mr Luc Jurgens

Sociaal advocaat te Amsterdam

Mr. Jurgens is verbonden aan het kantoor Duvekot advocaten te Amsterdam, waarvan de advocaten ieder zelfstandig, en ieder voor eigen rekening en risico, het beroep van advocaat uitoefenen.

De aansprakelijkheid van mr. Jurgens is beperkt tot het bedrag, dat in voorkomende gevallen wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Mr. Jurgens zal per eind 2020 zijn advocatenpraktijk beëindigen.

Mr. Jurgens wenst niet langer te worden geassocieerd met de steeds verder uitdijende groep van onfatsoenlijke advocaten, die steeds dominanter wordt binnen de Amsterdamse (en Nederlandse) advocatuur.

Inmiddels (juni 2020) zo'n 18.000 advocaten in Nederlands (rond 1970 zo'n 2.000), met inmiddels zo'n 5.700 alleen al in Amsterdam.

De meeste van die 5.700 zijn geen echt advocaat, maar zogenaamde 'adviesschrijvers met geheimhouding'. Lieden die hun hele carrière hun toga slechts een paar keer aan hebben. Bij hun eigen beëdiging, die van collega's en sommigen tijdens carnaval.

Belangrijkste redenen voor die beëdiging tot advocaat zijn: a. absurde uurlonen bedingen (advocatuur is een soort van kartel met procesmonopolie), en b. zich kunnen verschuilen achter het wettelijk geregelde verschoningsrecht / geheimhouding: rottigheid uithalen, en daar geen verantwoording over hoeven afleggen. Iets wat de huidige Minister van Justitie (MinJus) Grappenmaker als oud-advocaat niet alleen prima vindt, maar zelfs aanmoedigt: zo ver is NL inmiddels gezakt qua morele overtuigingen ten gronde.

Column: Zelfonderzoek door advocaten bij 'Fraude':

https://www.advocatenblad.nl/2020/07/03/zelfonderzoek/

https://youtu.be/kinderen van 4,5 jaar oud hebben het al door 


De beschaving is in verval; daarmee de advocatuur

Steeds minder fatsoenlijke mensen (lees: steeds meer fout volk) binnen die Amsterdamse (en Nederlandse) advocatuur.

Onze beschaving is in verval. Zeer ernstig in verval.


Context: https://nl.wikipedia.org/wiki/De_opstand_der_horden 

Context+: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ortega_y_Gasset


'Age of the sociopath'

Verder is zeer zorgwekkend en zeer verontrustend, het gegeven dat de groep van (zeer) hoog intelligente zogenaamde niet-disfunctionele psychopaten binnen de Nederlandse advocatuur blijft groeien.

Context: https://www.advocatie.nl/column/column-psychopaten-aan-de-top/


Zo'n 80 miljoen psychopaten wereldwijd

Zo'n 1% (1 op 100) van de Westerse populatie is psychopaat, waarvan zo'n 95% nimmer wordt ontdekt.

Geëxtrapoleerd naar de wereldbevolking van zo'n 7,7 miljard /100 = zo'n 77 miljoen psychopaten wereldwijd, waarvan zo'n 6,5% of 5 miljoen psychopaten 'Begaafd' met een IQ van 120-130, en zo'n 2,5% of 2 miljoen psychopaten 'Hoogbegaafd' met een IQ van 130 of meer.

Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zijn de psychopaten verantwoordelijk te houden voor zo goed als alle ellende op onze aardbol de afgelopen 5781 jaar (en verder terug in de menselijke geschiedenis).

Zeer aannemelijk is dan, dat psychopaten dat ook in de toekomst zullen blijven doen, ook nu.

Het is immers de aard van het beestje!


Met de verheffing van het proletariaat (zeer toe te juichen humanistisch streven), kwam (als onvoorziene en ongewenste bijwerking) ook de verheffing van de stand der miljoenen psychopaten

Vroeger bleef het gros van alle psychopaten steken bij de onneembare muur of onder het 'glazen' plafond, der rangen en standen: boeren < burgerij < adel < geestelijkheid< (zonne)koning; pauper < arbeider < middenklasse < bovenklasse.

Oratores, bellatores, laboratoris; bidders, strijders, werkers.

De opvatting dat deugden als rechtvaardigheid en leiderschap aangeboren waren, werd gebruikt om de erfelijkheid van de hiërarchische verhoudingen te legitimeren. De gesloten stand, slechts bereikbaar door geboorte, en de open sociale klasse, bepaald door geld en aanzien.

Of deugden waren aangeboren, dat is voer voor evolutiebiologen en -psychologen, maar dat 'psychopatie' ligt besloten in de genetische codering van het individu is met aan zekerheid grenzend waarschijnlijk.

Vroeger werd een dubbeltje geen kwartje, ook niet de psychopaten-dubbeltjes.

De meeste psychopaten bleven dus onder het maaiveld 'gevangen', en waren niet of onvoldoende in staat hun stempel te drukken op de bovenwereld.

Met de verheffing van de 'arbeidersklasse' en het slechten van de rangen en standen, aldus door het 'democratiseren' van zo goed als alles (op zich is dat een goed en nuttig humanistisch streven), kunnen nu ook die miljoenen en miljoenen psychopaten, ook die vroeger onderin bleven steken, maatschappelijk ver stijgen, tot in de hoogste regionen.

Daardoor is het potentiële 'aanbod' van psychopaten nog nooit zo groot geweest als nu. Maar daarmee is ook exponentieel toegenomen, de door al die psychopaten veroorzaakte en nog te veroorzaken maatschappelijke schade, uitgedrukt in geld, schade, hinder en andere externaliteiten. John Stuart Mill draait zich om in zijn 'schadebeginsel'.

De wereldbevolking neemt op dit moment per dag netto toe (geboorte minus sterfte) met zo'n 200.000 personen.

Per dag komen er dan zo'n 2.000 psychopaten bij, of per jaar zo'n 2.000 x 365 = 730.000.

Alleen al op basis van statistieken kan met een zekere mate van waarschijnlijkheid worden voorspeld, dat de ellende op deze aardbol veroorzaakt door al die psychopaten, met de dag groter en groter zal blijven worden.

De VN zouden eens een organisatie moeten oprichten, tot beheersbaar maken en houden, van de zeer grote problematiek en de extreme schade, letsel en lijden, veroorzaakt door die zeer grote en groeiende groep van bijna 80 miljoen psychopaten. In het kader van grootschalig standaard preventief bevolkingsonderzoek, tot vroegsignalering en proactieve bescherming der samenlevingen, alle mensen van 14 jaar - man en vrouw - in de hersenscanner. Zo'n 1% krijgt daarna een marker.


Zo'n 180.000 psychopaten in Nederland

(waarvan zo'n 95% nooit wordt ontmaskerd / ontdekt!)

Op een Nederlandse bevolking van zo'n 17,7 miljoen / 100 = zo'n 177.000 psychopaten in Nederland, waarvan zo'n 6,5% of 11.500 psychopaten 'Begaafd' (IQ van 120-130), en zo'n 2,5% of 4.425 psychopaten 'Hoogbegaafd' (IQ van 130 of meer).


Zo'n 16.000 (zeer) hoog intelligente psychopaten binnen de instituties, wat doet dat voor een samenleving?

Hoeveel van die ongeveer 11.500 + 4.425 = 15.925 (hoog) intelligente psychopaten lopen er eigenlijk rond binnen de Advocatuur en andere voor daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde / rechtsstaat zeer belangrijke instituties, waaronder de trias?

Context:

https://www.bol.com/nl/f/the-wisdom-of-psychopaths/9200000002628589/


Maatschappelijke-stijgers-psychopaten met (zeer) hoog IQ

En zoals motten afkomen op de lamp, zo komen (zeer) hoog intelligente psychopaten af op beroepen als politicus, CEO, bankier, rechter, filmster of (hersen)chirurg, en advocaat.

Binnen de advocatuur zal de populatie psychopaten dan richting 25 a 50 % gaan. 25 a 50% van zo'n 18.000 is ... (hoofdrekenen).

En door voortdurende coöptatie van 'gelijkgestemden' wordt het bij enige van kantoren (vervolgens) erger en erger, met uitschieters tot mogelijk tegen de 100%.

Interessant veldexperiment kan dan zijn, om onder de (senior en managing) partners van de grote beruchte advocatenkantoren onderzoek te doen, om te bezien hoe hoog die partners scoren op de psychopaten-ladder.

Op basis van jarenlange ervaring kan ik u er wel een paar aanwijzen, waaronder een flink aantal in Amsterdam.


Hersenscanner

Vandaag de dag hoef je iemand maar in een hersenscanner te leggen, om te bezien of de hersendelen alwaar geweten en empathie bij niet-zieke advocaten hun thuis hebben, juist niet oplichten.

Niet?

Psychopaat!

Alvorens verkrijgen van een VOG van 'geen bezwaar' voor o.m. de advocatuur, voortaan eerst in de hersenscanner!

Mocht naar aanleiding van de scan blijken dat men wel psychopaat is, enkel nog een VOG van 'geen bezwaar' voor de velddienst van de AIVD, van de MIVD of soortgelijke diensten der Staat der Nederlanden, alwaar het hebben van zodanige (gewetenloze en empathieloze) persoonlijkheidsstructuren- en gedragskenmerken nuttig kan zijn tot dienen van het algemeen belang (der groep van alle Nederlanders c.q. alle EU-burgers). (Knipoog)


Context:  https://www.scientias.nl/recensie-de-lessen-van-de-psychopaat/

Context+: https://www.bol.com/nl/f/snakes-in-suits/30377677/

Context++: https://www.advocatie.nl/column/column-psychopaten-aan-de-top/


Voor de volledigheid: een zeer groot deel van deze groep van psychisch (en moreel) defecte advocaten veroorzaakt extreem veel en zeer ernstige maatschappelijke schade, en schaadt in zeer ernstige mate het algemeen maatschappelijk belang en welzijn. Daarover hieronder meer, met een specifiek voorbeeld uit de over-gefinancialiseerde samenleving.

De (zeer) hoog intelligente psychopaten binnen de advocatuur gebruiken vaak (of steeds) list, bedrog en intensieve 'instrumentele agressie' om hun doel te bereiken.


'Nobile Officium'?

Heel hard lachen!

Vooral heel veel, veel te snel omhoog gemigreerd hoi polloi en (zeer) hoog intelligente psychopaten uit alle rangen en standen, waarbij de ergste gevallen zijn, zij met de combi hoi polloi - antisociaal of volks milieu / (generatief) psychopaat!

Let op: It takes three generations to make a gentlemen!

Wel de snel aangeleerde 'maniertjes', niet het basale, moreel verankerde fatsoen, dat voldoet daar niet aan.

Lieden die achter een façade van fatsoen, extreem enge en vaak criminele dingen doen.


'Terecht lid'

Inderdaad, er is zeker ook nog een - relatief steeds kleiner wordende - groep van wel intrinsiek integere, intrinsiek nobele en naar objectieve rechtvaardigheid strevende, intrinsiek zeer gedreven advocaten.

De terechte leden der balie.

In Corporaal jargon: 'Terecht lid!' (knipoog).'eene balie, waarop een land trotsch kan zijn'


DE ADVOCAAT

door mr J.M. van Stipriaan Luïscius

advocaat te 's-Gravenhage

(1930)


"Wat goed en kwaad is, is voor een jong advocaat de moeilijkste vraag (Montijn, Handelingen der Nederlandsche Juristen-Vereeniging, 1899, DL II, blz. 77) (...)

Het recht te doen zegevieren is het vak van den advocaat. Om evenwel dat vak goed uit te oefenen moet de aanstaande advocaat zijne plichten kennen. (...) Zonder goede balie is er geen goed recht. (...)

Het werk moet van harte gedaan worden, uit lust om anderen te helpen. Er zijn niet zo heel veel menschen op de wereld, die dien lust hebben, maar die er zijn, behooren in de advocatuur thuis. (...)

Zoolang er nog onderscheid is tusschen eenen kruidenier en eenen advocaat, moet elk zichzelven aanbevelen streng gestraft worden (Et tu, Bram!, LJ).

Waarom maak ik zulk hooghartig onderscheid tusschen twee vakken? Omdat het ene een egoïstisch vak is en het andere een altruïstisch vak. De kruidenier kruideniert alleen om geld te verdienen, de fatsoenlijk advocaat praktizeert in hoofdzaak om zich nuttig te maken. De advocaat, die alleen om geld te verdienen praktizeert, staat volkomen gelijk met eenen kruidenier. (...)

Het najagen van de praktijk om haar geldelijk voordeel is even afkeurenswaardig als het trouwen van een meisje om haar geld. (...)

Fooien geven bij declaraties is eigenlijk kruideniersmanier. (...)

Als hij hetzelfde als kruidenier kon verdienen, zou hij er evengoed kruidenier bij zijn. (...).

Een goed koopman is een slecht advocaat. (...)

Toon dat gij de procesfout gezien heeft, maar doe afstand van het gebruik daarvan. (...)

Men noemt eene kwade zaak: eene vordering of verwering, welke op de wet maar niet op de rechtvaardigheid steunt. (...)

Sommige ouders zijn er op uit om, zonder hunnen zoon eene goede opvoeding te geven, hem voor een goede betrekking te doen opleiden. Zoo ontstaan de advocaten van kwade zaken. (...)

Een kwade zaak zaak is elke zaak, waardoor men iemand iets bezorgt wat hem niet toekomt (daargelaten of het hem naar de wet toekomt) of onthoudt wat hem wél toekomt. (...)

Onze plicht is onze eenige chef en moet dat zijn. (...)

Wie zich nuttig maakt, wordt benut en dan volgt de kostwinning vanzelf. Zoo alleen ontstaat eene balie, waarop een land trotsch kan zijn. Zoo alleen ontstaat een corps van onomkoopbare mannen (dat was 1930, nu met vrouwen, LJ), die voor recht en waarheid durven strijden tegen iedereen.".

De Advocaat Elfde druk 1933.pdf  


Thans gedomineerd door Hoi Polloi en Psychopaten.

Is dat 'eene balie, waarop een land trotsch mag zijn' ?


En een (lokale) balie, die krijgt natuurlijk de Grote Leider / Grote Smurf die het verdient, en (die) zal in zijn gedrags- en persoonlijkheidskenmerken een adequate afspiegeling zijn van de Grote Gemene Deler der advocatuur, inclusief uitblijven van oplichten van bepaalde hersendelen in een hersenscanner.


Corrupte criminele clique

Er is een in omvang toenemende, steeds dominantere  intrinsiek corrupte criminele clique binnen de alsmaar uitdijende advocatuur, en dan doel ik (vooral) op de topcriminelen bij de (Amsterdamse) grote kantoren.


Ik breng u in herinnering enige van rechtsplichten der advocaten:


Artikel 21 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering: 

"Partijen zijn verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren."


mr. J.M. Stipriaan Luïscius:

DE ADVOCAAT

p.16-17:


"De eerste eisch, aan een fatsoenlijk advocaat te stellen, is zijne betrouwbaarheid. Iedere advocaat moet zijn eigen bankier zijn, wiens beloften als banknoten geaccepteerd worden. De advocaten hebben bij het volk den naam van leugenaars- zij moeten toonen liefhebbers der waarheid te zijn. Waarheidsliefde en woordhoudendheid vormen samen de betrouwbaarheid.

Eene leugen in een processtuk is evenzeer eene leugen als elke andere leugen. Men mag niets ontkennen wat men weet dat waar is. De jonge advocaat mag dit wel bedenken, want het wemelt van slechte voorbeelden op dat gebied. Op de zitting van het Kantongerecht hoort of leest hij bijna niets anders dan onsplitsbare bekentenissen; dat zijn feitelijk ontkentenissen, ook van datgene, wat niemand betwist. Alleen daar, waar het niet mogelijk was zich bewijs te verschaffen of waar het gewoonte is geene quitantie te nemen, mag men zich van de onsplitsbare bekentenis bedienen.

De rechter moet de zekerheid hebben, dat, wanneer een advocaat een feit stelt, dit naar des stellers beste weten juist is. De rechter moet weten, dat wanneer een pleiter eene rechterlijke uitspraak of eenen schrijver citeert, die aanhaling juist is. Dan alleen handelt de advocaat behoorlijk en dan alleen heeft hij het oor van den rechter. Hoe knapper een advocaat is, des te beter, maar de knapste advocaat is zónder betrouwbaarheid niets waard.".


Onwaarheid opschrijven in processtukken en opzettelijk gebruik maken van, afleveren of voorhanden hebben van zo'n geschrift, dat levert op het strafbare misdrijf (maximaal 6 jaar gevang) van valsheid in geschrift.

Onwaarheid spreken ten overstaan van een rechter of andere scheidsman/-vrouw bij een mondelinge behandeling, dat levert op het strafbare misdrijf (maximaal 4 jaar gevang) oplichting, door operationaliseren van een samenweven van verdichtsels en listige kunstgrepen.

Alles in bewuste en nauwe samenwerking gedaan met anderen, met het oogmerk om met een onjuiste voorstelling van zaken door valsheid in geschrift en oplichting een rechterlijke uitspraak te verkrijgen, die men niet of niet met dezelfde inhoud zou hebben verkregen, indien de rechter met de ware toedracht bekend was geweest, dat levert op het strafbare misdrijf (maximaal 6 tot 10 jaar gevang) deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, waarbij oprichters, leiders en bestuurders nog 1/3 extra straf kunnen krijgen.

De strafbepalingen gelden onverkort ook voor wittenboorden/-beffen-gajes, niet alleen voor de straatboefjes.


Top-Criminelen binnen de advocatuur

Mensen die misdrijven plegen, die heten in de volksmond wel 'crimineel' of 'criminelen'. Mensen die dat in georganiseerd verband doen, die worden wel 'lid van een criminele organisatie' genoemd, met een 'leider van de criminele organisatie'.

Dat wordt niet anders als je advocaat bent, en valsheid in geschrift pleegt in (proces)stukken en/of de boel oplicht door liegen en bedriegen bij een mondelinge behandeling ten overstaan van een rechter of andere scheidsman/-vrouw.

Dat wordt niet anders omdat je jezelf - mede in hoedanigheid van advocaat - 'deken' noemt, of 'stafmedewerker', dan wel siert met enige andere 'gewichtigheid'.

Indien je - materieel beoordeeld - misdrijven pleegt, ben je gewoon een ordinaire crimineel.

Nogmaals: een ordinaire crimineel.


Kwade zaken?

Aan de academie (UvA) keek hij mij altijd wat argwanend aan bij zijn college's en/of werkgroepen Rechtsfilosofie, Argumentatieleer, en Beroepsethiek voor juristen (als ik hem bijna steeds in zijn volledig gelijk stelden): 'Een prototype corpsbal die het met mij eens is?'.

Maar ik vond en vind Hendrik een academische held, (zeer) kritisch schrijvend tegen de stroom (en academische tradities) in over de Ratten in het juridisch metier / Ratten in de advocatuur, ook omdat hij natuurlijk volledig gelijk heeft!

Boek: 'Kwade zaken? De moraal van het juridisch beroep'

Kopen en lezen!

Althans, als de hersendelen zijn opgelicht in de scanner, anders beklijft het (toch) niet.


https://arsaequi.nl/product/kwade-zaken/


Politiek Moedig Handelen; primaat van de politiek?

Maar om de inmiddels tot extreme proporties toegenomen wittenboorden/-befcriminaliteit daadwerkelijk grondig aan te pakken, daarvoor is Politiek Moedig Handelen vereist, dat in NL klaarblijkelijk is bezweken onder en/of geweken voor het ons-kent-ons-cliëntelisme, waarbij vooral de (Leidse) corporale scene zo een flinke duit in het zakje lijkt te hebben gedaan en blijft doen.

Het 'primaat van de politiek' is niet meer, althans heeft nooit echt bestaan.


Up-date 25/08/20: voorpagina Volkskrant:

"De staat moet sterker worden'.

Sorry?

Het fascisme/fascistoïde krachten staan weer aan de deur te rammelen?

Niet de staat, maar de politiek moet sterker worden / weer de baas worden, en daarmee wordt het parlement bedoeld, niet de zetbazen van de VVD / PVV c.s. (PVV lijkt 'controlled opposition' bedacht door de VVD, met als doel afvangen en (daarmee) pacificeren van extreem rechts; Wilders maakt heel veel lawaai, maar politiek doet hij niets relevants in de kamer, terwijl de PVV helemaal geen partij met inspraak is; trouwens aan de SP hangt een soortgelijk luchtje).

Velen worden geroepen, maar slechts weinigen zijn uitverkoren.

Maar om een sterkere politiek te krijgen, moet dan het volk wel de juiste mensen kiezen, met de juiste kwaliteiten. En aan dat laatste schort het nogal, ook omdat het politieke spel net iets te vaak de verkeerde mensen naar voren schuift.

Maar de kiezer - het volk - heeft altijd gelijk.

En als de politiek steeds corrupter wordt, is dat dus een afspiegeling van de mate van - gemiddelde - corruptie van een volk als geheel?

Hoeveel psychopaten lopen er eigenlijk rond in de Eerste en Tweede kamer?

Meer dan die 1%? Hersenscan?


'GEDOMINEERD DOOR PLEBS EN PSYCHOPATEN

De (toe)stand der Amsterdamse advocatuur'


Zou dat een goede (werk)titel kunnen zijn, voor een boekske over de algehele toestand van de advocatuur - en beschaving - hier te lande?

Ik refereer mij aan uw oordeel !


De misleiding omtrent een akelige miljardenfraude periode '91-'03


De criminele buit van dit mega-misdrijf tegen de Nederlandse bevolking:

Zo'n 8 a 10 miljarden 'rente' ontvangen op bedrieglijk verzonnen / fictieve leningen (en zo'n 500 miljoen aan bedrieglijk verzonnen gefingeerde 'restschulden' op fictieve leningen).


Maar veel ernstiger en actueler:

Tot op de dag van vandaag (september 2020) zijn bovenwereld-criminelen, geholpen door een legertje aan criminele advocaten (die volledig op de hoogte zijn), bezig met bij argeloze burgers via civiele rechtszaken innen, van volledig verzonnen 'restschulden' op die volledig bedrieglijk verzonnen fictieve leningen die nooit zijn gebruikt.

Er worden op dit moment rechtszaken gevoerd waar deze bovenwereld-criminelen proberen geldbedragen tot wel EURO 85.000 binnen te halen bij argeloze en weerloze mensen, bestaande uit een hoofdsom en zo'n 15 jaar wettelijke rente.


De modus operandus:

Een heel goedkope optiebelegging, arlistig bedrieglijk aansmeren en verkopen, als een heel dure aandelen/obligatie-belegging (en het prijsverschil in je zak steken/stelen)

De participerende banken (Aegon N.V. en Fortis Bank Nederland N.V. waren de aanbieders met de meeste contracten) zouden met de op papier verstrekte - 12% rentedragende - leningen onmiddellijk aan de Amsterdamse beurs Aandelen en Obligaties aankopen voor de consumenten, maar die Aandelen en Obligaties zijn nooit aangekocht, dus die leningen zijn nooit gebruikt en geheel fictief. De banken kochten enkel een calloptie.

De optiepremies werden betaald met uw eigen geld, dat u even daarvoor had betaald aan de bank als 'rente', vaak in een keer vooruit voor de gehele looptijd van de overeenkomst.

Welbewust 12% rente per jaar laten betalen op fictieve leningen, is bedrog, oplichting, wederrechtelijk, onrechtmatig en strafbaar als verschillende misdrijven, zoals oplichting en valsheid in geschrift, meermalen gepleegd, namelijk zo'n 1.000.000.

Wat vindt u een gepaste straf of maatregel voor daarbij betrokken defecte zielen?


Huren van aandelen

Aegon en Fortis hadden als bankinstelling / beleggingsinstellingen, in hun girale kluizen zo'n 500 miljoen aandelen aan toonder in bewaring genomen voor een aantal grote institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, grote beleggingsfondsen en een paar grote investmentbanks zoals JP Morgan.

Aegon en Fortis hebben op papier - in de girale kluizen hoefden die aandelen niet te worden verplaatst - een paar honderd miljoen van die aandelen van de institutionele beleggers GEHUURD, niet gekocht, en later weer terug gegeven aan de institutionele beleggers.


State-corporate-crime 2005-2007 .pdf 


34108289 DSS_Jaarrekening_2001.PDF


DSS Jaarrekening 2001, Pagina 4:

"Securities lending

"The volume of the securities lending business varied from a low of € 3,9 billion in January to a high of € 5,3 billion in December. The most significant expansion was the lending for Dexia. (...)

(...)

Balance Sheet & Payment Services

After consolidation of the current account pools of AEGON and DBnl the balance sheet total of (...). The securities lending activity is recorded as off-balance sheet-business. (...)".


5,3 miljard?

Laten we het eens optellen voor balansdatum 31/12/2001 (en vervolgens corrigeren wegens koerswijzigingen van de aandelen sinds dag van 'aankoop'):


Aegon Financiele Diensten Jaarrekening 2001.pdf

Aegon Garantiefonds Jaarrekening 2001.pdf

Dexia Bank Nederland Jaarrekening 2001.pdf


Nu even heel goed opletten!


Goederenrecht!

Leveren is NIET hetzelfde als Overdracht (van economische eigendom)


Omdat Aegon's Legio Lease B.V. / Bank Labouchere N.V. / Dexia Bank Nederland N.V. en Fortis' Groeivermogen de aandelen niet hadden Gekocht maar enkel Gehuurd, hebben Aegon en Fortis als Huurder van die aandelen, nimmer de economische (waarde en waardeveranderingen) en juridische eigendom van al die aandelen Goederenrechtelijk Overgedragen gekregen van de Verhuurders van die aandelen.

Aegon's Legio Lease B.V. / Bank Labouchere N.V. en Dexia Bank Nederland N.V. kunnen dan nooit de economische eigendom (waarde, waardeveranderingen en dus koersdalingen) van de aandelen Goederenrechtelijk hebben Overgedragen aan de ongeveer 650.000 consumenten / afnemers van de aandelenlease.

Het Nederlandse gesloten goederenrechtelijk systeem van Overdracht staat eraan in de weg. In dat gesloten goederenrechtelijk systeem van Overdracht kun je niet meer rechten overdragen dan je zelf hebt.

Zie op dit specifieke punt het Nederlandse wettelijke goederenrechtelijk systeem zoals neergelegd o.m. in de bepaling van artikel 3:84 lid 1 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek:

"Voor overdracht van een goed wordt vereist een levering krachtens geldige titel, verricht door hem die bevoegd is over het goed te beschikken."


https://wetten.overheid.nl/BWBR0005291/2016-07-01#Boek3_Titeldeel4_Afdeling2_Artikel84 


Voor een Geldige Goederenrechtelijke Overdracht van de economische en juridische eigendom van aandelen zijn nodig: a. Levering (art. 17 Wet Giraal effectenverkeer), b. Geldige Titel en c. Beschikkingsbevoegdheid.

Indien er een gebrek kleeft aan een van deze drie - levering, titel, beschikkingsbevoegdheid - kan simpelweg geen Goederenrechtelijke Overdracht hebben plaatsgevonden.

Feitelijk Verplaatsen van aandelen - leveren, registreren, bijschrijven, feitelijke verwerven - is daarvoor niet voldoende.

Indien je dus niet zelf de Economische Eigendom van zo'n 500 miljoen aandelen goederenrechtelijk hebt overgedragen gekregen / verkregen, omdat je de aandelen hebt Gehuurd, kun je vervolgens die economische eigendom - met waardedaling door koersdaling - ook niet goederenrechtelijk hebben overgedragen aan 650.000 consumenten / afnemers.

Je hebt als bank namelijk niet meer Beschikkingsbevoegdheid over die aandelen, dan je zelf in een eerdere schakel Beschikkingsbevoegdheid hebt ontvangen / overgedragen gekregen / verkregen (feitelijk verworven!).

Als je iets huurt, krijg je niet de economische of juridische eigendom overgedragen gekregen. Dan heb je dus niet goederenrechtelijk Overgedragen gekregen de Beschikkingsbevoegd om die economische en juridische eigendom van die aandelen in een volgende schakel over te dragen.

De economische eigendom - en daarmee de waarde, waardeveranderingen en daarmee de koersdalingen van die aandelen in de periode september 2000 - maart 2003 - is steeds bij de Verhuurders van die aandelen gebleven.

Wat zegt de branche zelf?


Context:  EUMEDION Position_paper_securities_lending.pdf


"Wat is securities lending?

Securities lending is het uitlenen van aandelen aan een partij die deze aandelen tijdelijk nodig heeft. De aandelen worden in de regel uitgeleend door een institutionele belegger onder betaling van een “leenvergoeding”. Het juridisch eigendom van de aandelen wordt door de uitlener volledig overgedragen onder de verplichting voor de inlener om op een bepaald tijdstip een gelijk aantal van dezelfde aandelen terug te leveren. Meestal heeft de uitlener bovendien het recht de aandelen ook eerder terug te eisen (recalling). Het economisch eigendom blijft gedurende de gehele uitleenperiode bij de uitlener. 

Waarom worden aandelen ingeleend? Er zijn verschillende redenen om aandelen in te lenen. Er worden hier vier genoemd. (...)

Een tweede reden houdt verband met het short gaan in bepaalde aandelen. Door in een aandeel short te gaan, wordt geanticipeerd op een verwachte koersdaling. De short seller verkoopt zijn aandelen aan een derde in de verwachting soortgelijke aandelen later tegen een lagere waarde terug te kopen. In de tussentijd zal de short seller aan zijn leveringsverplichting moeten voldoen en kan dit doen door tijdelijk aandelen in te lenen en deze ingeleende aandelen te leveren aan een derde. (...)

Een vierde reden om aandelen in te lenen is het afdekken van risico’s bij derivatentransacties, zoals optiecontracten en equity swaps.".


De daling van de waarde van al die aandelen door koersdalingen van al die aandelen, die kan dus niet ten laste van de 650.000 consumenten / afnemers worden gebracht.

Het is in het Nederlandse gesloten goederenrechtelijk stelsel simpelweg (van rechtswege) onmogelijk.

Capiche?

Context:  https://www.joho.org/nl/wat-overdracht


Derivaten opties

Om het risico van koersstijgingen af te dekken, werden Achter De Schermen enkel meerjarige (maar tussentijds opzegbare of 'doorrollen') callopties aangeschaft tot eventuele toekomstige aankoop van aandelen en obligaties. 

De optie-premies voor de aankoop van die callopties werden betaald met de van de consumenten (vaak voor de hele looptijd van een contract in één keer) bij vooruitbetaling ontvangen 'rente' (of met het geld dat kort daarvoor als optiepremie door de bank was ontvangen op de verkoop van een putoptie-contract).

Die callopties werden in het heel groot aangeschaft, waarbij in een keer met één heel groot Over The Counter-calloptiecontract afgesloten bij een Investmentbank, alle verplichtingen werden 'gehedged' / afgedekt, voor een bundel van effectenleasecontracten met een totaal van 250 miljoen gulden aan 'aandelen'.

Jaarrekeningen Bank Labouchere en Dexia Bank:


'De embedded optiepositie, zijnde de verplichtingen richting de leaseclienten, is opgenomen onder post overige schulden.'


Opties en gehuurde aandelen in het heel groot.pdf


Verzekering tegen koersstijging

Feitelijk was zo'n OTC calloptie voor Aegon's Bank Labouchere N.V. / Dexia Bank Nederland N.V. een verzekering tegen het risico van Koersstijgingen van een pakket van aandelen met een fictieve 'aankoopwaarde' van 250 miljoen gulden. Gingen de koersen dan omhoog, dan moesten de tegenpartijen Investmentbanks, óf aan Aegon en Fortis de aandelen verkopen en leveren tegen de originele lagere uitoefen-koers (optie met fysieke levering), óf het koersverschil tussen uitoefenprijs en daadwerkelijke hogere koers in geld uitbetalen (optie met cash-settlement (=gewoon gokken op aandelenkoersen)).


'Kost duur kwa financieel geld'

De consumenten kochten dus zonder het te weten een heel goedkope optiebelegging, betaald met hun vooruitbetaalde 'rente', denkende dat ze een heel dure aandelen/obligatiebelegging kochten (met geleend 12% rente per jaar geld).

Men kreeg heimelijk/arglistig heel goedkoop, en betaalde voor heel duur.

Terzijde:

Fatsoenlijke mensen noemen dat misleiding en criminele oplichting. Te snel omhoog hoi polloi en psychopaten vinden dat een neo-liberaal en rechtmatig kuntstje ('wat zijn we toch handige slimme jongens en meisjes'), ook al moet je her en der - zo'n paar miljoen keer, gedurende zo'n twaalf jaren - wat onwaarheid zeggen en schrijven.

Een zekere mr. Cortenraad propageert dat - 'rechtmatig' kunstje - dan ook in zijn proefschrift: 'transactiekostenreductie'.

Cortenraad Proefschrift Corporate Paradox.pdf


'He is currently a practising lawyer at the Amsterdam offices of Loeff Claeys Verbeke (Nederland), a Dutch international law firm, and a member of the bar of Amsterdam (both since 1995).


(...) Waarbij de onderneming fungeert om de transactiekosten die zijn verbonden aan de werking van het marktmechanisme te vermijden (dus niet Kopen, maar Huren met (combinaties) Opties) indien (en zolang) de kosten van de organisatie van economische activiteit in een onderneming, geringer zijn (Huren aandelen en obligaties, gecombineerd met opties) dan de kosten van het gebruik van de markt (Kopen aandelen en obligaties met dure lening).'.


Wouterus Hubertus Franciscus Maria (jawel, een katholiek, en uw weet wat die allemaal ...) Cortenraad, waar hebben wij die naam vaker gezien en gehoord?

Hier, helemaal onderaan....

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2007:AZ7033


Eerst het als advocaat van Aegon opzetten en uitvoeren, en het dan als rechter helpen wegmoffelen...

Corruptie en machtsbederf op deze schaal, moet een bevolking daar maar eens tegen gaan optreden?

Ik refereer mij aan uw oordeel EA!


Liegen en bedriegen door criminele kakkers: corporate crime

Hoewel in miljoenen contracten, brieven en jaaroverzichten stond vermeld, dat aandelen/obligaties waren aangekocht / verkocht met vermelding van 'aankoop- en verkoopkoersen', was dat miljoenen keren simpelweg niet waar, en dus gejokt: meer formeel heet dat dan oplichting en valsheid in geschrift, een strafbaar misdrijf.

Dus: Enkel opties tot eventuele latere aankoop of cash, gecombineerd met huren van aandelen.

En als je met opties en huren aandelen werkt, behoef je geen of een heel geringe initiële investering, waardoor de hele dure (12% per jaar) 'leningen' niet nodig zijn, niet worden gebruikt, en aldus geheel overbodig en arglistig op papier werden aangesmeerd.

Als koersen dalen en gedaald blijven opties ook niet nodig

Van september 2000 tot en met maart 2003 zijn de aandelenkoersen over de hele breedte zo'n 70% gedaald (lees: zeer waarschijnlijk naar beneden gemanipuleerd; de hele wereldmarkt zat 'short'). Die callopties met fysieke levering zijn dus nooit uitgeoefend (dat doe je enkel bij stijgende koersen), en aandelen zijn niet gekocht, in ieder geval niet tegen de uitoefenprijs van de opties, maar tegen de veel lagere daadwerkelijke koersen.

Omdat niets werd aangekocht, werden de verzonnen / fictieve leningen niet gebruikt.

Fatsoenlijke mensen vinden dan, dat je over ongebruikte leningen geen 'rente' verschuldigd bent.

Zo simpel kan het zijn.

Omdat de aandelenkoersen in de periode 2000-2003 met zo'n 70% waren gedaald, behoefde door Aegon en Fortis ook geen hedge / verzekering meer te worden afgesloten tegen koersstijgingen, zolang de aandelenkoersen lager waren en bleven, dan de fictieve aankoopkoersen genoemd in de aandelenlease-contracten. Dus werden door Aegon en Fortis in die periode september 2000 - maart 2003 ook geen optiepremies meer betaald voor de OTC calloptie-contracten met 250 miljoen aan effectenleasecontracten gebundeld.

Het hoefde simpelweg niet meer, zolang de koersen niet weer op het oude veel hogere niveau zouden komen.

Dus bij de extreem gedaalde aandelenkoersen werden helemaal geen Beleggings-Kosten meer gemaakt, maar wel miljarden aan 'rente' ontvangen op de bedrieglijke volledig fictieve leningen.


Aanslag op de rechtsstaat

Hoewel te leningen niet werden gebruikt, dan toch hebben in de periode 1991 - 2003 zo'n 650.000 gezinnen miljarden aan 'rente' betaald uit hun spaargeld en overwaarde van hun woning (velen kregen een tweede hypotheek aangepraat/-smeerd).

Vervolgens is de oude BVD-baas Arthur D.v.L. betrokken bij samenstellen en (in concept september 2006, definitief november 2006) publiceren van een uiterst vals en misleidende rapportage, met onder het tapijt doofpotten van deze corporate-crime-miljardenfraude en (dubbele) aanslag op de Nederlandse rechtsstaat en rechtsorde, alsook zeer ernstig misdrijf tegen de Nederlandse bevolking als geheel.


AFM-rapport Aankoop niet vastgesteld Vraag IN-lenen/huren niet-beantwoord.pdf

State-corporate-crime 2005-2007 .pdf

PROF. DR. A.A. (TON) DERKSEN RAPPORT: DEXIA: kopen of lenen? .pdf


State-corporate-crime

Resultaat van dat alles, dat fenomeen heeft een eigen plaats in de Criminologie:

https://en.wikipedia.org/wiki/State-corporate_crime


"To be able to operate as a commercial business entity, the modern corporation requires a legal framework of regulation and oversight within which to exploit the relevant markets profitably. The infrastructure of law and commerce are provided by the government of each state in which the corporation desires to trade, and there is an inevitable linkage between the political and commercial interests. All states rely on businesses to provide an economic base consistent with each government's political policies. Without policies that are supportive of economic activity, businesses will not be profitable and so will not be able to provide the economic support that the state desires. In some cases, this symbiosis may lead to the commission of crimes.".


En wat doe je natuurlijk als Staat der Nederlanden, als je er achter komt, dat twee grote bankinstellingen, met medeweten van heel wat 'nette mensen' uit de (pseudo-) 'elite', met jarenlange misleidingen en oplichting, miljarden en miljarden guldens hebben gejat van het volk, en aldus wegens latente schadevergoedingsverplichtingen technisch failliet zijn?


https://www.youtube.com/watch?v=txrAOqK8vNA&feature=youtu.be&t=16m00s


'Dus dat..., doen we ook wat aan...'


Quod licet Jovi non licet bovi?


Topambtenaar, of gewoon ordinaire topcrimineel?

Ik refereer aan het gezond verstand van (wel) fatsoenlijke mensen.


Aanslag op de rechtsstaat

Mensen die betrokken zijn (geweest) bij (helpen) bedenken, (helpen) uitvoeren en - erger nog - (helpen) onder het tapijt doofpotten van dit extreme misdrijf tegen de Nederlandse bevolking, de rechtsstaat en de rechtsorde, daarvan kan niet worden uitgesloten dat zij op enig moment nog eens mogen participeren in een buitengewoon intensief normoverdragend gesprek (en in een hersenscan ter bepaling van de meest adequate doch tegelijk meest humanistische wijze van maatschappelijke vergelding / bescherming vanwege dit extreme strafwaardig onrecht).

Trouwens, dat geldt ook voor hen, die proberen gedreven klokkenluidende wel integere advocaten het leven zuur en/of onmogelijk te maken.


Deze miljardenfraude nader beschouwd

Lees eens rustig door, de inhoud van voetnoot 3 op pagina 7 e.v., van navolgende rapportage van integer, nobel en gedreven medemens dr. G.J.M. Braam RA, (registeraccountant en) universitair hoofddocent Accounting aan de Radboud Universiteit te Nijmegen:


Rapportage dr. G.J.M. Braam RA van 29 maart 2012.pdf


Citaat uit die voetnoot nr. 3:


"In de rechtszaak is Aegon Bank N.V. (en met haar, haar advocaten van Allen & Overy) met een soort van voortschrijdend inzicht de rechter en de buitenwacht aan het misleiden waarover het Aegon GarantieFonds daadwerkelijk heeft belegd in het verleden. (...)

(...) Echter, in de jaarverslagen wordt enkel vermeld dat is belegd in OTC opties en niet in obligaties of aandelen.".


Aegon Bank N.V. Sprintplan Memeorie van Allen & Overy van 27-11-2007.pdf


Wat is er daadwerkelijk gebeurd?

Blijkens de inhoud van de door de accountant gecontroleerde en goedgekeurde Jaarverslagen met Jaarrekeningen van het beleggingsfonds in kwestie:

Enkel (Zelf-Bedruipende Combinaties van Verkopen Putopties en vervolgens) kopen van Callopties (met de (in een keer) bij vooruitbetaling van de consumenten ontvangen 'rente'), waardoor de slechts papieren RENTEDRAGENDE lening volledig fictief en ongebruikt:

Aegon GarantieFonds - extracten Jaarrekeningen.pdf

Jaarrekeningen Aegon Bank: Garantie is een Geschreven Put-optie-positie.pdf

(met deze 1,69 miljard aan Aegon-GarantieFonds gebakken-lucht-QE-leningen, is op papier een (groot) deel van de op papier gesecuritiseerde Bank Labouchere gebakken-lucht Aandelenlease-QE-Leningen-obligaties 'gekocht').


Wat mocht je verwachten?

Prospectus en Financiële Bijsluiter Sprintplan en GarantieFonds:

Met heel veel - Rentedragend - van de bank geleend geld aankopen van Indexopties en Obligaties:

Sprintplan  Aegon GarantieFonds Extracten van het Prospectus en de Financiele Bijsluiter.pdf


De Norm

Terzijde, voor de weinigen die het relevant vinden, de Norm voor de fatsoenlijke advocaten:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0001827/2017-02-10#BoekEerste_TiteldeelEerste_AfdelingDerde_Artikel21


Artikel 21 van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering:

"Partijen zijn verplicht *de voor de beslissing van belang zijnde feiten *volledig en *naar waarheid *aan te voeren.".

U ziet in deze imperatieve wettelijke bepaling vier hoofdthema's:

1. de voor de beslissing relevante feiten

2. volledig

3. naar waarheid

4. aanvoeren.

Maar (veel) te snel sociaal verticaal migrerend hoi polloi / (zeer) hoog intelligente psychopaten, die zijn heel bruikbaar voor (helpen) bedenken, (helpen) uitvoeren en (helpen) verhullen van knollen (derivaten - geen of heel weinig geld nodig) voor citroenen (aandelen/obligaties kopen - heel veel (geleend) geld nodig) corporate-crime-oplichtingen, waarbij miljarden en miljarden worden geroofd van het amorfe weerloze volk.


Senior partner

Trouwens, die advocaat genoemd in die processtukken waar dr. Braam RA over spreekt in zijn rapport, die is nu Senior / Managing Partner bij dat Allen & Overy.

Dan schijn je de dagelijkse leiding van zo'n kantoor in handen te hebben.

Dan bepaal je waarschijnlijk ook de richting waarin de 'mores' zich (verder) ontwikkelen binnen zo'n kantoor, nog los van de niet-aristocratische Amerikaanse invloeden die van over de Atlantische komen aanwaaien in verband met de filialen van deze objectief recht particuliere belangen verdedigen en buit witwassen-kruidenier in de USA.


MinJus

Trouwens II, onze huidige MinJus Grapperhaus is ook advocaat en senior / managing partner geweest bij dat Allen & Overy.

Een deel van Allen & Overy is overgelopen vanuit het eertijds heel chique Loeff Claeys Verbeke, maar van die morele glamour is niets meer over.

Gaat Ferdinand het dan wel netjes en op die nieuwe neutrale gronden rechtbreien, die roof van zo'n 8 a 10 miljard gulden (jaren 90tig koopkracht!) van het volk?

Of Aegon maar even zo'n 4,5 miljard EURO - 8 a 10 miljard gulden vermeerderd met gemiddeld zo'n 15 jaar wettelijke rente - aan wederrechtelijk verkregen voordeel zou willen teruggeven aan het volk, zonder gebruik van ECB-QE geld.


De girale QE-geldpers van DNB en ECB, verboden bij het Verdrag van Maastricht van 1992, draait sinds uitbreken van Het Grote Gevaar in december 2019 op volle toeren

In zo'n acht maanden tijd zo'n EURO 1.720.000.000.000 aan koopkracht ge-usurpeerd, van zo'n 300 miljoen EU-burgers; dat is zo'n EURO 5.750 per persoon, in acht maanden tijd

Sinds 31 december 2019 heeft de ECB zo'n 1.720 miljard Euro giraal bijgedrukt, en uitgedeeld aan de EU-systeem-banken met die enorme honderden en honderden miljarden-pakketten leningen die nooit meer worden terugbetaald.

Die enorme extreme berg oninbare schulden, die zijn van de private balansen van die private banken, overgeheveld naar de publieke balans van de publieke ECB.

De honderden miljarden aan geldscheppingswinst in particuliere zakken, de honderden en honderden miljarden aan verliezen door oninbare leningen afschuiven op publieke schouders van zo'n 300 miljoen burgers.

Wel de lusten, niet de lasten. Maar dan in het heeeel groot...

Van 01/01/1999 tot 31/12/2019 - een periode van zo'n 21 jaar - heeft de ECB zo'n 3.500 miljard Euro giraal bijgedrukt.

In slechts zo'n acht maanden tijd, heeft zij meer dan 50% van het girale geld bijgedrukt, dat zij in ruim 20 jaar aan geldschepping had gedaan.

QE-Geldpers-geld ontleent en onttrekt zijn waarde via het mechanisme van communicerende vaten, aan al het tot moment van scheppen van dat nieuwe geld, reeds bestaande totale geldhoeveelheid.

Hoewel het aantal muntjes op uw bankrekening niet lager is geworden, bent u afgelopen 8 maanden wel van zo'n 10% van uw eigendom (koopkracht) beroofd, zonder dat u het door heeft...

ECB-balans van 31/12/2019:

https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/balance/html/ecb.eurosystembalancesheet2019~fed8c5244a.nl.html


ECB-balans van 11/09/2020:

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/wfs/2020/html/ecb.fst200915.nl.html


ECB-balans van 18/09/2020:

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/wfs/2020/html/ecb.fst200922.nl.html


Telt u de bedragen aan de linkerzijde - Activa / bezittingen - onder nrs. 5 en 7 even bij elkaar op.


Trek het totaalbedrag voor 11/09/2020 af van het totaalbedrag van 31/12/2019, en u heeft het bedrag dat afgelopen 8,5 maanden giraal is bijgedrukt en cadeau gedaan aan de bankensector.

Alles tegen de achtergrond van het door CIA en KGB ten tijde van de koude oorlog tot kunst verheven zogenaamde 'Trauma based mindcontrol', met een cognitieve lock down als resultaat. Iets wat de Romeinen al hadden opgezet door het Rooms Katholieke geloof te hersenspoelen in menig kinderziel.


Ferdinand

Ferdinand G. staat voor transparantie en integriteit, echt. Het is zo'n betrouwbare jongen, van zo'n extreem integer kantoor!

https://www.advocatenblad.nl/2020/07/03/zelfonderzoek/:


'De Brauw (Et tu, Evert-Jan?) en Allen & Overy zijn daar nummer één in.'.


Liar, lawyer, wat is het verschil?

Zelfs kinderen van vier, vijf jaar oud hebben het al door, en voelen het haarfijn aan.

Let op het jochie, dat op 00:17 zijn schouders ophaalt:

'liar, lawyer? Wat is het verschil ?'


Lol, Hilarisch !

Film 'Liar Liar' met Jim Carrey:

https://youtu.be/C1no75lpOiw?t=5  


Het lot van een samenleving bepaald door een teveel aan gebrek aan karakter en fatsoen?

Als er veel te veel, veel te snel naar boven gemigreerd hoi polloi en een teveel aan (zeer) hoog intelligente psychopaten doordringen op belangrijke, strategische posities in een democratische rechtsstaat / gelijk welke samenleving, dan verwordt van binnenuit die rechtsstaat / samenleving in niet al te lange tijd tot een fascistoïde bananen-monarchie (met een onnozele onwetende, overigens alleraardigste, marionet als Grote Smurf) waar heel / extreem fout volk de gang der dingen bepaalt.

Dan raakt mijn beschaving ernstig in verval, zeer ernstig.

Fatsoenlijke mensen buigen niet voor fout volk.

Het Parool, van origine een verzetskrant, met senior Albert de Lange in de hoofdrol, durfde het in juli 2011 - op aangeven van een autonome, eigenwijze Amsterdamse advocaat - nog aan, ongevoelig voor de term 'complotdenker', de 'kreet' die ernstig corrupte machtsbedorve klootzakjes tegenwoordig graag in stelling brengen om maar niet op feiten te hoeven ingaan.

Albert trapte niet in de holle retoriek van narcist Aegon-spindocter drs. Jantje Driessen, en doorzag dat niet werd ingegaan op de voorgehouden gebleken harde feiten:


Voorpagina Parool 16 juli 2011:

https://www.parool.nl/cs-b334bddc


Artikel op twee binnenpagina's Parool 16 juli 2011:

Artikel Parool 16 juli 2011: Waar liet Aegon de miljoenen.... 


Die miljoenen / miljarden guldens / euro's bestonden simpelweg niet, en die toestand bestaat bij de gratie van volledig onbegrip bij 99,99999(9) % van de wereldpopulatie, van aard en functioneren, van ons sinds begin 20ste eeuw zeer ernstig gecorrumpeerde en intrinsiek pervers mondiaal, op creatie van QE-schuld gebaseerde monetaire systeem, dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een/de volgende volksrevolutie zal triggeren.

Oh ja, voor het geval u het niet meteen door heeft, maar miljarden 'rente' ontvangen op geld dat niet bestaat, dat is wederrechtelijk en strafwaardig onrecht wegens zijn van een rechtsdelict, niet slechts een wetsdelict.


Girale Geldschepping als illegale valsmunterij

Girale Geldschepping vindt plaats doordat een particuliere bank met u een leenovereenkomst aangaat. Na sluiten van de leenovereenkomst, typt de bank het geldt er simpelweg bij in de computer, uit het niets.

Laat dit even op u inwerken, want u denkt nu intuïtief:

'Dit kan niet waar zijn!'

De Girale Geldschepping is in handen van particuliere banken, zonder dat daarvoor een wettelijke grondslag bestaat en zonder dat het Nederlandse parlement  ooit bij formele wet goedkeuring heeft gegeven.

De-Geldkwestie.pdf


Artikel 106 Grondwet

Artikel 106 van de Nederlandse Grondwet bepaalt, dat de wet het geldstelsel moet regelen, maar zodanige wet bestaat niet (!), terwijl er wel een geldstelsel bestaat, dat per jaar zo'n 25 a 30 miljard Euro aan 'rentemarge' laat verdwijnen in een zwart gat van particuliere struikrovers, al zo'n honderd jaar...


U wilt een Epifanie?


Lees dan eens rustig door van navolgende WRR-rapport 'Geld en Schuld':

- de pagina's 37 (pdf p. 38) e.v. '2. Hoe werkt geldschepping?', en

- de pagina's 124 (pdf p. 125) e.v. '4.3 Rechtvaardigheid',

- meer in het bijzonder pagina's. 129 (pdf p. 130) e.v. 'Box 4.3 Geldscheppingsinkomen voor banken?'.


WRR Rapport Geld en schuld, De publieke rol van banken.pdf


Fractional reserve lending/banking door particuliere banken met particuliere aandeelhouders is illegaal, wederrechtelijk en onrechtmatig, is wegens afwezigheid van een (formeel) wettelijke grondslag ongrondwettelijk, en is overigens de met aan zekerheid grenzende waarschijnlijke oorzaak - en dus reden - voor de volgende Volksrevolutie/-opstand en opleving van verzet.

Jaarlijks (en dat al (gecorrigeerd voor 'inflatie' (=roof door genoemde struikrovers)) zo'n honderd jaar) zo'n 20 a 25 miljard EURO aan 'Geldscheppingsinkomen', tegen jaarlijks maar zo'n 4 a 5 miljard totale kosten tot instandhouding van de (vijf a zes) grote Nederlandse (systeem)banken samen, 

dat is extreem, extreem niet proportioneel, aldus parasitair, en in strijd met recht en met de meest basale rechtvaardigheid.

Die 20.000.000.000 EURO zou jaarlijks ook in de schatkist kunnen belanden, benevens tot twintig jaren terughalen bij de grote usurpators, van die (ten minste) 20 x 20 = 400 miljard EURO. De Girale geldschepping moet terug in handen van het volk, aldus terug in handen van de overheid, oftewel van DNB en ECB.

Artikel 3:305a BW?

De (overovergroot)moeder van alle class-actions!

Parasitaire, corrupte klootzakjes zijn het.


=====================================

Terzijde:


Bezoekadres mr. Jurgens:

WG-plein 250-251

1054 SE Amsterdam


Postadres:

Postbus 15524

1001 NA Amsterdam

Tel.: 020 - 520 95 95

Fax: 020 - 626 92 87

info@duvekot.nl

Btw-identificatienummer NL001523341B81


=====================================


'Geschreven put (en/of) kopen call (met ontvangen 'rente') met huren i.p.v. koop' onder het tapijt in een doofpot?

Dan wel 100% schadevergoeding op neutrale gronden:


Rechtbank Den Haag: 04/03/2020:

"Aandelenlease-overeenkomst gesloten via een tussenpersoon/cliëntenremisier. De kantonrechter merkt de werkwijze van de tussenpersoon aan als a) bemiddeling bij de totstandkoming van een beleggingsovereenkomst, b) het doorgeven van een effectenorder (door het insturen van het aanvraagformulier) en c) advisering over de aanschaf van een concreet aandelenleaseproduct. Uitgelegd wordt waarom in dit geval een direct verband bestaat tussen het insturen van het aanvraagformulier en het aankopen van de aandelen. Genoemde activiteiten mag de tussenpersoon/cliëntenremisier niet verrichten zonder vergunning. Aegon was van deze werkwijze op de hoogte en had moeten controleren of de tussenpersoon de benodigde vergunning had. De tussenpersoon had deze niet en daarom had Aegon het contract niet via deze tussenpersoon mogen sluiten. Aegon moet 100% van de schade dragen."

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:1817


Hoge Raad: Advies/aanprijzing zonder vergunning 02/09/2016:


1. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:2012

2. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:2015Hoge Raad: Inzenden/doorgeven inschrijfformulier met effectenorder zonder vergunning 24/04/2020:


http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2020:809


'In dat geval verhindert immers de rol die de bank in het maatschappelijk verkeer vervult, te aanvaarden, dat de bank haar cliënt onjuiste informatie verstrekt over diens rechtspositie.'


Ik houd u allen maar voor, de inhoud van een uitspraak van de Hoge Raad van 29 september 1995, NJ 1998, 81, waarbij die HR in stand laat een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam, waarbij dat gerechtshof Amsterdam o.m. heeft geoordeeld zoals in het tussenkopje direct hiervoor weergegeven.

Probeer het maar eens uit te leggen aan de groep van fout volk binnen die advocatuur; het beklijft niet bij deze mensen, immers hun genetische predisposities en/of de mores der afkomst hen verhinderen het te operationaliseren bij beschouwen der maatschappelijke werkelijkheid.

Nederlandse Jurisprudentie 1998 - 81.pdf 

O.K., let review....pdf

=====================================


A1 PROFESSOR TON (A.A.) DERKSEN RAPPORT DEXIA Kopen of Lenen (huren) van aandelen? november 2018.pdf 

A2 APPENDIX INGELEENDE (GEHUURDE) WAARDEPAPIEREN.pdf

A3 APPENDIX II Huurverplichtingen.pdf

B PROF DERKSEN Rapport Aegon Twee scenarios maart 2018.pdf


Plebs-/psycho-Boefjes, stop eens met bij voortduring en tot op de dag van vandaag innen van bedrieglijk verzonnen pseudo-restschulden op nimmer aangewende papieren QE-schulden/leningen.

Laat al die weerloze mensen en hun bezit eens met rust.

Weet u waarom er in tijden van (extreme) noodtoestand verzetsgroepen ontstaan, met binnen die groepen knokploegen, waarvan de leden erop uit gaan om met deze en gene buitengewoon intensief normoverdragende gesprekken te voeren?

Omdat de beschaving door een te veel aan actieve psychopaten zeer ernstig onder druk komt te staan.

Iedere - keer - weer.

En de leden van die groepen, zijn de weinigen die het doorzien, en de juiste eigenschappen bezitten om te handelen, in belang van mens en samenleving als geheel.


Prioriteitenlijstje:

Plebs, proleten, narcisten en psychopaten weren/verwijderen uit de maatschappelijke 'elite'.

JP Morgan, geef dat geld eens terug.

Jos Streppel, Raalte - 1949 - bovenlip-trauma, Groot-usurpator in de Orde van de Nederlandse what-ever, die villa van jou vlak bij Gouda, die is/wordt betaald met spaargeld en 'overwaarde' van de amorfe massa.

Allen & Overy, jullie inkomsten zijn 'witgewassen' buit der financiële boefjes.

Jerry, Jacobus, Jeroen, Joost, Wietse, Jens en Patrique (met een Q, 'chiQue' met Rotterdamse tongval), dat geldt ook voor jullie.

Wees maar trots op uzelf!

Leven zonder intra-psychische functies van geweten en empathie, bevalt dat, en is het praktisch?

Basaal fatsoen, dat beheerst niet ieder horden-mensch.


Meer weten?  https://www.bol.com/nl/f/snakes-in-suits/30377677/

Nog meer inkijk in de defecte ziel?

https://www.bol.com/nl/f/the-wisdom-of-psychopaths/9200000002628589/

Waarschuwing: Voor sommigen onder U is lezen van de boekjes een feest van herkenning.

Introspectie en zelfreflectie, driewerf hoera!


"Zoals Helen Morrison zeer welsprekend uitlegde, het lot van een psychopaat is afhankelijk van een hele reeks factoren - waaronder genen, familieachtergrond, opvoeding en vorming, onderwijs, intelligentie en mogelijkheden - en hoe deze op elkaar inspelen. Jim Kouri, vicevoorzitter van de Amerikaanse nationale bond van politiecommissarissen, zegt iets vergelijkbaars. Kouri merkt op dat karaktertrekken die algemeen voorkomen onder psychopatische seriemoordenaars - een sterk gevoel van eigenwaarde, overredingskracht, oppervlakkige charme, meedogenloosheid, gebrek aan schuldgevoel, en manipulatie van anderen - ook voorkomen bij politici en wereldleiders (en bij veel advocaten, LJ). Met andere woorden, personen die niet voor de politie op de loop zijn, maar een officiële functie bekleden. Zo'n profiel, constateert Kouri, stelt degene bij wie dit aanwezig is in staat te doen wat ze willen wanneer ze willen, zonder van streek te raken door de sociale, ethische of juridische consequenties van hun daden.".

Evert-Jan, verduidelijkt genoeg? Instrumentele agressie. U lijkt uw gedragskenmerken volledig gemeenschappelijk te hebben, met die van de klassieke psychopaat. Hoewel, lijkt... 


Terzijde: Bijna volledig academische maar toch fascinerende vraag is, of wat men 'psychopathie' noemt, ook werkelijk een 'pathie' is, oftewel een genetisch/psychisch defect, dan wel simpelweg een van vele door langdurige evolutie van mutatie en selectie gevormde verschijningsvormen der menselijke soort is.


De zelfzucht van het gen

Zeer nieuwsgierig en leergierig, en (voldoende) begrip van de invloed op evolutie van de zeer lange termijn?

Meer evolutieve context?  

https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Selfish_Gene


Ars deluditur arte:

Meer inzicht verkrijgen in de theorie, dat de noodzaak van evolutieve ontwikkeling binnen een soort van een wapenwedloop van list en bedrog (kunnen liegen en bedriegen, nóg beter het liegen en bedriegen van de ander (tijdig) kunnen ontdekken, om daar met nog geraffineerder list en bedrog (tijdig) op te reageren), de belangrijkste 'kracht' is geweest voor (verdere) ontwikkeling van onze intelligentie en (daarmee) onze neocortex?

Immers, de (harde) natuur kent geen goed en kwaad, enkel 'toestand'.

De diersoort mensaap homo sapiens is daarop geen, ik herhaal geen, uitzondering.

Verwar dus, als u in de spiegel kijkt, het zichtbare 'dun laagje vernis' niet met (afwezig) karakter en fatsoen.

En de psychopaten zijn al zo'n 5.750 jaar oorzaak van de meeste ellende op deze planeet!


https://www.bol.com/nl/f/de-speurtocht-naar-intelligentie/35166945/