 7 en 8, voetnoot 3:


"In de rechtszaak is Aegon Bank N.V. (en met haar, haar advocaten van Allen & Overy) met een soort van voortschrijdend inzicht de rechter en de buitenwacht aan het misleiden over waarin over waarin het Aegon Garantiefonds daadwerkelijk heeft belegd in het verleden."


Lees de stukken, en u begrijpt hoe het zit:

Aegon Sprintplan en Garantiefonds Rapport dr. Braam RA 29 maart 2012.pdf

Memorie van Antwoord Aegon Sprintplan van 27-11-2007 geel: 20% opties en 80% obligaties.pdf

Beleggingsfonds Aegon GarantieFonds-extracten jaarrekeningen Geen Obligaties, enkel indexopties.pdf


Mr Jurgens is gaan klokkenluiden, met een klassieke reactie als gevolg: Kill the messenger.

Ook in Nederland halen de ratten het trucje uit, maar niet iedereen zal daarvoor buigen:

Sovjetpraktijken herleven Advocatenblad september 2013.pdf


Psychopaten in de advocatuur

Mijn bijzondere nieuwsgierigheid voor het fenomeen psychopathie is ontstaan door een nogal nare gebeurtenis op mijn twaalfde. Mijn eerste voor mij acuut levensbedreigende ontmoeting met een psychopaat.

Ik heb daarna lang moeten nadenken hoe het kwam, dat sommige mensen in staat zijn volstrekt emotieloos mensen naar het leven te staan en te beschadigen.

Begin van de zomer van 1980, heel vroeg op een zonnige zondagochtend, besloot ik te gaan joyriden met de brommer - Puch Crazy Hors met versnellingen - van het vriendje van mijn zus die bij ons sliep. De sleutels lagen op tafel in de hal. Te verleidelijk.

Zonder valhelm, en met korte broek ging ik op pad. In de maanden daarvoor had het vriendje mij leren brommer rijden in het grote park Lage Bergsche Bos in Rotterdam-Hillegersberg, zelfs met hellingproef op een van de bruggetjes.

De wegen waren die vroege zondagochtend volledig leeg. Op enig moment reed ik over het grasveld van het afgesloten parkje dat wij het Indianenbosje noemden (Argonautenpark). Dat is gelegen langs een doorgaande weg met zicht op het parkje.

Kort nadat ik het parkje had verlaten reed ik over straat in een afgesloten deel van de wijk waar geen doorgaand verkeer komt, op de Heer Vrankelaan langs tennispark Plaswijck.

Plots werd ik van links ingehaald door een auto, die onmiddellijk en plots scherp naar rechts stuurde boem tegen mij aan, om onmiddellijk weer scherp naar links te sturen en hard te remmen en te stoppen.

Met een enorme klap ging ik onderuit.

Toen ik probeerde op te staan kwam een man schreeuwend uit de auto: 'Dat gaat je minstens duizend gulden kosten' (in plat Rotterdams).

Op mijn linkerknie zat een enorme bloedende zeer diepe wond: ik kon over een breedte van 2 a 3 cm het wittige bot van mijn knieschrijf zien. Mijn kin was zwaar gehavend, en mijn handen lagen flink open door proberen opvangen van de klap. Ik bloedde zeer hevig.

Ik was zojuist het slachtoffer geworden van een kans-opzettelijke poging tot doodslag. Het had heel simpel veel en veel erger kunnen aflopen, waarbij ik het leven had gelaten.

Precieze Plaats Delict:  https://goo.gl/maps/XeSxLP656NBSUHAQ6.

Iets naar boven en naar rechts het Indianenbosje (Argonautenpark) met daarnaast de doorgaande weg met zicht op het grasveld waar ik even daarvoor reed.

In tranen vertelde ik het thuis in de keuken aan de inmiddels verschenen politie, die vervolgens de man onmiddellijk hebben bevraagd waarom hij daar zo vroeg op een zondagochtend in het afgesloten deel van de wijk - geen doorgaande weg, die 'doodloopt' tegen het Plaswijckpark - rondreed, hij kwam immers niet uit de buurt.

Er kwam geen inhoudelijk antwoord, behalve gestamel en 'ik mag daar toch rije' (zonder letters d en n).

Na overleg met het bureau hebben de politiemensen de man gezegd dat hij maar beter kon weggaan en nooit meer van zich laten horen. Geen getuige, geen zaak.

Met de kennis van nu durf ik te stellen, dat de man met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een disfunctionele psychopaat was.

Tijdens mijn rechtenstudie heb ik het vak rechtspsychologie gevolgd, waarbij ook het fenomeen psychopathie voorbij kwam. Ik zag een verband met de aanslag in 1980, en ben verder gaan lezen.

Inmiddels heb ik afgelopen 25 jaar heel wat boeken verslonden over psychopathie, psychopaten en psychopathologie in het algemeen.

Je begint ze dan te herkennen, ook binnen je eigen beroepsgroep advocatuur, waarbinnen de prevalentie en de incidentie best groot zijn gebleken.

En een van de dingen die meestal vrij snel als eerste opvalt, is de uitzonderlijk lege blik in de ogen en wezenloze uitstraling in het gezicht - geen enkele waarneembare emotie - en vaak ook een uitzonderlijke vreemde / bizarre en onaangename intimiderende vorm van communiceren en (on-)logisch redeneren.

Je hebt disfunctionele psychopaten, waarbij alle knoppen op 10 staan, en die ontsporen en komen vaak in het gevang of TBS.

En je hebt relatief milde, zogenaamde niet-disfunctionele psychopaten, en die kunnen maatschappelijk ver stijgen, en succesvol worden, maar tegelijk ook zeer, zeer schadelijk.

En je hebt natuurlijk de grensgevallen, die nèt wel disfunctioneel-, of juist nèt niet-disfunctioneel psychopaat zijn en maar incidenteel of semi-structureel buiten de lijntjes gaan. Et tu, Evert-Jan?

Wij worden in onze samenleving in grote getale omringd door psychopaten; volgens de deskundigen is zo'n 5 tot 6% van de Westerse populatie psychopaat, waarvan zo'n 95% nooit wordt ontdekt / gediagnosticeerd.

Zo'n 9% van die 5 à 6% is (hoog)begaafd. Dat zijn de gevaarlijkste en meest schadelijke exemplaren. Hoed u voor deze types!

Nogmaals: een deel van deze groep, veroorzaakt een hoop en zeer ernstige maatschappelijke schade in de bovenwereld; instrumenteel en gewetenloos.


En de effectenlease fraude gaat gewoon door

In het verleden 1991-2003 zo'n EUR 6.500.000.000,00 nominale waarde, in 2003-heden per jaar zo'n EUR 9.200.000.000,00 nominale 'waarde' aan 'beleggingen'.

https://www.nedsipa.nl/marktstatistieken 


Gestructureerde producten

"Het financieringsniveau voor een Hefboomproduct long is het deel dat de aanbieder bijlegt voor het kopen van de onderliggende waarde. Over dit financieringsniveau brengt de aanbieder dagelijks financieringskosten (rente) in rekening bij de belegger.".

https://www.nedsipa.nl/producten/kenmerken

'ING denkt met u mee'

Als voorbeeld die ING Bank, die al zoveel in het (negatieve) nieuws is, alsof 's-lands overheid wat betreft ING Bank een oogje toeknijpt (en daaruit feitelijk voordeel trekt - bedenk: de aardgasbaten vanuit Slochteren vallen weg en drogen op - door incidentele belastingheffing (heling van opbrengsten) onder het eufemisme 'transactievoorstel/boete'):

Wat zegt de opzettelijk voor gewone mensen volledig onleesbaar gemaakte ING Basis-Prospectus van 8 mei 2020 QE-bepaling op p. 166.PDF ?


"USE OF PROCEEDS

Unless specified otherwise in the applicable Final Terms, the net proceeds from each issue of Certificates will be applied by the Issuer for its general corporate purposes."


Wat zegt de opzettelijk voor gewone mensen volledig onbegrijpelijke gemaakte Certificate Final Terms Long Shares onder D3 p. 16.pdf ?


"The Issuer and/or its affiliates may enter into transactions or carry out other activities in relation to the Underlying which may affect the market price, liquidity or value of the Underlying and/or the Certificates in a way which could be adverse to the interest of the Certificateholders. ● The Certificates convey no interest in the Underlying to the investors. The Issuer may choose not to hold the Underlying or any derivative contracts linked to the Underlying. ● The Calculation Agent may make adjustments as a result of certain corporate actions affecting the Underlying. In making such adjustments, the Calculation Agent is entitled to exercise substantial discretion and may be subject to conflicts of interest.".


Systemisch bedrog:

Onderliggende waarden / activa dus niet aankopen, en gewoon weer combi's van zelf-bedruipende derivaten (opties / swaps), en de valse, fictieve girale lening wordt doodleuk rondgepompt tussen moeder en uitgevende instelling, of binnen de uitgevende instelling zelf, tot illegale en daarmee wederrechtelijke balansverruiming!

Het woord 'gestructureerde' in 'gestructureerde producten' staat dus feitelijk, voor de gelaagdheid en - voor gewone stervelingen - ondoorgrondelijkheid van de samenweven van verdichtsels tot massale oplichting van de consumenten.


De Talentlozen evolueren ook

Een financiële sector vol met merendeels en nagenoeg volstrekt talentloze mensen, die enkel met list en bedrog en uitbuiten van de (cognitief kreupelen en psychisch) zwakkeren, met actief arglistig operationaliseren van professionele kennisvoorsprong, in hun levensonderhoud kunnen en willen voorzien, geholpen door een legertje aan foute advocaten, waaronder heel veel (zeer) hoog intelligente psychopaten, vooral in Amsterdam.

En de inmiddels zeer gelaagde verwevenheid van politiek, ambtenarij, toezichthouders, financiële sector met hun advocaten en delen van de rechterlijke macht - b.v. Nederlandse Vereniging voor ProcesrechtVereniging Corporate Litigation en Vereniging voor financieel recht: men komt (te) veel bij elkaar over de vloer - is buitengewoon verontrustend te noemen, waar het ons-kent-ons-cliëntelisme dat daar uit is voorgekomen en blijft voortkomen, zeer schadelijk - en uiteindelijk dodelijk is voor de integriteitsvezels van onze maatschappij en 'beschaving', en een 'vijand' van het volk (om deze klassieker er maar weer eens bij te halen).

Jeroen Dijsselbloem in zijn interview in de Volkskrant van 12 oktober 2017:

"Een bank?

De verwevenheid tussen de politiek en de financiële sector vind ik zorgwekkend."

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/jeroen-dijsselbloem-over-zijn-vertrek-uit-de-kamer-ik-stel-mijn-kiezers-teleur~bbe22a7b/ 


KARAKTER

door Mr. J.M. van Stipriaan Luïscius

advocaat te 's-Gravenhage

Den Haag 1925


"Het is eene treurige waarheid, dat van de duizend menschen slechts honderd weten wat karakter is, slechts tien karakter hebben en slechts één een goed karakter heeft. Toch is karakter noodiger dan brood en vormen de menschen van een goed karakter den grondslag der maatschappij."


Boek: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02:100002694:pdf


De extreme aandelen-lease zwendel en stukken van overtuiging:

EUMEDION, position_paper_Securities_Lending (huren).pdf

Bank Labouchere: 'Automatic lending system van de bank: Aandelen uitlenen.pdf

Bank Labouchere jaarrekening 1997, ingediend door Aegon N.V. 'Baisse Posities'.pdf


"Aandelen (inclusief OTC-opties) 495.257.000,00

(...)

De toename van de handelsportefeuille hangt grotendeels samen met OTC-opties die zijn afgesloten in verband met leaseproducten.

Deze positie is gehedged met tegengestelde transacties welke zijn opgenomen onder de baisse posities.".


http://www.financielebegrippen.com/baissepositie 


"Baissepositie

Wanneer een belegger effecten heeft verkocht terwijl hij ze niet bezat. Dit staat ook wel bekend als short gaan."

 

Bank Labouchere N.V. jaarrekening 1998, ingediend door Aegon N.V..pdf

Bank Labouchere N.V. jaarrekening 1999.pdf


A1 PROFESSOR DERKSEN RAPPORT DEXIA: Kopen of lenen? 20 november 2018.pdf

A2 PROF DERKSEN APPENDIX I INGELEENDE WAARDEPAPIEREN.pdf

A3 PROF DERKSEN APPENDIX II HUURVERPLICHTINGEN.pdf

A4 State-corporate-crime 2005-2007.pdf


De nog extremere certificaten-lease zwendel, met (vooral) de Vastrentende Waarden-component als wederrechtelijke, illegale en daarmee criminele girale QE-geldpers / balansverruiming:


B1 PROFESSOR DERKSEN Rapport Aegon Garantiefonds - Sprintplan: Twee scenarios 20 maart 2018.pdf

B2 ASSISTENT-PROFESSOR DR BRAAM Rapport Aegon Garantiefonds 2012.pdf

C. Fortis Bank Nederland (Holding) NV (door fusie thans ABN AMRO) Prospectussen Certificaten Opties en Vastrentende Waarden, maar die Vastrentende Waarden ontbreken in de Vennootschappelijke jaarrekeningen waar ze wel zouden moeten staan, en dat is vreemd; heel veel geld rentedragend uitlenen met de belofte van de bank om voor eigen rekening en risico (dus zichtbaar op vennootschappelijke balans) Vastrentende Waarden te kopen om ze vervolgens niet te kopen. Verder ook nog Balansfraude!; heel vreemde jaarrekeningen.pdf

D. Standpunt Vereniging Consument & Geldzaken: Van een Pietje Bell Bank een miljardenbedrog en staatsdoofpotten.pdf 


Teveel advocaten in Nederland, en teveel foute advocaten in Nederland

Inmiddels (december 2020) zo'n 18.000 advocaten in Nederlands.

Rond 1930 zo'n 300, rond 1970 zo'n 2.000, rond 2004 zo'n 12.000, rond 2020 zo'n 18.000.

Thans alleen al in Amsterdam zo'n 6.000. 6.000!

Van rond de 300 naar zo'n 18.000 in nog geen honderd jaar.

Leve het democratiseringsproces!

Democratiseert karakter en fatsoen dan ook mee? En integere inborst?

Marktwerking is desastreus uitgepakt voor de Nobile Officium-beroepen. Advocatuur en Notariaat thans gedomineerd door verdienmodellen, niet langer door de intrinsieke aanleg en wens, om anderen te helpen en je op die wijze dienstig te maken aan mens en samenleving als geheel.

De meeste van die 6.000 in Amsterdam zijn geen echt advocaat, maar zogenaamde 'adviesschrijvers met geheimhouding'. Lieden die hun hele carrière hun toga slechts een paar keer aan hebben. Bij hun eigen beëdiging, die van collega's en sommigen tijdens carnaval.

Belangrijkste redenen voor die beëdiging tot 'advocaat' zijn: a. absurde uurtarieven bedingen (advocatuur is een soort van kartel met een flink procesmonopolie), en - voor velen belangrijker - b. zich kunnen verschuilen achter het wettelijk geregelde verschoningsrecht / geheimhouding: rottigheid uithalen, en daar geen verantwoording over hoeven afleggen.

Iets wat de huidige (demissionair) Minister van Justitie (MinJus) Grappenmaker als oud-advocaat niet alleen prima vindt, maar zelfs aanmoedigt: zo ver is NL inmiddels gezakt qua morele overtuigingen ten gronde.

Column: Zelfonderzoek door advocaten bij 'Fraude':

https://www.advocatenblad.nl/2020/07/03/zelfonderzoek/

Het Openbaar Ministerie enkel voor het de kop indrukken van de klassieke straatcriminaliteit en het laaghangend fruit.

De 'gevierde' foute advocaten - heel veel (zeer) hoog intelligente, hoog opgeleide psychopaten - voor faciliteren en helpen verhullen van de volledig uit de hand gelopen, extreme maatschappelijke schade veroorzakende, 'hoog hangend fruit' criminaliteit in de bovenwereld, daaronder (vooral) begrepen de klassieke corporate crime, waarvan thans de brancheleider de financiële sector ons al zo'n 100 jaar steeds - en recent steeds dichter - naar de rand van de afgrond duwt.

Hoelang duurt het nog, de volgende Volksrevolutie, want bij handhaving van de status quo zal het zeker en flink misgaan.

Kamerleden / Politici met de tijdshorizon van zo'n vier jaar wachtend op een baantje via de politieke carrousel, en met een obsessieve fixatie op de waan / actualiteit / incident van de dag, heeft u eigenlijk wel een lange termijn visie waar onze samenleving / maatschappij/ beschaving zich heen moet gaan ontwikkelen?


Materiele rijkdom vs geestelijke rijkdom

Een samenleving gebaseerd op geestelijke rijkdom met mensen van karakter en fatsoen met oog voor lange termijn die het eigen belang en korte bestaan overstijgt, of enkel een zelfbenoemde 'elite' die geld, en aanzien gebaseerd op bezit, verwart met karakter en fatsoen?

De uiteindelijke ondergang van het oud Romeinse rijk had een zeer complex van oorzaken, maar het langzaam maar volledig 'ver-blebs-en' van zo goed als alles, was er een die een rode draad vormde.

Column: Zelfonderzoek door advocaten bij 'Fraude':

https://www.advocatenblad.nl/2020/07/03/zelfonderzoek/

 

De beschaving is in verval; daarmee de advocatuur

Steeds minder fatsoenlijke mensen (lees: steeds meer fout volk) binnen die Amsterdamse (en Nederlandse) advocatuur.

Onze beschaving is in verval. Zeer ernstig in verval.

Kijkt u - vooral in de grotere steden in de randstad - eens goed om u heen in de openbare ruimte, en u ziet de eerste begin van harde aanwijzingen van de hedendaagse 'hedonistische egocentrische zelfzucht' van het gemiddelde individu uit de meer recente van generaties, voor wie niet gemeenschapszin, wederkerigheid en altruïsme, maar enkel of in hoofdzaak het ego, eigenbelang en obsessieve consumptiedwang/-drang alsook hebzucht als uitgangspunten centraal hebben gestaan in de fase van opvoeding en vorming (van o.m. sociaal bewustzijn en mens- en maatschappijbeeld).

"Gemeenschapszin is geest van saamhorigheid, van samenvoelen en samenwerken tot gemeen welzijn; meer bijzonder innerlijke bereidheid en vaardigheid om, zoo noodig ook ten kosten van persoonlijke offers, een maatschappelijk geheel te dienen en zijn structuur te eerbiedigen. De gemeenschapszin der leden is de ziel van ieder maatschappelijk verband.".


Context: https://nl.wikipedia.org/wiki/De_opstand_der_horden 

Context+: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ortega_y_Gasset


Antidotaal:

"Maar het hart dat het niet laten kon, schuwt nimmer het gevaar."Een epidemie van psychopathie

Een enorme toename van het aantal psychopaten binnen de advocatuur

Van 2004 rond 12.000 advocaten naar nu 2021 rond 18.000

6% van 6.000 extra is (minimaal) 360 extra gewetenlozen

Trouwens, 6% van 18.000 = best veel: 1.080 psychopaten


Reeds op basis van statistieken kan worden gesproken van een epidemie.

Zeer verontrustend en zorgwekkend, is die enorme toename, van het aantal (zeer) hoog intelligente psychopaten binnen de Nederlandse, meer in het bijzonder de Amsterdamse advocatuur.


Zo'n half miljard psychopaten wereldwijd

Gemiddeld zo'n 6% (1 op 17) van de Westerse populatie is psychopaat, waarvan zo'n 95% nimmer wordt ontdekt / gediagnostiseerd.

Geëxtrapoleerd naar de wereldbevolking van zo'n 7,9 miljard zo'n 79.000.000 x 6 = 474.000.000, waarvan zo'n 9% (zeer) hoog intelligent met een IQ van 120 en hoger:

Zo'n 43 miljoen (zeer) hoogbegaafde psychopaten wereldwijd; 43.000.000!

Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zijn de psychopaten verantwoordelijk te houden voor zo goed als alle ellende op onze aardbol de afgelopen 5782 jaar (en verder terug in de menselijke geschiedenis).

Zeer aannemelijk is dan, dat psychopaten dat ook in de toekomst zullen blijven doen, ook nu. Het is immers de aard van het beestje! 


Met de verheffing van het proletariaat (zeer toe te juichen humanistisch streven), kwam (als onvoorziene en ongewenste bijwerking) ook de verheffing van de stand der tientallen/honderden miljoenen psychopaten

Vroeger bleef het gros van alle psychopaten steken bij de onneembare muur of onder het 'glazen' plafond, der rangen en standen: boeren < burgerij < adel < geestelijkheid< (zonne)koning; pauper < arbeider < middenklasse < bovenklasse.

Oratores, bellatores, laboratoris; bidders, strijders, werkers.

De opvatting dat deugden als rechtvaardigheid en leiderschap aangeboren waren, werd gebruikt om de erfelijkheid van de hiërarchische verhoudingen te legitimeren. De gesloten stand, slechts bereikbaar door geboorte, en de open sociale klasse, bepaald door geld en aanzien.

Of deugden waren aangeboren, dat is voer voor evolutiebiologen en -psychologen, maar dat 'psychopathie' geheel (nature) of voor het overgrote deel (nature/nurture) ligt besloten in de genetische codering van het individu is met aan zekerheid grenzend waarschijnlijk.

Vroeger werd een dubbeltje geen kwartje, ook niet de psychopaten-dubbeltjes.

De meeste psychopaten bleven dus onder het maaiveld 'gevangen', en waren niet of onvoldoende in staat hun stempel te drukken op de maatschappelijke bovenwereld.

Met de verheffing van de 'arbeidersklasse' en het slechten van de rangen en standen, aldus door het 'democratiseren' van zo goed als alles (op zich is dat een goed en nuttig humanistisch streven), kunnen nu ook die tientallen/honderden miljoenen psychopaten, ook die vroeger onderin bleven steken, maatschappelijk ver stijgen, tot in de hoogste regionen.

Daardoor is het potentiële 'aanbod' van psychopaten nog nooit zo groot geweest als nu. Maar daarmee is ook exponentieel toegenomen, de door al die honderden miljoenen psychopaten veroorzaakte en nog te veroorzaken maatschappelijke schade, uitgedrukt in geld, letsel, lijden, hinder en andere externaliteiten.

John Stuart Mill draait zich om in zijn 'schadebeginsel'.

De wereldbevolking neemt op dit moment per dag netto toe (geboorte minus sterfte) met zo'n 200.000 personen.

Per dag komen er dan zo'n 2.000/12.000 psychopaten extra bij, of per jaar zo'n 2.000/12.000 x 365 = 730.000/4.380.000. Iedere-jaar-weer.

Alleen al op basis van statistieken kan met een zekere mate van waarschijnlijkheid worden voorspeld, dat de ellende op deze aardbol veroorzaakt door die vele honderden miljoenen psychopaten, met de dag groter en groter zal blijven worden.

De VN zouden eens een organisatie moeten oprichten, tot beheersbaar maken en houden, van de zeer grote problematiek en de extreme schade, letsel en lijden, veroorzaakt door die zeer grote en groeiende groep van bijna (4)80 miljoen psychopaten.

In het kader van grootschalig standaard preventief bevolkingsonderzoek, tot vroeg-signalering en proactieve bescherming der samenlevingen en beschaving, alle mensen van > 14 jaar - man en vrouw - in de hersenscanner.

Zo'n 6% krijgt daarna een marker, en voor een (zeer groot) aantal beroepen niet langer een VOG.

Maar vermoedelijk zijn inmiddels zo'n beetje alle instituties geïnfecteerd met (de epidemie der) psychopaten, ook de VN en al hun organisaties.

Het is dus wachten tot de boel eens extreem ontspoort en implodeert. Een in historisch perspectief der menselijke geschiedenis cyclisch fenomeen.

Vraag is vervolgens, wat dan ons lot zal zijn. De 'state of nature'? De 'oorlog van allen tegen allen'?

Zo'n apenrots zal er niet heel fijn uitzien.


Zo'n 1.000.000 psychopaten in Nederland

waarvan zo'n 95% nooit wordt ontmaskerd / ontdekt!

Op een Nederlandse bevolking van zo'n 17,7 miljoen, 6% = 1.080.000 psychopaten in Nederland, waarvan zo'n 6,5% psychopaten 'Begaafd' (IQ van 120-130), en zo'n 2,5% 'Hoogbegaafd' (IQ van 130 of meer).


Zo'n 96.000 (zeer) hoog intelligente psychopaten binnen de Nederlandse instituties, wat doet dat met een samenleving?

Hoeveel van die ongeveer 96.000 (hoog) intelligente psychopaten lopen er eigenlijk rond binnen de Advocatuur en andere voor daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde / rechtsstaat zeer belangrijke instituties, waaronder de trias?


Maatschappelijke-stijgers-psychopaten met (zeer) hoog IQ

Zoals motten afkomen op de lamp, zo komen (zeer) hoog intelligente psychopaten af op beroepen als politicus, CEO, bankier, rechter, filmster of (hersen)chirurg, en advocaat.

Binnen de advocatuur zal de populatie psychopaten dan vanwege dat "motten op de lamp"-effect richting 15 a 25 % gaan.

15 à 25% van zo'n 18.000 is ... en 15 a 25% van zo'n 6.000 is ... (hoofdrekenen).

En door voortdurende coöptatie van 'gelijkgestemden' wordt het bij enige van kantoren (vervolgens) erger en erger, met uitschieters tot mogelijk tegen de 100% psychopaat.

Interessant veldexperiment kan dan zijn, om onder de (senior en managing) partners van de grote beruchte advocatenkantoren onderzoek te doen, om te bezien hoe hoog die partners scoren op de psychopaten-ladder.

Op basis van jarenlange ervaring kan ik u er wel een paar aanwijzen, waaronder een flink aantal in Amsterdam.

Ze beschikken allemaal over zeer subtiele afwijkingen van het menselijk gemiddeld "normaal", en men dient te beschikken over zeer gevoelige (intellectuele) antennes om de psychopaten eruit te vissen.

Een der zeer bijzondere kwaliteiten van ((zeer) hoog intelligente) psychopaten is, dat zij zich kunnen verstoppen achter een façade van fatsoen en humane menselijkheid, een "Mask of Sanity".

Het zijn predatoren, in hun door mimicry geschapen psychologische en sociale vermomming wachtende op volgende prooi en buit.

"Cleckley describes the psychopathic person as outwardly a perfect mimic of a normally functioning person", in:

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Mask_of_Sanity


De top van de NL advocatuur zit dus vol met psychiatrische patiënten: "Ik ben niet gek, ik ben topadvocaat". (Knipoog)


Hersenscanner

Vandaag de dag hoef je iemand maar in een hersenscanner te leggen, om te bezien of de hersendelen alwaar geweten en empathie bij niet-zieke advocaten hun thuis hebben, juist niet oplichten.

Niet? Psychopaat!

Alvorens verkrijgen van een VOG van 'geen bezwaar' voor o.m. de advocatuur, voortaan eerst in de hersenscanner! 

Het aantal advocaten zal dan hoogst waarschijnlijk snel en fors teruglopen, met na verloop van tijd (kunnen en mogen) herintroduceren van het begrip 'Nobile officium'.

Mocht naar aanleiding van de scan blijken dat men wel een (milde) psychopaat is, enkel nog een VOG van 'geen bezwaar' voor de velddienst van de AIVD, van de MIVD of soortgelijke diensten der Staat der Nederlanden, alwaar het hebben van zodanige antisociale (gewetenloze en empathie-loze) persoonlijkheidsstructuren- en gedragskenmerken nuttig kan zijn tot dienen van het algemeen belang (der groep van alle Nederlanders c.q. alle EU/wereld-burgers). (Knipoog)


Voor de volledigheid: een zeer groot deel van deze groep van psychisch (en moreel) defecte advocaten veroorzaakt extreem veel en zeer ernstige maatschappelijke schade en lijden, en schaadt in zeer ernstige mate het algemeen maatschappelijk belang en welzijn. Daarover hieronder meer, met een specifiek voorbeeld uit de over-gefinancialiseerde samenleving / financiële sector.

De (zeer) hoog intelligente psychopaten binnen de advocatuur gebruiken vaak (of steeds) list, bedrog en intensieve 'instrumentele agressie' om hun doel te bereiken.

Ze gebruiken vaak (of steeds) een arrogante en/of misleidende stijl in het interpersoonlijk gedrag, zijn een gladde charmeur en ervaren een zekere grandiositeit, hebben een afwezige of gebrekkige affectieve beleving, zijn volstrekt ongevoelig en ervaren weinig tot geen schuldgevoelens of verantwoordelijkheid voor zijn / haar daden, hebben vaak een impulsieve en onverantwoordelijke gedragsstijl, inclusief snelle verveeldheid, onverantwoordelijkheid, parasitisme en de afwezigheid van doelen.


'Nobile Officium'?

Heel hard lachen!

Vooral heel veel, veel te snel omhoog gemigreerd hoi polloi, en een heel legertje aan (zeer) hoog intelligente (al dan niet-disfunctionele) psychopaten uit alle rangen en standen, waarbij de (aller)ergste gevallen zijn, zij met de combi hoi polloi - antisociaal of volks milieu / (generatief) psychopaat!


Let op: It takes three generations to make a gentlemen!


Wel de snel aangeleerde 'maniertjes' met mantelpak of 3DG, niet het basale, moreel verankerde fatsoen, dat voldoet daar niet aan.

Lieden die achter een façade van fatsoen, extreem enge en vaak criminele dingen doen. Mimicry.


'Terecht lid'

Inderdaad, er is zeker ook nog een - relatief steeds kleiner wordende - groep van wel intrinsiek integere, intrinsiek nobele en naar objectieve rechtvaardigheid strevende, intrinsiek zeer gedreven advocaten.

De terechte leden der balie.

In Corporaal jargon: 'Terecht lid!' (knipoog).


Context:


'eene balie, waarop een land trotsch kan zijn'


DE ADVOCAAT

door mr J.M. van Stipriaan Luïscius

advocaat te 's-Gravenhage

(1930)


"Wat goed en kwaad is, is voor een jong advocaat de moeilijkste vraag (Montijn, Handelingen der Nederlandsche Juristen-Vereeniging, 1899, DL II, blz. 77) (...)

Het recht te doen zegevieren is het vak van den advocaat. Om evenwel dat vak goed uit te oefenen moet de aanstaande advocaat zijne plichten kennen. (...) Zonder goede balie is er geen goed recht. (...)

Het werk moet van harte gedaan worden, uit lust om anderen te helpen. Er zijn niet zo heel veel menschen op de wereld, die dien lust hebben, maar die er zijn, behooren in de advocatuur thuis. (...)

Zoolang er nog onderscheid is tusschen eenen kruidenier en eenen advocaat, moet elk zichzelven aanbevelen streng gestraft worden (Et tu, Bram!, LJ).

Waarom maak ik zulk hooghartig onderscheid tusschen twee vakken? Omdat het ene een egoïstisch vak is en het andere een altruïstisch vak. De kruidenier kruideniert alleen om geld te verdienen, de fatsoenlijk advocaat praktizeert in hoofdzaak om zich nuttig te maken. De advocaat, die alleen om geld te verdienen praktizeert, staat volkomen gelijk met eenen kruidenier. (...)

Het najagen van de praktijk om haar geldelijk voordeel is even afkeurenswaardig als het trouwen van een meisje om haar geld. (...)

Fooien geven bij declaraties is eigenlijk kruideniersmanier. (...)

Als hij hetzelfde als kruidenier kon verdienen, zou hij er evengoed kruidenier bij zijn. (...).

Een goed koopman is een slecht advocaat. (...)

Toon dat gij de procesfout gezien heeft, maar doe afstand van het gebruik daarvan. (...)

Men noemt eene kwade zaak: eene vordering of verwering, welke op de wet maar niet op de rechtvaardigheid steunt. (...)

Sommige ouders zijn er op uit om, zonder hunnen zoon eene goede opvoeding te geven, hem voor een goede betrekking te doen opleiden. Zoo ontstaan de advocaten van kwade zaken. (...)

Een kwade zaak zaak is elke zaak, waardoor men iemand iets bezorgt wat hem niet toekomt (daargelaten of het hem naar de wet toekomt) of onthoudt wat hem wél toekomt. (...)

Onze plicht is onze eenige chef en moet dat zijn. (...)

Wie zich nuttig maakt, wordt benut en dan volgt de kostwinning vanzelf. Zoo alleen ontstaat eene balie, waarop een land trotsch kan zijn. Zoo alleen ontstaat een corps van onomkoopbare mannen (dat was 1930, nu met vrouwen, LJ), die voor recht en waarheid durven strijden tegen iedereen.".

De Advocaat Elfde druk 1933.pdf  


Thans gedomineerd door psychopaten.

Is dat 'eene balie, waarop een land trotsch mag zijn' ?


Grote Smurf

En een (lokale) balie, die krijgt natuurlijk de Grote Leider / Grote Smurf die het verdient, en (die) zal in zijn gedrags- en persoonlijkheidskenmerken een adequate afspiegeling en gemiddelde zijn van de Grote Gemene Deler der (lokale) advocatuur, inclusief uitblijven van oplichten van bepaalde hersendelen in een hersenscanner, en die typische lege blik en wezenloze uitstraling in het gezicht; wezenloosheid!


Corrupte criminele clique

Er is een in omvang toenemende, steeds dominantere, intrinsiek corrupte criminele clique binnen de alsmaar uitdijende advocatuur, en dan doel ik (vooral) op de topcriminelen bij de (Amsterdamse) grote kantoren.


Meer context:


Ik breng u in herinnering enige van rechtsplichten der advocaten:


(ratio: het recht koppelt rechtsgevolgen aan ware feiten)


Artikel 21 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering: 

"Partijen zijn verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren."


mr. J.M. Stipriaan Luïscius:

DE ADVOCAAT

p. 16-17:


"De eerste eisch, aan een fatsoenlijk advocaat te stellen, is zijne betrouwbaarheid. Iedere advocaat moet zijn eigen bankier zijn, wiens beloften als banknoten geaccepteerd worden. De advocaten hebben bij het volk den naam van leugenaars- zij moeten toonen liefhebbers der waarheid te zijn. Waarheidsliefde en woordhoudendheid vormen samen de betrouwbaarheid.

Eene leugen in een processtuk is evenzeer eene leugen als elke andere leugen. Men mag niets ontkennen wat men weet dat waar is. De jonge advocaat mag dit wel bedenken, want het wemelt van slechte voorbeelden op dat gebied. Op de zitting van het Kantongerecht hoort of leest hij bijna niets anders dan onsplitsbare bekentenissen; dat zijn feitelijk ontkentenissen, ook van datgene, wat niemand betwist. Alleen daar, waar het niet mogelijk was zich bewijs te verschaffen of waar het gewoonte is geene quitantie te nemen, mag men zich van de onsplitsbare bekentenis bedienen.

De rechter moet de zekerheid hebben, dat, wanneer een advocaat een feit stelt, dit naar des stellers beste weten juist is. De rechter moet weten, dat wanneer een pleiter eene rechterlijke uitspraak of eenen schrijver citeert, die aanhaling juist is. Dan alleen handelt de advocaat behoorlijk en dan alleen heeft hij het oor van den rechter. Hoe knapper een advocaat is, des te beter, maar de knapste advocaat is zónder betrouwbaarheid niets waard.".


Onwaarheid opschrijven in correspondentie en in processtukken, en opzettelijk gebruik maken van, afleveren of voorhanden hebben van zo'n geschrift, dat levert op het strafbare misdrijf (maximaal 6 jaar gevang) van valsheid in geschrift.

Onwaarheid spreken ten overstaan van een rechter of andere scheidsman/-vrouw bij een mondelinge behandeling, dat levert op het strafbare misdrijf (maximaal 4 jaar gevang) oplichting, door operationaliseren van een samenweven van verdichtsels en listige kunstgrepen.

Alles in bewuste en nauwe samenwerking gedaan met anderen, met het oogmerk om met een onjuiste voorstelling van zaken door valsheid in geschrift en oplichting een rechterlijke uitspraak te verkrijgen, die men niet of niet met dezelfde inhoud zou hebben verkregen, indien de rechter met de ware toedracht (der relevante feiten) bekend was geweest, dat levert op het strafbare misdrijf (maximaal 6 tot 10 jaar gevang) deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, waarbij oprichters, leiders en bestuurders nog 1/3 extra straf kunnen krijgen.

De strafbepalingen gelden onverkort ook voor wittenboorden/-beffen-gajes, niet alleen voor de straatboefjes.


De goedbetaalde Top-Criminelen binnen de advocatuur: hun beste kunstje

Mensen die misdrijven plegen, die heten in de volksmond wel 'crimineel' of 'criminelen'. Mensen die dat in georganiseerd verband doen, die worden wel 'lid van een criminele organisatie' genoemd, met een 'leider van de criminele organisatie'.

Dat wordt niet anders als je advocaat bent, en valsheid in geschrift pleegt in (proces)stukken en/of de boel oplicht door liegen en bedriegen bij een mondelinge behandeling ten overstaan van een rechter of andere scheidsman/-vrouw.

Dat wordt niet anders omdat je jezelf - mede in hoedanigheid van advocaat - 'deken' noemt, of 'stafmedewerker', dan wel siert met enige andere 'gewichtigheid'.

Indien je - materieel beoordeeld - misdrijven pleegt, ben je gewoon een ordinaire crimineel.

Nogmaals: een ordinaire crimineel.


Kwade zaken?

Aan de academie (UvA) keek hij mij altijd wat argwanend aan bij zijn colleges en/of werkgroepen Rechtsfilosofie, Argumentatieleer, en Beroepsethiek voor juristen (als ik hem bijna steeds in zijn volledig gelijk stelde): 'Een prototype corpsbal die het met mij eens is?'.

Maar ik vond en vind Hendrik Kaptein een academische held, (zeer) kritisch schrijvend tegen de stroom (en academische tradities) in over de Ratten in het juridisch metier / Ratten in de advocatuur, ook omdat hij natuurlijk volledig gelijk heeft!


"Beroepsethiek voor juristen is niet veel meer dan het inzicht dat materieel recht moet worden gedaan en dat alle juridische mogelijkheden en kunstjes dat doel moeten dienen. Wie gelijk heeft, moet dat ook krijgen. Als je dat saboteert, ben je niet goed bezig."

in:

https://www.advocatenblad.nl/2013/07/24/advocaten-zeggen-weinig-verstandigs-over-ethiek/ 


Boek: 'Kwade zaken? De moraal van het juridisch beroep'

Kopen en lezen!

Althans, als de hersendelen zijn opgelicht in de scanner, anders beklijft het (toch) niet.

https://arsaequi.nl/product/kwade-zaken/ 


Politiek Moedig Handelen; primaat van de politiek?

Maar om de inmiddels tot extreme proporties toegenomen wittenboorden/-befcriminaliteit daadwerkelijk en grondig aan te pakken, daarvoor is Politiek Moedig Handelen vereist, dat in NL klaarblijkelijk is bezweken onder en/of geweken voor het ons-kent-ons-cliëntelisme, waarbij vooral de (Leidse) corporale scene zo een flinke duit in het zakje lijkt te hebben gedaan en blijft doen; ook bij Minerva lopen (zeer) hoog intelligente psychopaten rond, maar zeer waarschijnlijk vormt oud-rector senaat CDA'er Wopke daarop een uitzondering. Hij is inmiddels gelanceerd - en lijkt voor te sorteren - als opvolger van liberaal Mark R. Vooralsnog lijkt Wopke (MBA Insead) mij buitengewoon geschikt om het land te gaan leiden.

Het 'primaat van de politiek' is niet meer, althans heeft nooit echt bestaan.


'GEDOMINEERD DOOR PSYCHOPATEN

De (toe)stand der Amsterdamse advocatuur'

Zou dat een passende (werk)titel kunnen zijn, voor een boekske over de algehele toestand van de advocatuur - en beschaving - hier te lande?

Of imponeert het als (onnodig) grievend?

"Hoe bedoelt u, 'onnodig'?"

Ik refereer mij aan uw oordeel !


De misleiding omtrent een akelige miljardenfraude periode '91-'03

Klassiek Knollen voor Citroenen: opties i.p.v. aandelen

De criminele buit van dit mega-misdrijf tegen de Nederlandse bevolking:

Zo'n 8 a 10 miljarden gulden 'rente' en 'aflossingen' ontvangen, op bedrieglijk verzonnen / volledig fictieve leningen (en via bedrieglijke rechtszaken innen van  zo'n 750 miljoen aan bedrieglijk verzonnen gefingeerde 'restschulden' op fictieve leningen).


Maar veel ernstiger en actueler:

Tot op de dag van vandaag (april 2021) zijn bovenwereld-criminelen, geholpen door een legertje aan criminele civiele advocaten (die volledig op de hoogte zijn), bezig met bij argeloze burgers via civiele rechtszaken innen, van volledig verzonnen en fictieve 'restschulden' op die volledig bedrieglijk verzonnen fictieve leningen die nooit zijn gebruikt.

Er worden op dit moment (nog steeds) rechtszaken gevoerd waar deze bovenwereld-criminelen proberen geldbedragen tot wel EURO 85.000 binnen te halen bij argeloze en weerloze mensen, bestaande uit een hoofdsom wegens een 'restschuld' op een fictieve lening, vermeerderd met zo'n 15 jaar contractuele subsidiair wettelijke rente.


Huren ipv kopen van aandelen

Aegon en Fortis hadden eerder al als bankinstellingen / beleggingsinstellingen, in hun girale -Wge- kluizen zo'n 500 miljoen AEX aandelen aan toonder in bewaring genomen voor een aantal grote institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, grote beleggingsfondsen en een paar grote investmentbanks zoals JP Morgan.

Let op: Wet giraal effectenverkeer-aandelen worden goederenrechtelijk beschermd, juist door die Wge, en behoeven om die reden niet tot afwenden van gevaren bij faillissement in afzonderlijke bewaarbedrijven te worden opgeslagen.

Terzijde:

JP Morgan Nederland N.V., thans genaamd Vondel N.V., KvK nr. 33127327

Akte oprichting: 27 juni 1965.

Enig aandeelhouder: JP Morgan Overseas Capital Corporation.

Jaarrekeningen jaren 1989  en 1998 t/m 2001 geconsolideerd in de jaarrekeningen van Bank Labouchere N.V..

(Een der rechtsvoorgangers van) Aegon N.V. is sinds omstreeks 1965 de belangenbehartiger van JP Morgan in Nederland, en beiden hebben sindsdien een innige relatie, die omstreeks 1990 een hoogtepunt bereikte met de extreme effecten-/aandelenlease - zwendel.

Die effecten-/aandelenlease begon voor Aegon N.V. op 1 april 1991, met de Allereerste Overeenkomst Aandelenlease Optielease.pdf: aandelen + putoptie (aandeel + put = gelijk aan een heel goedkope aandelen-calloptie, dus koop je enkel de laatste).

JP Morgan kocht al in 1967 de eerste 50% van Labouchere & Co., en veranderde de naam in Bank Morgan Labouchere. De andere 50% kocht JP Morgan erbij in 1984.

Vanaf 1984 was Bank Labouchere N.V. volledig in handen van JP Morgan, met als 'wingman' Aegon N.V..

Men ging in de directiekamers in bewuste en nauwe samenwerking bekokstoven, hoe de Nederlandse consumenten een poot uit te draaien, en bedacht of reikte aan aan de Nederlandse directie, de opties/derivaten i.p.v. aandelen/obligaties-zwendel.

JP Morgan Timeline Benelux.pdf


Aegon, Fortis en ABN AMRO (de aanbieders met samen zo'n 1.000.000 contracten met consumenten) hebben op papier - in de girale kluizen hoefden die aandelen niet te worden verplaatst - een paar honderd miljoen van die aandelen van de institutionele beleggers GEHUURD, niet gekocht, en later weer terug gegeven aan de institutionele beleggers.


State-corporate-crime 2005-2007 .pdf 


34108289 DSS_Jaarrekening_2001.PDF


Dexia Securities Services Jaarrekening 2001, Pagina 4:

"Securities lending

"The volume of the securities lending business varied from a low of € 3,9 billion in January to a high of € 5,3 billion in December. The most significant expansion was the lending for Dexia. (...)

(...)

Balance Sheet & Payment Services

After consolidation of the current account pools of AEGON and DBnl the balance sheet total of (...). The securities lending activity is recorded as off-balance sheet-business. (...)".


5,3 miljard?

Laten we het eens optellen voor balansdatum 31/12/2001 (en vervolgens corrigeren wegens koerswijzigingen van de aandelen sinds dag van 'aankoop'):


Aegon Financiele Diensten Jaarrekening 2001.pdf

Terzijde: in deze jaarrekening 2001 op pagina 8 bovenaan (pdf pagina 6):

"Opties uit hoofde van effectenleasecontracten en opties uit hoofde van de daartegenover afgesloten dekkingstransacties worden (...)". Het saldo wordt opgenomen onder Overige vorderingen en overlopende activa.".

De tegengestelde opties-combinatie - de vervanger voor aankoop van aandelen met een lening - staat onder overlopende activa omdat ze langer dan 1 'productieproces' meegaan, en worden afgeschreven over de minimale looptijd van de bovenliggende effectenleaseovereenkomsten.

Aegon Garantiefonds Jaarrekening 2001.pdf

Dexia Bank Nederland Jaarrekening 2001.pdf


Nu even heel goed opletten!


Goederenrecht!

Leveren vs Overdracht

Leveren, feitelijk verwerven, registreren en bijschrijven van aandelen, dat is juridisch NIET hetzelfde als Overdracht (van economische eigendom)


Omdat Aegon's Legio Lease B.V. / Bank Labouchere N.V. / Dexia Bank Nederland N.V. en Fortis' Groeivermogen N.V. de aandelen niet hadden Gekocht maar enkel Gehuurd, hebben Aegon en Fortis als Huurder van die aandelen, nimmer de economische (waarde, waardeveranderingen en koersdalingen) en juridische eigendom van al die aandelen Goederenrechtelijk Overgedragen gekregen van de Verhuurders van die aandelen.

Aegon's Legio Lease B.V. / Bank Labouchere N.V., Dexia Bank Nederland N.V. en Fortis' Groeivermogen N.V. kunnen dan nooit de economische eigendom (waarde, waardeveranderingen en dus koersdalingen) van de aandelen Goederenrechtelijk hebben Overgedragen aan de ongeveer 650.000 consumenten / afnemers van de aandelenleasecontracten.

Het Nederlandse gesloten goederenrechtelijk systeem van Overdracht staat eraan in de weg. In dat gesloten goederenrechtelijk systeem van Overdracht kun je niet meer rechten overdragen dan je zelf hebt.

Zie op dit specifieke punt het Nederlandse wettelijke goederenrechtelijk systeem zoals neergelegd o.m. in de bepaling van artikel 3:84 lid 1 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek:

"Voor overdracht van een goed wordt vereist een levering krachtens geldige titel, verricht door hem die bevoegd is over het goed te beschikken."


https://wetten.overheid.nl/BWBR0005291/2016-07-01#Boek3_Titeldeel4_Afdeling2_Artikel84 


Voor een Geldige Goederenrechtelijke Overdracht van de economische en juridische eigendom van aandelen zijn nodig: a. Levering (art. 17 Wet Giraal effectenverkeer), b. Geldige Titel en c. Beschikkingsbevoegdheid.

Indien er een gebrek kleeft aan een van deze drie - levering, titel, beschikkingsbevoegdheid - kan simpelweg geen Goederenrechtelijke Overdracht hebben plaatsgevonden.

Feitelijk Verplaatsen van aandelen - leveren, registreren, bijschrijven, feitelijke verwerven - is daarvoor niet voldoende.

Indien je dus niet zelf de Economische Eigendom van zo'n 500 miljoen aandelen goederenrechtelijk hebt overgedragen gekregen / verkregen / ontvangen, omdat je de aandelen hebt Gehuurd, kun je vervolgens die economische eigendom - met waardedaling door koersdaling - ook niet goederenrechtelijk hebben overgedragen aan zo'n 650.000 consumenten / afnemers.

Je hebt als bank namelijk niet meer Beschikkingsbevoegdheid over die aandelen, dan je zelf in een eerdere schakel Beschikkingsbevoegdheid hebt ontvangen / overgedragen gekregen / verkregen / feitelijk verworven!

Als je iets huurt (huren), krijg je niet de economische of juridische eigendom overgedragen gekregen. Dan heb je dus niet goederenrechtelijk Overgedragen gekregen de Beschikkingsbevoegd om die economische en juridische eigendom van die aandelen in een volgende schakel over te dragen.

De economische eigendom - en daarmee de waarde, waardeveranderingen en daarmee de koersdalingen van die aandelen in de periode september 2000 - maart 2003 - is steeds bij de Verhuurders van die aandelen gebleven.

Trouwens, maar dat terzijde en ten overvloede, de aandelen zijn ook niet geleverd conform de bepalingen van art. 17 Wet giraal effectenverkeer, zodat ook dat in de weg staat aan de goederenrechtelijke economische overdracht aan de afnemers, van de waarde, waardeverandering en daarmee koersdalingen van de aandelen.

Immers, voor een Geldige Goederenrechtelijke Overdracht van de economische en juridische eigendom van aandelen zijn nodig: a. Levering (art. 17 Wet Giraal effectenverkeer), b. Geldige Titel en c. Beschikkingsbevoegdheid.

Immers, blijkens het Stichting AFM rapport van 9 november 2006 Autoriteit (zeer grote) Fraudeurs Maskeren - Dexia rapport.pdf pagina 19 bij randnummer 3.4:


Citaat uit dat blokje tekst in dat AFM-rapport van 9 november 2006 onder het kopje "3.4 Conclusie aankoop en levering van aandelen":

"Een bijschrijving van aandelen op naam van Dexia op deze depotrekeningen in de administratie van RBC Dexia kwalificeert op grond van de Wge als levering van aandelen.".

zijn de aandelen per tranche 'aandelenleaseproduct' geleverd en bijgeschreven op effectenrekeningen op naam van Legio Lease, van Bank Labouchere en van Dexia Bank Nederland, zonder deze vervolgens in een volgende stap door te leveren aan de afnemers / consumenten "door bijschrijving op naam van de verkrijger in het daartoe bestemde deel van de administratie van de intermediair".

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003109/2020-09-03#Hoofdstuk2_Titeldeel2_Artikel17


Bank heeft niet Wge-doorgeleverd aan klant?

Klant van de bank geen rechthebbende geworden!

Bij uitspraak van 23 september 1994, nr. 15412, NJ 1996, 461, heeft de Hoge Raad der Nederlanden geoordeeld en beslist, zakelijk samengevat weergegeven:

 

“Wet giraal effectenverkeer. Verkrijging via een commissionair van een aandeel in een effectendepot; vraag of opdrachtgever rechtsreeks rechthebbende wordt.

Wanneer door een neki (een commissionair die niet in het bezit is van een vergunning om als effectenkredietinstelling in de zin van de Wet toezicht kredietwezen op te treden) in opdracht en voor rekening van een client ter beurze effecten zijn aangekocht en deze effecten vervolgens op naam van de neki zijn bijgeschreven in de administratie van de aangesloten instelling gehouden verzameldepot. De client kan vervolgens slechts rechthebbende op dat aandeel worden doordat de neki het aan hem doorlevert overeenkomstig het in art. 17 Wge bepaalde.”. 


De contractuele wensen van de aanbieders van de effecten-/aandelenlease hadden enkel kunnen worden bereikt, door de aandelen daadwerkelijk op naam van de afnemers / consumenten te leveren via artikel 17 van die Wet giraal effectenverkeer, met bescherming van het belang van die aanbieders via toepassing van rechtswege, van de bepaling van artikel 3:84 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek:

"Wordt ter uitvoering van een voorwaardelijke verbintenis geleverd, dan wordt slechts een recht verkregen, dat aan dezelfde voorwaarde als die verbintenis is onderworpen.".

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005291/2016-07-01#Boek3_Titeldeel4_Afdeling2_Artikel84


Wat zegt de branche zelf over wel of geen overdracht van economische eigendom?


Context:  EUMEDION Position_paper_securities_lending.pdf


"Wat is securities lending?

Securities lending is het uitlenen van aandelen aan een partij die deze aandelen tijdelijk nodig heeft. De aandelen worden in de regel uitgeleend door een institutionele belegger onder betaling van een “leenvergoeding”. Het juridisch eigendom van de aandelen wordt door de uitlener volledig overgedragen onder de verplichting voor de inlener om op een bepaald tijdstip een gelijk aantal van dezelfde aandelen terug te leveren. Meestal heeft de uitlener bovendien het recht de aandelen ook eerder terug te eisen (recalling). Het economisch eigendom blijft gedurende de gehele uitleenperiode bij de uitlener.

Waarom worden aandelen ingeleend? Er zijn verschillende redenen om aandelen in te lenen. Er worden hier vier genoemd. (...)

Een tweede reden houdt verband met het short gaan in bepaalde aandelen. Door in een aandeel short te gaan, wordt geanticipeerd op een verwachte koersdaling. De short seller verkoopt zijn aandelen aan een derde in de verwachting soortgelijke aandelen later tegen een lagere waarde terug te kopen. In de tussentijd zal de short seller aan zijn leveringsverplichting moeten voldoen en kan dit doen door tijdelijk aandelen in te lenen en deze ingeleende aandelen te leveren aan een derde. (...)

Een vierde reden om aandelen in te lenen is het afdekken van risico’s bij derivatentransacties, zoals optiecontracten en equity swaps.".


De daling van de waarde van al die aandelen door koersdalingen van al die aandelen, die kan dus niet ten laste van de 650.000 consumenten / afnemers worden gebracht.

Het is in het Nederlandse gesloten goederenrechtelijk (causaal) stelsel simpelweg (van rechtswege) onmogelijk.

Capiche?


Context:  https://www.joho.org/nl/wat-overdracht


Jaarrekeningen Bank Labouchere en Dexia Bank:

'De embedded optiepositie, zijnde de verplichtingen richting de leaseclienten, is opgenomen onder post overige schulden.'

Opties en gehuurde aandelen in het heel groot.pdf 


Verzekering tegen koersstijgingen

Feitelijk was zo'n OTC calloptie voor Aegon's Bank Labouchere N.V. / Dexia Bank Nederland N.V. een verzekering tegen het risico van Koersstijgingen van een pakket van aandelen met een fictieve 'aankoopwaarde' van 250 miljoen gulden. Gingen de koersen dan omhoog, dan moesten de tegenpartijen Investmentbanks, óf aan Aegon en Fortis de aandelen verkopen en leveren tegen de originele lagere uitoefen-koers (optie met fysieke levering), óf het koersverschil tussen uitoefenprijs en daadwerkelijke hogere koers in geld uitbetalen (optie met cash-settlement (= gewoon gokken op aandelenkoersen)).


'Kost duur kwa financieel geld'

De consumenten kochten dus zonder het te weten een heel goedkope optiebelegging, betaald met hun vooruitbetaalde 'rente' en maandelijkse 'aflossing', denkende dat ze een heel dure aandelen/obligatiebelegging kochten (met geleend 6-12% rente per jaar geld).

Men kreeg heimelijk/arglistig heel goedkoop, en betaalde voor heel duur. Knollen voor citroenen.

Terzijde:

Fatsoenlijke mensen noemen dat misleiding, diefstal en criminele oplichting. Te snel omhoog hoi polloi en psychopaten vinden dat een neo-liberaal en rechtmatig kuntstje ('wat zijn we toch handige slimme jongens en meisjes'), ook al moet je her en der - zo'n paar miljoen keer, gedurende zo'n twaalf jaren - wat onwaarheid zeggen en schrijven.

Een zekere mr. Cortenraad propageert dat - 'rechtmatig' kunstje - dan ook in zijn proefschrift:

'transactiekostenreductie'.

Cortenraad Proefschrift Corporate Paradox.pdf


'Wouter H.F.M. Cortenraad was born (...) He is currently a practising lawyer at the Amsterdam offices of Loeff Claeys Verbeke (Nederland), a Dutch international law firm, and a member of the bar of Amsterdam (both since 1995).


(...) Waarbij de onderneming fungeert om de transactiekosten die zijn verbonden aan de werking van het marktmechanisme te vermijden (dus niet Kopen van aandelen, LJ) indien (en zolang) de kosten van de organisatie van economische activiteit in een onderneming, geringer zijn (Huren van aandelen en obligaties, gecombineerd met opties, LJ) dan de kosten van het gebruik van de markt (Kopen aandelen en obligaties, LJ).'.


Wouterus Hubertus Franciscus Maria (jawel, een katholiek, en uw weet wat die allemaal ...) Cortenraad, waar hebben wij die naam vaker gezien en gehoord?

Hier, helemaal onderaan....

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2007:AZ7033


Eerst als advocaat van Aegon het helpen opzetten en uitvoeren, en dan als rechter het helpen wegmoffelen...

Corruptie en machtsbederf met deze aard en omvang, moet een bevolking daar maar eens tegen gaan optreden?

Ik refereer mij aan uw oordeel EA!


Georganiseerde misdaad: Liegen en bedriegen door Criminele Kakkers: corporate crime/wittenboordencriminaliteit

Hoewel in vele miljoenen contracten, brieven en jaaroverzichten stond vermeld, dat aandelen/obligaties waren aangekocht / verkocht met vermelding van 'aankoop- en verkoopkoersen', was dat vele miljoenen keren simpelweg niet waar, en dus gejokt: meer formeel heet dat dan oplichting en valsheid in geschrift, strafbare misdrijven.

Dus: Enkel opties tot eventuele latere aankoop of cash, gecombineerd met huren van aandelen.

En als je met opties en huren aandelen werkt, behoef je geen of een heel geringe initiële investering, waardoor de hele dure (tot zo'n 12% rente per jaar) 'leningen' niet nodig zijn/waren, niet worden/werden gebruikt, en aldus geheel overbodig en arglistig op papier worden/werden aangesmeerd.

Als koersen dalen en gedaald blijven opties ook niet nodig

Van september 2000 tot en met maart 2003 zijn de aandelenkoersen over de hele breedte zo'n 70% gedaald (lees: zeer waarschijnlijk naar beneden gemanipuleerd; de hele wereldmarkt zat 'short') en tot omstreeks begin 2005 gedaald gebleven. Die callopties met fysieke levering zijn dus nooit uitgeoefend (dat doe je enkel bij stijgende koersen), en aandelen zijn niet gekocht, in ieder geval niet tegen de uitoefenprijs van de opties, maar tegen de veel, veel lagere daadwerkelijke koersen, in ieder geval enkel in die gevallen waar de afnemers vroegen om feitelijke uitlevering van de aandelen.

Maar het gros van de mensen wilde cash, geen aandelen.

Omdat niets werd aangekocht, werden de verzonnen / fictieve leningen niet gebruikt.

Fatsoenlijke mensen vinden dan, dat je over ongebruikte leningen geen 'rente' verschuldigd bent, laat staan dat je maandelijks 'aflost' op een geheel fictieve lening.

Zo simpel kan het zijn.

Omdat de aandelenkoersen in de periode 2000-2003 met zo'n 70% waren gedaald en bleven tot ergens in het jaar 2005, behoefde door Aegon en Fortis ook geen hedge / verzekering meer te worden afgesloten tegen het risico van koersstijgingen, zolang de aandelenkoersen lager waren en bleven, dan de fictieve aankoopkoersen genoemd in de effectenlease-contracten.

Dus werden door Aegon en Fortis in die periode september 2000 - maart 2003 met uitloop naar midden 2005 ook geen optiepremies meer betaald voor de OTC calloptie-contracten met gebundeld zo'n 250 miljoen nominale waarde aan effectenleasecontracten. Pas omstreeks midden 2005 kwamen de aandelenkoersen weer rond de koersen zoals afgesproken in de effectenleasecontracten.

Het hoefde simpelweg niet meer, zolang de koersen niet weer op het oude veel hogere niveau zouden komen zoals bepaald bij de effectenleasecontracten, en dat duurde tot ergens midden 2005.

Dus bij de extreem gedaalde aandelenkoersen werden  door de aanbiedende banken - Aegon N.V., Fortis Bank Nederland N.V. en ABN AMRO B.V. waren de drie grootste - helemaal geen Beleggings-Kosten meer gemaakt, maar wel miljarden aan 'rente' en 'aflossingen' ontvangen op de bedrieglijke volledig fictieve leningen.


Aanslag op de rechtsstaat

Hoewel te leningen niet werden gebruikt, dan toch hebben in de periode 1991 - 2003 zo'n 650.000 gezinnen miljarden aan 'rente' en 'aflossingen' betaald uit hun spaargeld en overwaarde van hun woning (velen kregen een tweede hypotheek aangepraat/-smeerd).

Dat is extreem crimineel.

Vervolgens is de oude BVD-baas Arthur D.v.L. betrokken bij samenstellen en (in concept september 2006, definitief november 2006) publiceren van een uiterst valse en misleidende rapportage, met onder het tapijt doofpotten van deze corporate-crime-miljardenfraude en (dubbele) aanslag op de Nederlandse rechtsstaat en rechtsorde, alsook zeer ernstig misdrijf tegen de Nederlandse bevolking als geheel.

Dat is extreem crimineel.


AFM-rapport goederenrechtelijke Levering wel. verbintenisrechtelijke Aankoop niet vastgesteld; Vraag verbintenisrechtelijk IN-lenen/huren niet-beantwoord, enkel goederenrechtelijke levering.pdf

State-corporate-crime 2005-2007 .pdf

PROF. DR. A.A. (TON) DERKSEN RAPPORT: DEXIA: kopen of lenen? .pdf


State-corporate-crime: georganiseerde misdaad

Resultaat van dat alles, dat fenomeen heeft een eigen plaats in de Criminologie:

https://en.wikipedia.org/wiki/State-corporate_crime


"To be able to operate as a commercial business entity, the modern corporation requires a legal framework of regulation and oversight within which to exploit the relevant markets profitably. The infrastructure of law and commerce are provided by the government of each state in which the corporation desires to trade, and there is an inevitable linkage between the political and commercial interests. All states rely on businesses to provide an economic base consistent with each government's political policies. Without policies that are supportive of economic activity, businesses will not be profitable and so will not be able to provide the economic support that the state desires. In some cases, this symbiosis may lead to the commission of crimes.".


En wat doe je natuurlijk als Staat der Nederlanden, als je er achter komt, dat twee / drie grote bankinstellingen, met medeweten van heel wat 'nette mensen' uit de (pseudo-) 'elite', met jarenlange misleidingen en oplichting, miljarden en miljarden guldens hebben gejat van het volk, en aldus die (systeem) banken / instellingen wegens latente schadevergoedingsverplichtingen technisch failliet zijn?


https://www.youtube.com/watch?v=txrAOqK8vNA&feature=youtu.be&t=16m00s


'Dus dat..., doen we ook wat aan...'


Quod licet Jovi non licet bovi?


Topambtenaar, of gewoon ordinaire volkse - veel te snel omhoog gevallen - topcrimineel?

Ik refereer aan het gezond verstand van (wel) fatsoenlijke mensen.


Aanslag op de rechtsstaat

Mensen die betrokken zijn (geweest) bij (helpen) bedenken, (helpen) uitvoeren en - erger nog - (helpen) onder het tapijt doofpotten van dit extreme misdrijf tegen de Nederlandse bevolking, de Nederlandse rechtsstaat en de Nederlandse rechtsorde, daarvan kan niet worden uitgesloten dat zij op enig moment nog eens mogen participeren in een buitengewoon intensief normoverdragend gesprek (en in een hersenscan ter bepaling van de meest adequate doch tegelijk meest humanistische wijze van maatschappelijke vergelding van / bescherming tegen, vanwege dit extreme strafwaardig onrecht).

Trouwens, dat geldt ook voor hen, die proberen gedreven klokkenluidende wel integere advocaten het leven zuur en/of onmogelijk te maken.

Onguur fout volk, het zit overal.

Een epidemie, veroorzaakt door het volledig 'democratiseren' van alles, inmiddels extreem verergerd door de epidemie van bovenwereld-psychopathie die onze samenlevingen teistert, zeer ernstig destabiliseert en beschadigt.


Deze miljardenfraude nader beschouwd

Lees eens rustig door, de inhoud van voetnoot 3 op pagina 7 e.v., van navolgende rapportage van integer, nobel en gedreven medemens dr. G.J.M. Braam RA, (registeraccountant en) universitair hoofddocent Accounting aan de Radboud Universiteit te Nijmegen:


Rapportage dr. G.J.M. Braam RA van 29 maart 2012.pdf


Citaat uit die voetnoot nr. 3:


"In de rechtszaak is Aegon Bank N.V. (en met haar, haar advocaten van Allen & Overy) met een soort van voortschrijdend inzicht de rechter en de buitenwacht aan het misleiden waarover het Aegon GarantieFonds daadwerkelijk heeft belegd in het verleden. (...)

(...) Echter, in de jaarverslagen wordt enkel vermeld dat is belegd in OTC opties en niet in obligaties of aandelen.".


Aegon Bank N.V. Sprintplan Memeorie van Allen & Overy van 27-11-2007.pdf


Wat is er daadwerkelijk gebeurd?

Blijkens de inhoud van de door de accountant gecontroleerde en door de accountant goedgekeurde Jaarverslagen met Jaarrekeningen van het beleggingsfonds in kwestie:

Enkel (Zelf-Bedruipende Combinaties van Verkopen Putopties en vervolgens) kopen van Callopties (met de (in een keer) bij vooruitbetaling van de consumenten ontvangen 'rente'), waardoor de slechts papieren RENTEDRAGENDE lening volledig fictief en ongebruikt:

Aegon GarantieFonds - extracten Jaarrekeningen.pdf

Door de accountant gecontroleerde en goedgekeurde Jaarrekeningen Aegon Bank: Garantie is een Geschreven Put-optie-positie.pdf

(met deze 1,69 miljard aan Aegon-GarantieFonds gebakken-lucht-QE-leningen, is op papier een (groot) deel van de op papier gesecuritiseerde Bank Labouchere gebakken-lucht Aandelenlease-QE-Leningen-obligaties 'gekocht').


Wat mocht je verwachten?

Prospectus en Financiële Bijsluiter Sprintplan en GarantieFonds:

Met heel veel - Rentedragend - van de bank geleend geld aankopen van Indexopties en Obligaties:

Sprintplan  Aegon GarantieFonds Extracten van het Prospectus en de Financiele Bijsluiter.pdf


De Norm

Terzijde, voor de weinigen die het relevant vinden, de Norm voor de fatsoenlijke advocaten/mensen:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0001827/2017-02-10#BoekEerste_TiteldeelEerste_AfdelingDerde_Artikel21


Artikel 21 van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering:

"Partijen zijn verplicht *de voor de beslissing van belang zijnde feiten *volledig en *naar waarheid *aan te voeren.".

U ziet in deze imperatieve wettelijke bepaling vier hoofdthema's:

1. de voor de beslissing relevante feiten

2. volledig

3. naar waarheid

4. aanvoeren.

Maar (veel) te snel sociaal verticaal migrerend hoi polloi / (zeer) hoog intelligente psychopaten, die zijn heel bruikbaar voor (helpen) bedenken, (helpen) uitvoeren en (helpen) verhullen van knollen (derivaten - geen of heel weinig geld nodig) voor citroenen (aandelen/obligaties kopen - heel veel (geleend) geld nodig) corporate-crime-oplichtingen, waarbij miljarden en miljarden worden geroofd van het amorfe weerloze volk.


Senior partner

Trouwens, die advocaat genoemd in die processtukken waar dr. Braam RA over spreekt in zijn rapport, die is nu Senior / Managing Partner bij dat Allen & Overy.

Dan schijn je de dagelijkse leiding van zo'n kantoor in handen te hebben.

Dan bepaal je waarschijnlijk ook de richting waarin de 'mores' zich (verder) ontwikkelen binnen zo'n kantoor, nog los van de niet-aristocratische Amerikaanse invloeden die van over de Atlantische komen aanwaaien in verband met de filialen van deze objectief recht particuliere belangen verdedigen en buit witwassen-kruidenier in de USA.


MinJus

Trouwens II, onze huidige MinJus Grapperhaus is ook advocaat en senior / managing partner geweest bij dat Allen & Overy.

Een deel van Allen & Overy is overgelopen vanuit het eertijds heel chique Loeff Claeys Verbeke, maar van die morele glamour is niets meer over.

Gaat Ferdinand het dan wel netjes en op die nieuwe neutrale gronden rechtbreien, die roof van zo'n 8 a 10 miljard gulden (jaren 90tig koopkracht!) van het volk?

Of Aegon (Nederland) N.V. maar even zo'n vijf (5) miljard EURO - 8 a 10 miljard gulden vermeerderd met gemiddeld zo'n 15 jaar wettelijke rente - aan wederrechtelijk verkregen voordeel zou willen teruggeven aan het volk, zonder gebruik van ECB - QE geld.


-----------------------------------------------------------------------

De illegale geldpers van Centrale Bankiers

-----------------------------------------------------------------------

Extreme girale valsmunterij door de Centrale Banken (QE)


ECB + Fed + B of E


3.316,6 + 4.066,9 + 365,0 = 7.748 MILJARD


EURO/DOLLAR/Pond 7.748 miljard erbij in zo'n 18 maanden.


Where did al the money go?


Update balanstotalen Centrale Bankiers 29 juli 2021:

-----------------------------------------------------------------

ECB (publiek)

ECB 31/12/2019: EURO 4.671.425.000.000

https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/balance/html/ecb.eurosystembalancesheet2019~fed8c5244a.nl.html

ECB 23/07/2021: EURO 7.988.045.000.000

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/wfs/2021/html/ecb.fst210727.nl.html

Van 4.671 miljard naar 7.988 miljard in 18 maanden.

EURO 3.316,6 miljard of 71% balansverruiming erbij.

Where did al the money go?

-----------------------------------------------------------------

Fed (privaat eigendom)

Fed 31/12/2019: Dollar 4.173.641.000.000

https://www.federalreserve.gov/aboutthefed/files/combinedfinstmt2019.pdf p.5

Fed 29/07/2021: Dollar 8.240.530.000.000

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_recenttrends.htm

Van 4.173 miljard naar 8.240 miljard in 18 maanden.

Dollar 4.066,9 miljard of 97% balansverruiming erbij.

Where did al the money go?

-----------------------------------------------------------------

Bank of England (privaat eigendom)

B of E 31/12/2019: Pond 474.350.000.000

https://www.bankofengland.co.uk/weekly-report/2019/consolidated-balance-sheet-31-december-2019

B of E 21/07/2021: Pond 845.3664.000.000

https://www.bankofengland.co.uk/weekly-report/2021/21-july-2021

Van 474 miljard naar 845 miljard in 18 maanden.

Pond 365,0 miljard of 77% balansverruiming erbij.

Where did al the money go?

----------------------------------------------------------------

DNB (publiek)

DNB 31/12/2019: Euro 315.881.000.000

DNB 31/06/2021: Euro 496.334.000.000

https://www.dnb.nl/statistieken/dashboards/balans-dnb/

Van 315 miljard naar 496 miljard in 18 maanden.

Euro 180,5 miljard of 57% balansverruiming erbij.

Where did al the money go?

----------------------------------------------------------------

ECB + Fed + B of E


3.316,6 + 4.066,9 + 365,0 = 7.748 MILJARD


EURO/DOLLAR/Pond 7.748 miljard erbij in zo'n 18 maanden.

-------------------------------------------------------------------------


Verboden bij het Verdrag van Maastricht van 1992, maar draait sinds uitbreken van Het Grote Gevaar in december 2019 op volle toeren: 3.316,6 miljard EURO nieuwe geldschepping.

In zo'n acht maanden tijd zo'n EURO 3.316,600.000.000 aan koopkracht geüsurpeerd, van zo'n 300 miljoen EU-burgers; dat is zo'n EURO 5.750 per persoon, in zo'n acht maanden tijd.

Sinds 31 december 2019 heeft de ECB zo'n 3.316 miljard Euro giraal bijgedrukt uit het niets, en uitgedeeld aan de EU-systeem-banken met die enorme honderden en honderden miljarden-pakketten leningen die nooit meer worden terugbetaald (Non peforming loans - NPL's).

Die enorme extreme berg oninbare schulden - NPL's-, die zijn van de private balansen van die private banken, overgeheveld naar de publieke balansen van de publieke ECB / DNB, zo over de schutting in de tuinen van de EU-burgers gekieperd.


Extreme Geldscheppingswinsten: Particuliere 'rente' winsten, Publieke NPL's verliezen

De honderden miljarden aan geldscheppingswinst in particuliere zakken (aandeelhouders particuliere banken).

De honderden en honderden miljarden aan verliezen vanwege honderden en honderden miljarden aan blijvend oninbare leningen - Non Peforming Loan's - afschuiven op publieke schouders van zo'n 300 miljoen burgers.

Wel de lusten, niet de lasten. Maar dan in het heel groot.

Een extreme bankoverval door rovende bankiers.

Van 01/01/1999 tot 31/11/2019 - een periode van zo'n 21 jaar - heeft de ECB zo'n 3.500 miljard Euro giraal bijgedrukt.

In slechts zo'n acht maanden tijd, heeft de ECB zo'n 95% van de in twintig jaar tijd giraal gedrukte 3.500 miljard Euro bijgedrukt.


Diefstal/bankroof via communicerende vaten

QE-Geldpers-geld ontleent én onttrekt zijn waarde, via het mechanisme van communicerende vaten, aan al het tot moment van scheppen van dat nieuwe geld, reeds bestaande totale geldhoeveelheid. Dat geld is in eigendom van iemand, in ieder geval de economische waarde van dat geld.

Hoewel het aantal muntjes op uw bankrekening niet lager is geworden, bent u afgelopen 8 maanden wel van zo'n 10% van uw eigendom (koopkracht) beroofd, zonder dat u het door heeft.

Telt u de bedragen aan de linkerzijde - Activa / bezittingen - onder nrs. 5 en 7 even bij elkaar op.

Trek het totaalbedrag voor 31/07/2021 af van het totaalbedrag van 31/12/2019, en u heeft het publieke geldbedrag, dat afgelopen 18 maanden giraal is bijgedrukt en cadeau gedaan aan  de particuliere bankensector met particuliere aandeelhouders.

Of zouden de private banken wereldwijd massaal Staatsobligaties hebben gekocht, om deze heimelijk door te verkopen aan de centrale bankiers, om daarmee - fraus legis - te omzeilen het in de meeste Westerse landen staatsrechtelijk bestaande verbod, om aan monetaire financiering te doen door de - girale - geldpers aan te zetten?


Trauma based mind control ---> cognitieve lockdown

Neo-Liberale en andere Staats-Rottigheid uithalen gaat altijd het best, op de achtergrond van een flinke 'crisis', desnoods eentje die je een handje helpt te ontstaan, te verergeren of simpelweg extreem te overdrijven, alles met verspreiden van een hele hoop misleidende, vervormende, en verwarring veroorzakende 'feiten'.

De Central Intelligence Agency, Federalnaja sloezjba bezopasnosti, of Zhong Chan Er Bu draaien hun hand niet om voor nationalistisch-doel-heiligt-Machiavellistische-middelen.

Hebben we eigenlijk al een - kennelijk dan geheim gehouden - Europese Geheime Dienst? Immers, als de EU landen zich willen verenigen tot een geheel, zal dat ook moeten gaan gelden voor de - al dat niet geheime - Geheime Diensten.

Alles tegen de achtergrond van het door de CIA en KGB ten tijde van de koude oorlog 1.0 tot kunst verheven zogenaamde 'Trauma based mindcontrol', met een 'cognitieve lockdown' als resultaat.

De amorfe massa stopt volledig met zelfstandig en logisch denken, en laat zich door rotte neo-liberale poppetjes gijzelen door een geveinsd, aangejaagd of extreem overdreven gevaar, en richt zich tot de Grote Leider / Grote Smurf.

Iets wat de Romeinen al hadden opgezet door vanaf de vierde eeuw na Christus ergens rond het jaar 380 (313 Edict van Milaan, 380 Edict Cunctos populos, grondslag voor de Inquisitie) het Rooms Katholieke geloof te hersenspoelen in menig kinderziel: Systematisch en Structureel dreigen met hel en verdoemenis tot gedrags- en gedachtenbeïnvloeding en ontmoedigen van zelfstandig / autonoom denken met objectieve waarheidsvinding, dat is een vorm van 'Trauma based mind control'.

Rond de 95% van de wereldpopulatie is hun kinderjaren wijs gemaakt dat ze zich in denken en doen moeten onderwerpen aan een fantasievriendje, die met - zware mishandeling en de dood - hel en verdoemenis dreigt in geval van non-conformisme en autonoom denken. Griezelig, maar wellicht noodzakelijk tot 'croudcontrol'; vroeger nationaal en nu internationaal?


De menselijke geschiedenis op het punt van sollen met angstige mensen, en de rest die wegkijkt

Angstige mensen zijn zo mak als schapen, en laten zich zonder slag of stoot naar de slachtbanken leiden.

Kijk maar:     https://youtu.be/1p6vkCUwaG0?t=1110

Er wordt in de docu toegelicht, dat de leidinggevenden van de Einsatzgruppen bijna allemaal academisch zijn gevormd geweest.

Achtergrond-rottigheden

Corona(-mutaties) en spoedwet als totale afleiding van dat wat op de achtergrond gebeurt. Niemand kijkt meer naar de wel of andere zeer relevante zaken die op de achtergrond gewoon blijven doorgaan, zoals juli 2021 2020 >7.750 miljard - publiek - QE-giraal bijdrukken en aan - particulier - banken (lees: hun aandeelhouders) weggeven.


De drukke hand van de goochelaar

U kijkt (vrijwel) allemaal uitsluitend nog naar de hand van de goochelaar die hij/zij hoog in de lucht houdt en zo druk  heen en weer beweegt, en (vrijwel) niemand kijkt meer naar de hand die de goochelaar tegen of achter het lijf houdt, de hand waar de goochelaar schijnbaar niets mee doet.


Geen moreel oordeel, wel feiten op een rijtje hebben

Ik heb verder geen moreel oordeel over de vraag of het allemaal goed of slechts is.

Wellicht is het (inmiddels) allemaal strikt noodzakelijk om de wereldeconomie en daarmee de wereldvrede (en daarmee de menselijke soort) te behoeden en bewaren, en/of om de EU / wereldbestuur te redden (ratio: nooit meer wereldoorlogen en genocides) en mogelijk te maken, waarvoor de EURO en de Dollar - en daarmee de rest van de valuta wereldwijd - moeten worden 'gered'.

En daar kwam relatief recent onvoorzien dan nog bij, dat het klimaat inmiddels flink buiten zijn gemiddelde bandbreedtes begint te klotsen, door menselijk ingrijpen, en/of door zonvariaties.

Pars pro toto / toto pro pars?


We dwalen af: Terug naar de effectenlease-zwendels:

Ferdinand

Ferdinand G. staat voor transparantie en integriteit, echt. Het is zo'n betrouwbare jongen, van zo'n extreem integer kantoor!


https://www.advocatenblad.nl/2020/07/03/zelfonderzoek/:


'De Brauw (Et tu, Evert-Jan?) en Allen & Overy zijn daar nummer één in.'.


Liar, lawyer, wat is het verschil?

Zelfs kinderen van vier, vijf jaar oud hebben het al door, en voelen het haarfijn aan.

Let op het jochie, dat op 00:17 zijn schouders ophaalt:

'liar, lawyer? Wat is het verschil ?'


Lol, Hilarisch !

Film 'Liar Liar' met Jim Carrey:


  https://youtu.be/k0DA75eOltA


Het lot van een samenleving bepaald door een teveel aan gebrek aan karakter en fatsoen?

Als er veel te veel, veel te snel naar boven gemigreerd hoi polloi en een teveel aan (zeer) hoog intelligente psychopaten doordringen op belangrijke, strategische posities in een democratische rechtsstaat / gelijk welke samenleving, dan verwordt van binnenuit die rechtsstaat / samenleving in niet al te lange tijd tot een fascistoïde bananen-monarchie (met een onnozele onwetende, overigens alleraardigste, marionet als Grote Smurf) waar heel / extreem fout volk de gang der dingen bepaalt, vaak of  steeds met volstrekt negeren van de regels van staatsrecht en/of mensenrechten.

Dan raakt mijn beschaving ernstig in verval, zeer ernstig.

Fatsoenlijke mensen buigen niet voor fout volk!

Het Parool, van origine een verzetskrant, met senior Albert de Lange in de hoofdrol, durfde het in juli 2011 - op aangeven van een autonome, eigenwijze Amsterdamse advocaat - nog aan, ongevoelig voor de term 'complotdenker', de 'kreet' die ernstig corrupte machtsbedorve klootzakjes tegenwoordig graag in stelling brengen om maar niet op feiten te hoeven ingaan.

Albert trapte niet in de holle retoriek van narcist Aegon-spindocter drs. Jantje Driessen, en doorzag dat niet werd ingegaan op de voorgehouden gebleken harde feiten:


Voorpagina Parool 16 juli 2011:

https://www.parool.nl/cs-b334bddc


Artikel op twee binnenpagina's Parool 16 juli 2011:

Artikel Parool 16 juli 2011: Waar liet Aegon de miljoenen...


Die miljoenen / miljarden guldens / euro's bestonden simpelweg niet, en die toestand bestaat bij de gratie van volledig onbegrip bij 99,99999(9) % van de wereldpopulatie, van aard en functioneren, van ons sinds begin 20ste eeuw zeer ernstig gecorrumpeerde en intrinsiek pervers mondiaal, op creatie van QE-schuld gebaseerde monetaire systeem, dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een/de volgende volksrevolutie zal triggeren.

Oh ja, voor het geval u het niet meteen door heeft, maar nationaal tientallen / wereldwijd honderden  miljarden 'rente' (eufemisme voor 'geldscheppingswinst') ontvangen op geld dat niet bestaat, dat is wederrechtelijk en strafwaardig onrecht wegens zijn van een rechtsdelict, niet slechts een wetsdelict.


Girale Geldschepping als illegale valsmunterij

Fiat-geld

De centrale banken DNB, ECB, Fed en Bank of England bepalen, hoeveel nieuw, extra giraal geld een particuliere bank mag bijdrukken / aanmaken (men geeft fiat / toestemming aan de particuliere bank, vandaar de naam Fiat-geld), maar het is de particuliere bank die vervolgens uit het niets dat giraal geld schept en in de boeken opneemt, simpelweg door het getal in haar (elektronische) boekhouding, in de computer, te vergroten.

Girale valsmunterij, gewoon door het getalletje of je tegoed in je eigen systeem te verhogen.

Girale Geldschepping vindt plaats doordat een particuliere bank met u een leenovereenkomst aangaat. Na sluiten van de leenovereenkomst, typt de bank het 'uitgeleende' geldt er simpelweg bij in de computer, uit het niets.

Het geld wordt helemaal niet opgevraagd bij spaarders en andere rekeninghouders, nee het wordt uit het niets aangemaakt.

Maar erger, de particuliere bank laat u vervolgens ook nog eens 'rente' betalen, over dat geld dat die particuliere bank helemaal niet heeft.

Laat dit even op u inwerken, want u denkt nu intuïtief:

'Dit kan niet waar zijn!'

De feitelijke Girale Geldschepping is volledig in handen van particuliere banken, zonder dat daarvoor een formeel wettelijke grondslag bestaat, dus zonder dat het Nederlandse parlement - lees: het Nederlandse volk - ooit bij formele wet goedkeuring heeft gegeven.

De-Geldkwestie.pdf 


Artikel 106 Grondwet, en de illegale, wederrechtelijke, extreme, perverse en niet-proportionele geldscheppingswinsten van 20 a 30 miljard per jaar

Artikel 106 van de Nederlandse Grondwet bepaalt, dat de wet het (giraal) geldstelsel moet regelen, maar zodanige wet bestaat niet (!) voor Nederland, terwijl er wel een geldstelsel bestaat, dat per jaar zo'n 25 a 30 miljard Euro aan illegale Geldscheppingswinst laat verdwijnen in een zwart gat van particuliere struikrovers, al zo'n honderd jaar.


U wilt een Epifanie?


Lees dan eens rustig door van navolgende WRR-rapport 'Geld en Schuld':

- de pagina's 37 (pdf p. 38) e.v. '2. Hoe werkt geldschepping?', en

- de pagina's 124 (pdf p. 125) e.v. '4.3 Rechtvaardigheid',

- meer in het bijzonder pagina's. 129 (pdf p. 130) e.v. 'Box 4.3 Geldscheppingsinkomen voor banken?'.


WRR Rapport Geld en schuld, De publieke rol van banken.pdf


Fractional reserve lending/banking door particuliere banken met particuliere aandeelhouders, dat is illegaal, wederrechtelijk en onrechtmatig, is wegens afwezigheid van een (formeel) wettelijke grondslag ongrondwettelijk, en is overigens de met aan zekerheid grenzende waarschijnlijke oorzaak - en dus reden - voor de volgende Volksrevolutie/-opstand en opleving van verzet.

Jaarlijks (en dat al (gecorrigeerd voor 'inflatie' (= roof door genoemde struikrovers)) zo'n honderd jaar) zo'n 20 a 25 miljard EURO aan 'Geldscheppingsinkomen', tegen jaarlijks maar zo'n 4 a 5 miljard totale kosten tot instandhouding van de (vijf a zes) grote Nederlandse (systeem)banken samen, 

dat is extreem, extreem niet-proportioneel, aldus parasitair, en in strijd met recht en met de meest basale rechtvaardigheid.

Die 25 tot 30.000.000.000 EURO per jaar zou jaarlijks ook in de schatkist kunnen belanden, benevens tot twintig jaren terughalen bij de grote usurpators, van die (ten minste) 20 x 20 = 400 miljard EURO.

De feitelijke Girale geldschepping moet terug in handen van het volk, aldus terug in handen van de overheid, oftewel van DNB en ECB.

En dan bedoel ik dat het feitelijk aanmaken van die nieuwe girale muntjes - het door uitvoeren van een handeling feitelijk toevoegen aan het systeem van nieuwe girale muntjes door op een computerknop te drukken - moet plaatsvinden bij- en in de boeken van DNB en ECB, niet door- en in de boeken van de private banken, want dan is het gratis geld voor die private banken.

Stichting Ons Geld

Stichting Ons Geld is een Wolf in Schaapskleren (waarschijnlijk een spindoctor-frontstore van de Nederlandse Vereniging van Banken, immers 'The best way to control the opposition is to lead it ourselves' (Lenin)), en probeert op uiterst geraffineerde wijze - heel veel lawaai, heel heel veel onbegrijpelijk jargon - de Status Quo van Fractional Reserve Lending/Banking door particuleere banken te handhaven.

Dat doet Stichting Ons Geld door heel hard met heel veel onbegrijpelijk jargon en gewauwel uit de mond van die Egar Wortmann te roepen, dat ze toch echt het geldsysteem willen veranderen door 'een veilige full reserve bank' in het leven te roepen waar men uw geld niet gebruikt voor speculatie.

Maar wie dat oeverloze jargon-gewauwel van die Edgar even laat voor wat het is, en de gepubliceerde teksten van Ons Geld heel goed leest en fileert, die leest en realiseert, dat Stichting Ons Geld ondertussen tussen de regels door, zeer arglistig geformuleerd, ervoor pleit om het bestaande systeem van kredietverlening, wat feitelijk gelijk staat met illegale girale geldschepping met die enorme absurde illegale geldscheppingswinsten, in handen te laten van de particuliere banken.

Lees zelf maar in het  kamerdebat-memo-geldstelsel.pdf

dat Stichting Ons Geld recent heeft gepubliceerd, en gezonden aan de Tweede Kamer vol met mensen die überhaupt niet begrijpen hou het financieel en monetair systeem in elkaar steekt, pagina 2:

"Memorandum over het geldstelsel

(...)

Afbakening van publiek en privaat

(...)

De geldomloop achten wij van publiek belang en wordt in ons voorstel door de overheid onder haar hoede genomen. (doet ze nu ook al, dus status quo, LJ). De werkzaamheid van banken, waaronder kredietverlening, achten wij daarentegen een private aangelegenheid. Hier dient de overheid zich terughoudend op te stellen, en zich bovendien niet te belasten met de risico's waarmee kredietverlening gepaard gaat.".

Geen woord over weghalen van de illegale girale geldschepping (met die enorme illegale geldscheppingswinsten) bij particuliere banken, en verplaatsen daarvan naar de overheid en de schatkist, en tegelijkertijd verhullen dat de risico's van kredietverlening - honderden miljarden aan leningen die massaal niet worden terugbetaald Non Performing Loan's / NPL's - afgelopen tien jaar - en in het heel groot afgelopen 8 maanden (we schrijven september 2020) massaal van de balansen van de private banken, zijn verplaats naar de balansen van de publieke centrale bankiers DNB, ECB, Fed en Bank of England, en dus zo over de schutting in de tuinen van het Volk zijn gekieperd.


P. 15 van die Ons Geld Memo:

"Ons Geld dringt derhalve aan op ontvlechting van de geldomloop en het bankbedrijf.".

Daar staat niet geschreven, en dat is a-typisch, "ontvlechting van de geldschepping en het bankbedrijf.

Geldomloop en geldschepping zijn twee volstrekt verschillende zaken.

Capiche?


Artikel 3:305a BW?

De (overovergroot)moeder van alle class-actions!

Maar ook een niet-verwaarloosbaar deel van de rechterlijke macht - vooral in Amsterdam, kijk maar:  Arrest WCAM 25 januari 2007: van het werkwoord 'kopen' (titel) arglistig uitwijken naar het werkwoord 'verwerven' (levering).pdf  - zijn in handen van het foute volk.

Parasitaire, criminele, machtsbedorven corrupte klootzakjes zijn het.

Rappel:https://www.advocatie.nl/column/column-psychopaten-aan-de-top/


=====================================


'Geschreven put (en/of) kopen call (met ontvangen 'rente') met huren i.p.v. koop' onder het tapijt in een doofpot?

Dan wel 100% schadevergoeding op neutrale gronden:


Rechtbank Den Haag: 04/03/2020:

"Aandelenlease-overeenkomst gesloten via een tussenpersoon/cliëntenremisier. De kantonrechter merkt de werkwijze van de tussenpersoon aan als a) bemiddeling bij de totstandkoming van een beleggingsovereenkomst, b) het doorgeven van een effectenorder (door het insturen van het aanvraagformulier) en c) advisering over de aanschaf van een concreet aandelenleaseproduct. Uitgelegd wordt waarom in dit geval een direct verband bestaat tussen het insturen van het aanvraagformulier en het aankopen van de aandelen. Genoemde activiteiten mag de tussenpersoon/cliëntenremisier niet verrichten zonder vergunning. Aegon was van deze werkwijze op de hoogte en had moeten controleren of de tussenpersoon de benodigde vergunning had. De tussenpersoon had deze niet en daarom had Aegon het contract niet via deze tussenpersoon mogen sluiten. Aegon moet 100% van de schade dragen."

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:1817


Hoge Raad: Advies/aanprijzing zonder vergunning 02/09/2016:


1. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:2012

2. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:2015


Hoge Raad: Inzenden/doorgeven inschrijfformulier met effectenorder zonder vergunning 24/04/2020:


http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2020:809


NJ 1998,81: 'In dat geval verhindert immers de rol die de bank in het maatschappelijk verkeer vervult, te aanvaarden, dat de bank haar cliënt onjuiste informatie verstrekt over diens rechtspositie.'


Ik houd u allen maar voor, de inhoud van een uitspraak van de Hoge Raad van 29 september 1995, NJ 1998, 81, waarbij die HR in stand laat een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam, waarbij dat gerechtshof Amsterdam o.m. heeft geoordeeld zoals in het tussenkopje direct hiervoor weergegeven.

Probeer het maar eens uit te leggen aan de groep van fout volk binnen die advocatuur; het beklijft niet bij deze mensen, immers hun genetische predisposities en/of de mores der afkomst hen verhinderen het te operationaliseren bij beschouwen der maatschappelijke werkelijkheid.


Nederlandse Jurisprudentie 1998 - 81.pdf 

O.K., let review....pdf


=====================================


A1 PROFESSOR TON (A.A.) DERKSEN RAPPORT DEXIA Kopen of Lenen (huren) van aandelen? november 2018.pdf 

A2 APPENDIX INGELEENDE (GEHUURDE) WAARDEPAPIEREN.pdf

A3 APPENDIX II Huurverplichtingen.pdf

B PROF DERKSEN Rapport Aegon Twee scenarios maart 2018.pdf


=====================================


Weet u waarom er in tijden van (extreme) noodtoestand verzetsgroepen ontstaan, met binnen die groepen knokploegen, waarvan de leden erop uit gaan om met deze en gene buitengewoon intensief normoverdragende gesprekken te voeren?

Omdat de beschaving door een te veel aan actieve psychopaten zeer ernstig onder druk komt te staan.

Iedere - keer - weer.

En de leden van die groepen, zijn de weinigen die het doorzien, en de juiste eigenschappen bezitten - innerlijke bereidheid en vaardigheid - om te handelen, in belang van mens en samenleving als geheel.

En naar huidige - voortgeschreden wetenschappelijke - inzichten dient Het Verzet een Bijzondere Afdeling te hebben, die zich uitsluitend of in hoofdzaak bezig dient te houden met de speciale categorie fout volk, te weten de - meest van schadelijke - psychopaten onder ons.

Menig mensenrechtenschender uit het verleden heeft, hun profiel nader beschouwd, menig gedragskenmerk gemeenschappelijk met die van de klassieke psychopaat.

=====================================

Terzijde:

Bijna volledig academische maar toch fascinerende vraag is, of wat men 'psychopathie' noemt, ook werkelijk een 'pathie' is, oftewel een genetisch/psychisch defect, dan wel simpelweg een van vele, door langdurige evolutie van mutatie en selectie gevormde, verschijningsvormen der menselijke soort is en dus 'normaal'.

Waarschijnlijk het laatste, maar dat vinden wij mensen zeer moeilijk te aanvaarden, dus medicaliseren wij het fenomeen liever, een vorm van cognitieve disonnantie reductie.


De zelfzucht van het gen

Zeer nieuwsgierig en leergierig, en (voldoende) begrip van de invloed op evolutie van de zeer lange termijn?

Meer evolutieve context?

de biologie van de zelfzucht en het altruïsme

https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Selfish_Gene


Ars deluditur arte:

Meer inzicht verkrijgen in de theorie, dat de noodzaak van evolutieve ontwikkeling binnen een soort van een wapenwedloop van list en bedrog (kunnen liegen en bedriegen, nóg beter het liegen en bedriegen van de ander (tijdig) kunnen ontdekken, om daar met nog geraffineerder list en bedrog (tijdig) op te reageren), de belangrijkste 'kracht' is geweest voor (verdere) ontwikkeling van onze intelligentie en (daarmee) onze neocortex?


William H. Calvin: 'De speurtocht naar intelligentie'

https://www.deslegte.com/de-speurtocht-naar-intelligentie-1016188/


Immers, de (harde) natuur kent geen goed en kwaad, enkel 'toestand'.

De diersoort mensaap homo sapiens is daarop geen, ik herhaal geen, uitzondering.

Verwar dus, als u in de spiegel kijkt, het zichtbare 'dun laagje vernis' niet met (afwezig) karakter en fatsoen (en geweten).