mr Luc Jurgens

Sociaal advocaat te Amsterdam

Mr. Jurgens is verbonden aan Duvekot advocaten te Amsterdam, waarvan de advocaten ieder zelfstandig, en ieder voor eigen rekening en risico, het beroep van advocaat uitoefenen.

De aansprakelijkheid van mr. Jurgens is beperkt tot het bedrag, dat in voorkomende gevallen wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Mr. Jurgens zal per eind 2020 zijn advocatenpraktijk beëindigen.

Mr. Jurgens wenst niet langer te worden geassocieerd met de steeds verder uitdijende groep van onfatsoenlijke advocaten, die steeds dominanter wordt binnen de Amsterdamse (en Nederlandse) advocatuur.

Inmiddels (juni 2020) zo'n 18.000 advocaten in Nederlands (rond 1970 zo'n 2.000), met inmiddels zo'n 5.700 alleen al in Amsterdam.

De meeste van die 5.700 zijn geen echt advocaat, maar zogenaamde 'adviesschrijvers met geheimhouding'. Lieden die hun hele carrière hun toga slechts een paar keer aan hebben. Bij hun eigen beëdiging, die van collega's en sommigen tijdens carnaval.

Die beëdiging tot 'advocaat' van die adviesschrijvers, die wordt enkel gedaan om a. absurde uurprijzen aan honorarium te vragen, en - ernstiger - b. om achter het verkregen wettelijke recht (en de plicht) van geheimhouding, een hoop rottigheid uit te (kunnen) halen voor/door Criminele Kakkertjes, de meest schadelijke diersoort op aarde (in de zin van veroorzaken van extreme maatschappelijke schade, uitgedrukt in geld en (andere) externaliteiten).

Column: Zelfonderzoek door advocaten bij 'Fraude':

https://www.advocatenblad.nl/2020/07/03/zelfonderzoek/


Steeds minder fatsoenlijke mensen binnen die Amsterdamse (en Nederlandse) advocatuur.

Onze beschaving is in verval. Zeer ernstig in verval.


Context: https://nl.wikipedia.org/wiki/De_opstand_der_horden 

Context+: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ortega_y_Gasset


'Age of the sociopath'

Verder is zeer zorgwekkend en verontrustend, het gegeven dat de groep van (zeer) hoog intelligente zogenaamde niet-disfunctionele psychopaten binnen de Nederlandse advocatuur blijft groeien.

Zo'n 1% van de Westerse populatie is psychopaat, waarvan zo'n 95% nimmer wordt ontdekt.

En zoals motten afkomen op de lamp, zo komen (zeer) hoog intelligente psychopaten af op beroepen als advocaat, politicus, CEO, bankier, rechter, filmster of (hersen)chirurg.

Binnen de advocatuur zal de populatie psychopaten dan richting 25 a 50 % gaan. En door voortdurende coöptatie wordt het bij enige van kantoren (vervolgens) erger en erger, met uitschieters tot mogelijk tegen de 100%.

Interessant veldexperiment kan dan zijn, om onder de (senior en managing) partners van de grote beruchte advocatenkantoren onderzoek te doen, om te bezien hoe hoog die partners scoren op de psychopaten-ladder.

Vandaag de dag hoef je iemand maar in een hersenscanner te leggen, om te bezien of de hersendelen alwaar geweten en empathie bij niet-zieke advocaten hun thuis hebben, juist niet oplichten.

Niet? Psychopaat!

Alvorens verkrijgen van een VOG van 'geen bezwaar' voor o.m. de advocatuur, voortaan eerst in de hersenscanner!

Mocht naar aanleiding van de scan blijken dat men psychopaat is, enkel nog een VOG van 'geen bezwaar' voor de velddienst van de AIVD, van de MIVD of soortgelijke diensten der Staat der Nederlanden, alwaar het hebben van zodanige (gewetenloze en empathieloze) persoonlijkheidsstructuren- en gedragskenmerken nuttig kan zijn tot dienen van het algemeen belang (der groep van alle Nederlanders c.q. alle EU-burgers). (Knipoog)


Context:  https://www.scientias.nl/recensie-de-lessen-van-de-psychopaat/

Context+: https://www.bol.com/nl/f/snakes-in-suits/30377677/

Context++: https://www.advocatie.nl/column/column-psychopaten-aan-de-top/


Voor de volledigheid: deze groep van psychisch (en moreel) defecte advocaten veroorzaakt extreem veel en ernstige maatschappelijke schade, en schaadt in zeer ernstige mate het algemeen maatschappelijk belang en welzijn.

Ze gebruiken vaak (of steeds) list, bedrog en intensieve 'instrumentele agressie' om hun doel te bereiken.


'Nobile Officium' ?  Lol !

Vooral heel veel, veel te snel omhoog gemigreerd hoi polloi en (zeer) hoog intelligente psychopaten uit alle rangen en standen, waarbij de ergste gevallen zijn, zij met de combi hoi polloi - antisociaal milieu / (generatief) psychopaat!

Let op: It takes three generations to make a gentlemen!

Wel de snel aangeleerde 'maniertjes', niet het basale moreel verankerde fatsoen, dat voldoet daar niet aan.

Lieden die achter een façade van fatsoen, extreem enge en vaak criminele dingen doen.

Inderdaad, er is zeker ook nog een - relatief steeds kleiner wordende - groep van wel intrinsiek integere, intrinsiek nobele en naar objectieve rechtvaardigheid strevende, intrinsiek zeer gedreven advocaten.

De terechte leden der balie.

In Corporaal jargon: 'Terecht lid!' (knipoog).


DE ADVOCAAT

door mr J.M. van Stipriaan Luïscius

advocaat te 's-Gravenhage

(1930)


"Wat goed en kwaad is, is voor een jong advocaat de moeilijkste vraag (Montijn, Handelingen der Nederlandsche Juristen-Vereeniging, 1899, DL II, blz. 77) (...)

Het recht te doen zegevieren is het vak van den advocaat. Om evenwel dat vak goed uit te oefenen moet de aanstaande advocaat zijne plichten kennen. (...) Zonder goede balie is er geen goed recht. (...)

Het werk moet van harte gedaan worden, uit lust om anderen te helpen. Er zijn niet zo heel veel menschen op de wereld, die dien lust hebben, maar die er zijn, behooren in de advocatuur thuis. (...)

Zoolang er nog onderscheid is tusschen eenen kruidenier en eenen advocaat, moet elk zichzelven aanbevelen streng gestraft worden (Et tu, Bram!, LJ).

Waarom maak ik zulk hooghartig onderscheid tusschen twee vakken? Omdat het ene een egoïstisch vak is en het andere een altruïstisch vak. De kruidenier kruideniert alleen om geld te verdienen, de fatsoenlijk advocaat praktizeert in hoofdzaak om zich nuttig te maken. De advocaat, die alleen om geld te verdienen praktizeert, staat volkomen gelijk met eenen kruidenier. (...)

Het najagen van de praktijk om haar geldelijk voordeel is even afkeurenswaardig als het trouwen van een meisje om haar geld. (...)

Fooien geven bij declaraties is eigenlijk kruideniersmanier. (...)

Als hij hetzelfde als kruidenier kon verdienen, zou hij er evengoed kruidenier bij zijn. (...).

Een goed koopman is een slecht advocaat. (...)

Toon dat gij de procesfout gezien heeft, maar doe afstand van het gebruik daarvan. (...)

Men noemt eene kwade zaak: eene vordering of verwering, welke op de wet maar niet op de rechtvaardigheid steunt. (...)

Sommige ouders zijn er op uit om, zonder hunnen zoon eene goede opvoeding te geven, hem voor een goede betrekking te doen opleiden. Zoo ontstaan de advocaten van kwade zaken. (...)

Een kwade zaak zaak is elke zaak, waardoor men iemand iets bezorgt wat hem niet toekomt (daargelaten of het hem naar de wet toekomt) of onthoudt wat hem wél toekomt. (...)

Onze plicht is onze eenige chef en moet dat zijn. (...)

Wie zich nuttig maakt, wordt benut en dan volgt de kostwinning vanzelf. Zoo alleen ontstaat eene balie, waarop een land trotsch kan zijn. Zoo alleen ontstaat een corps van onomkoopbare mannen (dat was 1930, nu met vrouwen, LJ), die voor recht en waarheid durven strijden tegen iedereen.".


Thans gedomineerd door Hoi Polloi en Psychopaten.

Is dat 'eene balie, waarop een land trotsch mag zijn' ?

En een (lokale) balie, die krijgt natuurlijk de Grote Leider die het verdient, en (die) zal in zijn gedrags- en persoonlijkheidskenmerken een afspiegeling zijn van de Grote Gemene Deler der advocatuur, inclusief uitblijven van oplichten van bepaalde hersendelen in een hersenscanner.


Corrupte criminele clique

Er is een steeds dominantere corrupte criminele clique binnen de alsmaar uitdijende advocatuur, en dan doel ik (vooral) op de topcriminelen bij de (Amsterdamse) grote kantoren.


Ik breng u in herinnering:


Artikel 21 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering: 

"Partijen zijn verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren."


Onwaarheid opschrijven in processtukken en opzettelijk gebruik maken van, afleveren of voorhanden hebben van zo'n geschrift, dat levert op het strafbare misdrijf (maximaal 6 jaar gevang) van valsheid in geschrift.

Onwaarheid spreken ten overstaan van een rechter bij een mondelinge behandeling, dat levert op het strafbare misdrijf (maximaal 4 jaar gevang) oplichting, door operationaliseren van een samenweven van verdichtsels en listige kunstgrepen.

Alles in bewuste en nauwe samenwerking gedaan met anderen, om met een onjuiste voorstelling van zaken door valsheid in geschrift en oplichting een rechterlijke uitspraak te verkrijgen, die men niet of niet met dezelfde inhoud zou hebben verkregen, indien de rechter met de ware toedracht bekend was geweest, dat levert op het strafbare misdrijf (maximaal 6 tot 10 jaar gevang) deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, waarbij oprichters, leiders en bestuurders nog 1/3 extra straf kunnen krijgen, ook wittenboorden/-beffen-gajes.


Criminelen binnen de advocatuur

Mensen die misdrijven plegen, die heten in de volksmond wel 'crimineel' of 'criminelen'. Mensen die dat in georganiseerd verband doen, die worden wel 'lid van een criminele organisatie' genoemd, met een 'leider van de criminele organisatie'.

Dat wordt niet anders als je advocaat bent, en valsheid in geschrift pleegt in (proces)stukken en/of de boel oplicht door liegen en bedriegen ten overstaan van een rechter of andere scheidsman.

Dat wordt niet anders omdat je jezelf - mede in hoedanigheid van advocaat - deken noemt, of stafmedewerker, dan wel siert met enige andere 'gewichtigheid'.

Indien je - materieel beoordeeld - misdrijven pleegt, ben je gewoon een ordinaire crimineel.

Nogmaals: een ordinaire crimineel.


Kwade zaken?

Aan de academie (UvA) keek hij mij altijd wat argwanend aan bij zijn college's en/of werkgroepen Rechtsfilosofie, Argumentatieleer, en Beroepsethiek voor juristen (als ik hem bijna steeds in zijn volledig gelijk stelden).

'Een prototype corpsbal die het met mij eens is?', maar ik vond en vind Hendrik een academische held, (zeer) kritisch schrijvend tegen de stroom (en academische tradities) in over Ratten in het juridisch metier / de advocatuur, ook omdat hij natuurlijk volledig gelijk heeft!

Boek:

Kwade zaken? De moraal van het juridisch beroep

Kopen en lezen, althans als de hersendelen zijn opgelicht in de scanner, anders beklijft het (toch) niet.


https://arsaequi.nl/product/kwade-zaken/Politiek moedig handelen; primaat van de politiek?

Maar om de inmiddels tot extreme proporties toegenomen wittenboorden/-befcriminaliteit daadwerkelijk grondig aan te pakken, daarvoor is politiek moedig handelen vereist, dat in NL klaarblijkelijk is bezweken onder en/of geweken voor het ons-kent-ons-cliëntelisme (waarbij de (Leidse) corporale scene zo een flinke duit in het zakje lijkt te hebben gedaan en blijft doen).

Het 'primaat van de politiek' is niet meer, althans heeft nooit echt bestaan. 


'GEDOMINEERD DOOR PLEBS EN PSYCHOPATEN

De (toe)stand der Amsterdamse advocatuur'


zou dat een goede (werk)titel kunnen zijn, voor een boekske over de algehele toestand van de advocatuur - en beschaving - hier te lande?

Ik refereer mij aan uw oordeel !


De misleiding omtrent een akelige miljardenfraude

Lees eens rustig door, de inhoud van voetnoot 3 op pagina 7 e.v., van navolgende rapportage van integer, nobel en gedreven medemens dr. G.J.M. Braam RA, (registeraccountant en) universitair hoofddocent Accounting aan de Radboud Universiteit te Nijmegen:


Rapportage dr. G.J.M. Braam RA van 29 maart 2012.pdf


Citaat uit die voetnoot nr. 3:


"In de rechtszaak is Aegon Bank N.V. (en met haar, haar advocaten van Allen & Overy) met een soort van voortschrijdend inzicht de rechter en de buitenwacht aan het misleiden waarover het Aegon GarantieFonds daadwerkelijk heeft belegd in het verleden. (...)

(...) Echter, in de jaarverslagen wordt enkel vermeld dat is belegd in OTC opties en niet in obligaties of aandelen.".


Aegon Bank N.V. Sprintplan Memeorie van Allen & Overy van 27-11-2007.pdf


Wat is er daadwerkelijk gebeurd?

Door de accountant gecontroleerde en goedgekeurde Jaarverslagen met jaarrekeningen van het beleggingsfonds in kwestie:

Enkel (Zelfbedruipende Combinaties van Verkopen Putopties en vervolgens) kopen van Callopties (met de (in een keer) bij vooruitbetaling van de consumenten ontvangen 'rente'), waardoor de slechts papieren RENTEDRAGENDE lening volledig fictief en ongebruikt:

Aegon GarantieFonds - extracten Jaarrekeningen.pdf

Jaarrekeningen Aegon Bank: Garantie is een Geschreven Put-optie-positie.pdf


Wat mocht je verwachten?

Prospectus en Financiële Bijsluiter:

Met heel veel - Rentedragend - van de bank geleend geld aankopen van Opties en Obligaties:

Sprintplan  Aegon GarantieFonds Extracten van het Prospectus en de Financiele Bijsluiter.pdf


De Norm

Terzijde, voor de weinigen die het relevant vinden, de Norm voor de fatsoenlijke advocaten:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0001827/2017-02-10#BoekEerste_TiteldeelEerste_AfdelingDerde_Artikel21


Artikel 21 van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering:

"Partijen zijn verplicht *de voor de beslissing van belang zijnde feiten *volledig en *naar waarheid *aan te voeren.".

U ziet in deze imperatieve wettelijke bepaling vier hoofdthema's:

1. de voor de beslissing relevante feiten

2. volledig

3. naar waarheid

4. aanvoeren.

Maar (veel) te snel sociaal verticaal migrerend hoi polloi / (zeer) hoog intelligente psychopaten, die zijn heel bruikbaar voor (helpen) bedenken, (helpen) uitvoeren en (helpen) verhullen van knollen (derivaten - geen of heel weinig geld nodig) voor citroenen (aandelen/obligaties kopen - heel veel (geleend) geld nodig) corporate-crime-oplichtingen, waarbij miljarden en miljarden worden geroofd van het amorfe weerloze volk.


Senior partner

Trouwens, die advocaat genoemd in die processtukken waar dr. Braam RA over spreekt in zijn rapport, die is nu Senior Partner bij dat Allen & Overy. Dan schijn je de dagelijkse leiding van zo'n kantoor in handen te hebben.

Dan bepaal je waarschijnlijk ook de richting waarin de 'mores' zich (verder) ontwikkelen binnen zo'n kantoor, nog los van de niet-aristocratische Amerikaanse invloeden die van over de Atlantische komen aanwaaien in verband met de filialen van deze objectief recht particuliere belangen verdedigen en buit witwassen-kruidenier in de USA.


MinJus

Trouwens II, onze huidige MinJus Grapperhaus is ook advocaat en senior partner geweest bij dat Allen & Overy.

Een deel van Allen & Overy is overgelopen vanuit het eertijds hele chique Loeff Claeys Verbeke, maar van die morele glamour is niets meer over.

Gaat Ferdinand het dan wel netjes en op die nieuwe neutrale gronden rechtbreien, die roof van zo'n 8 miljard gulden van het volk?

Of Aegon maar even zo'n 4,5 miljard EURO - 8 miljard gulden vermeerderd met gemiddeld zo'n 15 jaar wettelijke rente - aan wederrechtelijk verkregen voordeel zou willen teruggeven aan het volk.

Ferdinand G. staat voor transparantie en integriteit, echt. Het is zo'n betrouwbare jongen, van zo'n extreem integer kantoor!

https://www.advocatenblad.nl/2020/07/03/zelfonderzoek/:


'De Brauw (Et tu, Evert-Jan?) en Allen & Overy zijn daar nummer één in.'.


Liar, lawyer, wat is het verschil?

Zelfs kinderen van vier, vijf jaar oud hebben het al door, en voelen het haarfijn aan.

Let op het jochie, dat op 00:17 zijn schouders ophaalt:

'liar, lawyer? Wat is het verschil ?'


Lol, Hilarisch !

Film 'Liar Liar' met Jim Carrey:

https://youtu.be/C1no75lpOiw?t=5  


Het lot van een samenleving bepaald door een teveel aan gebrek aan karakter en fatsoen?

Als er veel te veel, veel te snel naar boven gemigreerd hoi polloi en een teveel aan (zeer) hoog intelligente psychopaten doordringen op belangrijke, strategische posities in een democratische rechtsstaat / gelijk welke samenleving, dan verwordt van binnenuit die rechtsstaat / samenleving in niet al te lange tijd tot een fascistoïde bananen-monarchie (met een onnozele onwetende, overigens alleraardigste, marionet als Grote Smurf) waar heel / extreem fout volk de gang der dingen bepaalt.

Dan raakt mijn beschaving ernstig in verval, zeer ernstig.

Fatsoenlijke mensen buigen niet voor fout volk.

Het Parool, van origine een verzetskrant, met senior Albert de Lange in de hoofdrol, durfde het in juli 2011 - op aangeven van een autonome, eigenwijze Amsterdamse advocaat - nog aan, ongevoelig voor de term 'complotdenker', de 'kreet' die ernstig corrupte machtsbedorve klootzakjes tegenwoordig graag in stelling brengen om maar niet op feiten te hoeven ingaan.

Albert trapte niet in de holle retoriek van narcist Aegon-spindocter drs. Jantje Driessen, en doorzag dat niet werd ingegaan op de voorgehouden gebleken harde feiten:


Voorpagina Parool 16 juli 2011:

https://www.parool.nl/cs-b334bddc


Artikel op twee binnenpagina's Parool 16 juli 2011:

Artikel Parool 16 juli 2011: Waar liet Aegon de miljoenen.... 


Die miljoenen / miljarden guldens / euro's bestonden simpelweg niet, en die toestand bestaat bij de gratie van volledig onbegrip bij 99,99999(9) % van de wereldpopulatie, van aard en functioneren, van ons sinds begin 20ste eeuw zeer ernstig gecorrumpeerde en intrinsiek pervers mondiaal, op creatie van QE-schuld gebaseerde monetaire systeem, dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een/de volgende volksrevolutie zal triggeren.

Oh ja, voor het geval u het niet meteen door heeft, maar miljarden 'rente' ontvangen op geld dat niet bestaat, dat is wederrechtelijk en strafwaardig onrecht wegens zijn van een rechtsdelict, niet slechts een wetsdelict.

Artikel 106 van de Nederlandse Grondwet bepaalt, dat de wet het geldstelsel moet regelen, maar zodanige wet bestaat niet (!), terwijl er wel een geldstelsel bestaat, dat per jaar zo'n 25 a 30 miljard Euro aan 'rentemarge' laat verdwijnen in een zwart gat van particuliere struikrovers.


U wilt een Epifanie?


Lees dan eens rustig door van navolgende WRR-rapport 'Geld en Schuld':

- de pagina's 37 (pdf p. 38) e.v. '2. Hoe werkt geldschepping?', en

- de pagina's 124 (pdf p. 125) e.v. '4.3 Rechtvaardigheid',

- meer in het bijzonder pagina's. 129 (pdf p. 130) e.v. 'Box 4.3 Geldscheppingsinkomen voor banken?'.


WRR Rapport Geld en schuld, De publieke rol van banken.pdf


Fractional reserve lending/banking door particuliere banken met particuliere aandeelhouders is illegaal, wederrechtelijk en onrechtmatig, is wegens afwezigheid van een (formeel) wettelijke grondslag ongrondwettelijk, en is overigens de met aan zekerheid grenzende waarschijnlijke oorzaak - en dus reden - voor de volgende Volksrevolutie/-opstand en opleving van verzet.

Jaarlijks (en dat al (gecorrigeerd voor 'inflatie' (=roof door genoemde struikrovers)) zo'n honderd jaar) zo'n 20 a 25 miljard EURO aan 'Geldscheppingsinkomen', tegen jaarlijks maar zo'n 4 a 5 miljard totale kosten tot instandhouding van de (vijf a zes) grote Nederlandse (systeem)banken samen, 

dat is extreem, extreem niet proportioneel, aldus parasitair, en in strijd met recht en met de meest basale rechtvaardigheid.

Die 20.000.000.000 EURO zou jaarlijks ook in de schatkist kunnen belanden, benevens tot twintig jaren terughalen bij de grote usurpators, van die (ten minste) 20 x 20 = 400 miljard EURO.

Artikel 3:305a BW? De (overovergroot)moeder van alle class-actions!

Parasitaire, corrupte klootzakjes zijn het.


=====================================


Bezoekadres mr. Jurgens:

WG-plein 250-251

1054 SE Amsterdam


Postadres:

Postbus 15524

1001 NA Amsterdam

Tel.: 020 - 520 95 95

Fax: 020 - 626 92 87

info@duvekot.nl

Btw-identificatienummer NL001523341B81


=====================================


'Geschreven put (en kopen call) met huren i.p.v. koop' onder het tapijt in een doofpot?

Dan wel 100% schadevergoeding op neutrale gronden:


Rechtbank Den Haag: 04/03/2020:

"Aandelenlease-overeenkomst gesloten via een tussenpersoon/cliëntenremisier. De kantonrechter merkt de werkwijze van de tussenpersoon aan als a) bemiddeling bij de totstandkoming van een beleggingsovereenkomst, b) het doorgeven van een effectenorder (door het insturen van het aanvraagformulier) en c) advisering over de aanschaf van een concreet aandelenleaseproduct. Uitgelegd wordt waarom in dit geval een direct verband bestaat tussen het insturen van het aanvraagformulier en het aankopen van de aandelen. Genoemde activiteiten mag de tussenpersoon/cliëntenremisier niet verrichten zonder vergunning. Aegon was van deze werkwijze op de hoogte en had moeten controleren of de tussenpersoon de benodigde vergunning had. De tussenpersoon had deze niet en daarom had Aegon het contract niet via deze tussenpersoon mogen sluiten. Aegon moet 100% van de schade dragen."

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:1817


Hoge Raad: Advies/aanprijzing zonder vergunning 02/09/2016:


1. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:2012

2. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:2015Hoge Raad: Inzenden/doorgeven inschrijfformulier met effectenorder zonder vergunning 24/04/2020:


http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2020:809


'In dat geval verhindert immers de rol die de bank in het maatschappelijk verkeer vervult, te aanvaarden, dat de bank haar cliënt onjuiste informatie verstrekt over diens rechtspositie.'


Ik houd u allen maar voor, de inhoud van een uitspraak van de Hoge Raad van 29 september 1995, NJ 1998, 81, waarbij die HR in stand laat een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam, waarbij dat gerechtshof Amsterdam o.m. heeft geoordeeld zoals in het tussenkopje direct hiervoor weergegeven.

Probeer het maar eens uit te leggen aan de groep van fout volk binnen die advocatuur; het beklijft niet bij deze mensen, immers hun genetische predisposities en/of de mores der afkomst hen verhinderen het te operationaliseren bij beschouwen der maatschappelijke werkelijkheid.

Nederlandse Jurisprudentie 1998 - 81.pdf 

O.K., let review....pdf

=====================================


A1 PROFESSOR TON (A.A.) DERKSEN RAPPORT DEXIA Kopen of Lenen (huren) van aandelen? november 2018.pdf 

A2 APPENDIX INGELEENDE (GEHUURDE) WAARDEPAPIEREN.pdf

A3 APPENDIX II Huurverplichtingen.pdf

B PROF DERKSEN Rapport Aegon Twee scenarios maart 2018.pdf


Plebs-/psycho-Boefjes, stop eens met bij voortduring en tot op de dag van vandaag innen van bedrieglijk verzonnen pseudo-restschulden op nimmer aangewende papieren QE-schulden/leningen.

Laat al die weerloze mensen en hun bezit eens met rust.

Weet u waarom er in tijden van (extreme) noodtoestand verzetsgroepen ontstaan, met binnen die groepen knokploegen, waarvan de leden erop uit gaan om met deze en gene buitengewoon intensief normoverdragende gesprekken te voeren?

Omdat de beschaving door een te veel aan actieve psychopaten zeer ernstig onder druk komt te staan.

Iedere - keer - weer.

En de leden van die groepen, zijn de weinigen die het doorzien, en de juiste eigenschappen bezitten om te handelen, in belang van mens en samenleving als geheel.


Prioriteitenlijstje:

Plebs, proleten, narcisten en psychopaten weren/verwijderen uit de maatschappelijke 'elite'.

JP Morgan, geef dat geld eens terug.

Jos Streppel, Raalte - 1949 - bovenlip-trauma, Groot-usurpator in de Orde van de Nederlandse what-ever, die villa van jou vlak bij Gouda, die is/wordt betaald met spaargeld en 'overwaarde' van de amorfe massa.

Allen & Overy, jullie inkomsten zijn 'witgewassen' buit der financiële boefjes.

Jerry, Jacobus, Jeroen, Joost, Wietse, Jens en Patrique (met een Q, 'chiQue' met Rotterdamse tongval), dat geldt ook voor jullie.

Wees maar trots op uzelf!

Leven zonder intra-psychische functies van geweten en empathie, bevalt dat, en is het praktisch?

Basaal fatsoen, dat beheerst niet ieder horden-mensch.


Meer weten?  https://www.bol.com/nl/f/snakes-in-suits/30377677/

Nog meer inkijk in de defecte ziel?

https://www.bol.com/nl/f/the-wisdom-of-psychopaths/9200000002628589/

Waarschuwing: Voor sommigen onder U is lezen van de boekjes een feest van herkenning.

Introspectie en zelfreflectie, driewerf hoera!


"Zoals Helen Morrison zeer welsprekend uitlegde, het lot van een psychopaat is afhankelijk van een hele reeks factoren - waaronder genen, familieachtergrond, opvoeding en vorming, onderwijs, intelligentie en mogelijkheden - en hoe deze op elkaar inspelen. Jim Kouri, vicevoorzitter van de Amerikaanse nationale bond van politiecommissarissen, zegt iets vergelijkbaars. Kouri merkt op dat karaktertrekken die algemeen voorkomen onder psychopatische seriemoordenaars - een sterk gevoel van eigenwaarde, overredingskracht, oppervlakkige charme, meedogenloosheid, gebrek aan schuldgevoel, en manipulatie van anderen - ook voorkomen bij politici en wereldleiders (en bij veel advocaten, LJ). Met andere woorden, personen die niet voor de politie op de loop zijn, maar een officiële functie bekleden. Zo'n profiel, constateert Kouri, stelt degene bij wie dit aanwezig is in staat te doen wat ze willen wanneer ze willen, zonder van streek te raken door de sociale, ethische of juridische consequenties van hun daden.".

Evert-Jan, verduidelijkt genoeg? Instrumentele agressie. U lijkt uw gedragskenmerken volledig gemeenschappelijk te hebben, met die van de klassieke psychopaat. Hoewel, lijkt... 


Terzijde: Bijna volledig academische maar toch fascinerende vraag is, of wat men 'psychopathie' noemt, ook werkelijk een 'pathie' is, oftewel een genetisch/psychisch defect, dan wel simpelweg een van vele door langdurige evolutie van mutatie en selectie gevormde verschijningsvormen der menselijke soort is.


De zelfzucht van het gen

Zeer nieuwsgierig en leergierig, en (voldoende) begrip van de invloed op evolutie van de zeer lange termijn?

Meer evolutieve context?  

https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Selfish_Gene


Ars deluditur arte:

Meer inzicht verkrijgen in de theorie, dat de noodzaak van evolutieve ontwikkeling binnen een soort van een wapenwedloop van list en bedrog (kunnen liegen en bedriegen, nóg beter het liegen en bedriegen van de ander (tijdig) kunnen ontdekken, om daar met nog geraffineerder list en bedrog (tijdig) op te reageren), de belangrijkste 'kracht' is geweest voor (verdere) ontwikkeling van onze intelligentie en (daarmee) onze neocortex?

Immers, de (harde) natuur kent geen goed en kwaad, enkel 'toestand'.

De diersoort mensaap homo sapiens is daarop geen, ik herhaal geen, uitzondering.

Verwar dus, als u in de spiegel kijkt, het zichtbare 'dun laagje vernis' niet met (afwezig) karakter en fatsoen.

En de psychopaten zijn al zo'n 5.750 jaar oorzaak van de meeste ellende op deze planeet!


https://www.bol.com/nl/f/de-speurtocht-naar-intelligentie/35166945/